Search form

Wakolosai 3

1Ivyo, uneva muuyuka hamwenga na Kulisito, londani mbuli zi kwembingu uko Kulisito eli, kekala he useuta ntendele ya kulume ya Chohile. 2Fanyanyani mbuli za uko kulanga, mna sizo mbuli za hano he isi. 3Kwaviya nyuwe na mbanika, ujima wenyu ufiswa hamwenga na Kulisito mwa Chohile. 4Ujima wenyu ni Kulisito, na umo akunga alaile naho nanywi namtende hamwenga naye mo ukuka.

Ujima mhya mwe kulungana na Kulisito

5Elo, komani chochose chi mndani mwenyu ni che isi uchilanga, uzavu, tama ihiye, na umelo, umelo nuwo mviko wa kuvikila matukulu. 6Kwachausa cha mbuli izo maya ya Chohile nayawemukile wose hewekumwiva. 7Chikale icho nyuwe nanywi na mwikala kwa kutimila mbuli izo, umo ujima wenyu wekalaga mwe izo.

8Mna haluse mongigwa mlekane na izimbuli izo zose, maya na tama na wihi. Msekuhuluta naho milosi ihiye msekujeza kuilonga. 9Msekudantana, kwaviya nyuwe mvula kale udya untu we chikale na ntendwa zakwe zose zihiye, 10mvala untu mhya, uno uchekujendeleza kuliganywa ni Chohile. Mumbi ywakwe, saviya mligano wakwe, chani mummanyise Chohile. 11Kwaivyo hahana naho kwesima Mgiliki na Myahudi, ajeligwe ngasu na mdongwe, mkaya, mtumwa na mntu suyo mtumwa. Kulisito nuyo chila chintu, na emwe yose.

12Nyuwe ni wantu wakwe Chohile yudya awaungileni na kuwasagula kutenda wakwe. Ivyo, mtende na moyo wa mbazi, wedi, ukuzumila, uhoile na kujijimiza. 13Jijimizanani naho mlekeilane uneva yumwenga ywenyu ana mbuli yoyose mwa mnyawe. Mwaugwa mlekeilane saviya Zumbe awalekeileni. 14Mwa yose, tozesani kungana, kwaviya kuungana kwaduganya chila chintu mwe umwe jejeje. 15Utondowazi wa Kulisito ulongoze myoyo yenyu. Chohile kawetangani mtondowale mo mwili uwo umwenga. Naho mtende wantu wa kuhongeza. 16Ulosi wa Kulisito na wikale ulozize mndani mwenyu mo ubala wose, mkahinyana na kufundana kwa ubala wose, chemani zabuli na nchemo za kumtogola Chohile. Mchemeleni Chohile mwe myoyo yenyu kwa kuhongela. 17Chila mkudamanya kwa mbuli hegu ntendwa, damanyani vyose kwa zina dya Zumbe Yesu na kumhongeza Chohile Tate kwa sila yakwe.

Wikazi mhya mwe lukolo

18Nyuwe wavyele, watunyeni wagosi zenyu, kwaviya nivyo akunga Zumbe.

19Nanywi wagosi, waungeni wavyele wenyu, msekuwakwahila.

20Nyuwe wana, wetegelezeni welesi wenyu mwe mbuli zose, kwaviya nivyo vikumwagila Zumbe.

21Nyuwe nanywi welesi, msekuwehiza wanenyu, hegu nivyo nawengile chevu.

22Nyuwe watumwa, wategelezeseni awo kwa mwili ni wakulu wenyu we isi mwe mbuli zose, visekutenda umo wakawakaulani kwaviya mwaunga kwekomba kwawo, mna damanyani ivyo kwa moyo wose, kwachausa cha kumvikila Zumbe Yesu. 23Chila chintu mkudamanya, mchidamanye kwa myoyo yenyu yose, saviya wakumdamanyiza Zumbe mna sawo wantu. 24Kumbukani kugamba Zumbe nawenkeni jeleko diya awaikiye wantu wakwe. Kwaviya Kulisito nuyo Zumbe ywa chindedi mkumsankanila. 25Akudamanya vihiye nalihwe kuligana no wihi, wakwe Chohile hakupagula.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index