Search form

Waefeso 2

Kulaila mwe file kubula koujima

1Nyuwe namwisaviya wabanike chimuye kwa chausa cha wavu na masa yenyu. 2Mwendaga mkekala kutimila vihiye vya mwe isi ino, niyo mwatenda mwamtimila mkulu ywa mpepo wata udahi wo ulanga, mpepo zikutenda maseuta wa wantu hewekumwiva Chohile. 3Suwe naswi chose nachi saviya wowo nachikala kutimilana na tama zetu ze isi na kudamanya du mbuli ziya zikuwagiza mili na umanyi wetu. Suwe saviya wowo, chikolwa chiwagilwa ni maya ya Chohile.

4Mna Chohile ni mta mbazi zilozize. Kachungisa. 5Hata hegu nachibanika chimuye kwa chausa cha masa, kachitenda wajima hamwenga na Kulisito, kwa mbazi za Chohile nyuwe mwambulwa. 6Kwa kuhangana na Kulisito Yesu, Chohile nakachuyusa hamwenga na uyo, kachitenda chikale hamwenga na uyo kwembingu. 7Nivyo aungile kuwalagisa uko kukwitwa ukulu ukulise wa mbazi zakwe achinkile kwa chisekwesekwe mo kulungana kwetu na Kulisito Yesu. 8Kwaviya kwa mbazi za Chohile mwambulwa kwa sila ya uzumizi. Mbuli ino haikulawana na nyuwe wenye, mna ni jeleko dya Chohile. 9Naho haikulawana na ntendwa zenyu wenye, mntu anasekweduvya. 10Suwe chivyumbe vyakwe Chohile, na kwa kulungana na Kulisito Yesu kachumba kwa kwikala wikazi wa kudamanya yedi achikiye chiyadamanye.

Umwe mwa Kulisito

11Elo, Kumbukani aho kale nyuwe kwa kolwa mwendaga wantu wa si ntuhu, mkwitangwa, “hewejeligwe ngasu” ni wadya wakwetanga, “wajeligwe ngasu,” ivyo vyadamanywa mwe mili yawo kwa mikono ya wantu, kulagisa kugamba ni wantu wa Chohile. 12Naho kumbukani, chipindi chiya nyuwe nahamummanyize Kulisito. Namwesimana na wantu wa Izulaeli naho nahemwi wantu wasagulwe ni Chohile. Nahemwimuli mwe malagano yadya alongaga. Nahemwina msuhi naho saviya wantu hemwimmanyize Chohile hano he isi. 13Nyuwe namwihale, mna vino haluse, kwa kulungana kwenyu na Kulisito Yesu, mwihajihi kwa sila ya sakame ya Kulisito. 14Kwaviya Kulisito mwenye kachigaila utondowazi kwa kuwatenda Wayahudi na sawo Wayahudi kutenda wamwe. Kwa kuulavya ntambiko umwili wakwe mwenye kausa unkondo mgati mwawo nawikale saviya chiwambaza nachikawapagula na kuwatenda wasekwivana. 15Nakausa idya isigilizi hamwenga na miko yakwe, chani kulawana na nkolo izo mbili aumbe lukolo lumwenga luhya mo umwe ivyo vigale utondowazi. 16Kulisito kausa unkondo wawo kwa kubanika mo msalaba, niyo alunganya nkolo izo zitende saviya mwili umwenga na kuziivanya na Chohile. 17Ivyo, Kulisito nakeza akalonga mbuli zedi za utondowazi kwenyu nyuwe wantu sawo Wayahudi mwendaga hale na Chohile, na kwa wayahudi wadya wendaga haguhi na Chohile. 18Kwa sila yakwe, suwe chose Wayahudi na sawo Wayahudi, china uwagila wa kumwitila Tate mwe muye umwe.

19Elo, nyuwe hamwi wajeni naho, hegu wakuse. Nyuwe mwi wakaya hamwenga na wantu wa Chohile, naho ni wantu wa lukolo lwa Chohile. 20Nyuwe naho mwi saviya zengo mwe msingi wikigwe ni wasigilwa na wawoni, naye Kulisito Yesu mwenye nuyo ekale saviya yuwe dya mwe mpembe dikusinyiswa kutoza idizengo dyose. 21Uyo nuyo akudilunganya zengo dyose na kudikuza ditende nyumba ikukile kwa chausa cha Zumbe. 22Mo kulungana na Kulisito, nyuwe naywi mwazengwa hamwenga na wose watuhu, mtende wikazi wa Chohile kwa sila ya muye wakwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index