Search form

Wakolosai int

ULONGOZI

Baluwa kwa Wakolosai yawandikagwa ni msigilwa Paolo (1:1). Baluwa ino aiwandikaga akatenda kwechifungo, vyafanyanywa mo mhilimo wa 60 AD. Wakolosai na Waefeso hamwenga na Filemoni zamanyika ni baluwa za kwechifungo kwaviya Paolo kaziwandika akatenda kwechifungo. Awandikaga ibaluwa ino kwa bunga dya wamzumile Kulisito komzi wa Kolosai. Paolo ahakongile bunga dya wazumizi komzi wa Kolosai, saviya viwandikwe (2:1), mna nendile ana mtintiso msiku kwawo. Vyadahika kugamba Epafula nuyo adikongaga idibunga dya wamzumile Kulisito uko Kolosai.

Paolo nakalonga kulanga mahinyo yo udanti mwe bunga dya wamzumile Kulisito wa komzi wa Kolosai. Mwe baluwa yakwe kalongesa kulanga mbuli izo. Mafani kwendaga na bunga dya Wayahudi wakulisito nawakajeza kuwakunduganya wakulisito watuhu watimile sigilizi za Chiyahudi kulaila mwe idilagano dya kale, vitendese kujelwa ngasu. Paolo kawandika pwilili kugamba wakulisito hawakunga chintu chituhu mna Kulisito du chani wawagile kwa Chohile (1:15-20) kugamba mahinyo ayo yegamila mwe mbuli za chimntu hezine mana (2:8).

Vimndani

Paolo nakakonga ibaluwa kwa kuwalamsa wantu wa bunga dya wamzumile Kulisito we komzi wa Kolosai (1:1-2).

Akajika kawandika kulanga mbuli za ukulisito vitendese wenege mbuli za mahinyo yo udanti kwa Wakolosai (1:3-3:4).

Saviya mwe izibaluwa zakwe zilozize Paolo kajeseza inusu ye baluwa yakwe kwa kuwenka malagiso ya ulangilizi wa ivyo mkulisito ywedi akungwa ekale (3:5-3:6).

Paolo abindiliza kwa ndamsa na malagiso kugamba ibaluwa isomwe kwa izwi kulu mwa mabunga ya mzumile Kulisito (4:7-18).

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index