Search form

Waefeso 3

Ndima ya Paolo kwa sawo Wayahudi

1Elo, miye Paolo, mfungwa kwa kumsankanila Kulisito Yesu, kwa chausa chenyu nyuwe sawo Wayahudi, namlombeza Chohile. 2Ichindedi mwiva viya Chohile anifile mbazi, niyo aninka ndima yakudamanya kwa chausa chenyu. 3Chohile kanigubwila mzungu wakwe wefisize. Mbuli ino siilonga hadodo mwe baluwa, 4nanywi mkasoma mbuli zangu nammanye viya humanya mzungu wa Kulisito wefizize. 5Aho kale wantu hawagambilwe vyefiso ivyo mna haluse Chohile kawagubwila wasigilwa na wawoni wakwe wakukile kwa sila ya Muye Ukukile. 6Chefiso chenye ni chino kwa sila ya Mbuli Yedi ya Kulisito wantu sawo Wayahudi wahokela ntendele yawo hamwenga na Wayahudi mwe udya ujimbiko wa Chohile wowo ni vitago vyo mwili udya, naho watenda hamwenga mwe viya alongaga Chohile, adamanye Chohile kwa sila ya Kulisito Yesu.

7Miye sitendwa mndima ywa Mbuli Yedi ya Kulisito kwa ntunyo ya mbazi za Chohile, aninkile mpituko za udahi wakwe. 8Miye ni mdodo kujinka wantu wose wa Chohile mna kaninka mbazi zakwe, chani niwagambile wantu sawo Wayahudi ugoli wakwe Kulisito hewikuhimika, 9naho niwagambile wantu wose vyedi viya umzungu ukuchinta, udya wafiswaga mwa Chohile kukongela chikale, mumbi ywa vintu vyose, 10chani haluse, kwa sila ya wazumizi wose mwa Kulisito, maseuta na wose wata udahi wakutenda kwembingu wabunkule umanyi wa Chohile wihengi. 11Chohile adamanyaga imbuli iyo kutimilana na kunga kwakwe kwa mazuwa yose adamanye kwa sila ya Kulisito Yesu Zumbe dyetu. 12Elo mo kulungana kwetu na Kulisito na kwa kumzumila hechina woga kubula mwa meso ya Chohile hechina nkama ya kulemelwa. 13Elo nawalombezani kwa Chohile msekufa chevu kwa viya masulumizo hwinkwa ni kwa ukuka wenyu.

Kunga kwa Kulisito

14Elo namfikila madi Tate kumlombeza, 15uyo nuyo nkongelo ya nkolo zose mwe isi na kwembingu. 16Namlombeza Chohile, vikuligana na ugoli wa utondowazi wakwe, awenkeni kwa udahi wa Muye wakwe, nguvu ya kutenda mtoge mndani mwenyu, 17uyo Kulisito akwikala mwe myoyo yenyu kwa uzumizi. Namlombeza chani mtende na maizi na msingi mwe ungi, 18vinatende mdahe kumanya hamwenga na wantu wose wa Chohile viya kunga kwa Kulisito kukwenela kwa wangalamu na utali, kwa chimo na lwina. 19Naho mmanye kunga kwa Kulisito kujinkile umanyi wose, mchintise saviya Chohile eli.

20Elo, Chohile uyo kwa nguvu yakwe ikudamanya ndima mndani mwetu, adaha kudamanya mbuli zikulise zikujinka chikudaha kulombeza hegu kufanyanya. 21Atunywe mwe nyumba nkulu ya Chohile na mwa Kulisito Yesu, mwe vyeleko vyose kwa mazuwa yose! Taile

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index