Search form

Waefeso 4

Umwe mo mwili wa Kulisito

1Elo, miye mfungwa kwaviya namdamanyiza Zumbe, naweilani mwikale wikazi ukuligana nevyo mwitangilwe. 2Mnyanyahale mazuwa yose, mtende wahoile na wata kugoja, mjijimizane wenye kwa wenye kwa kungana. 3Hikilizani kwika umwe ukwigalwa ni Muye Ukukile kwa kwika utondowazi ukuwaikani hamwenga. 4Kuna mwili umwenga wa Kulisito na Muye Ukukile umwenga, saviya msuhi mwitangilwe ni Chohile ni umwenga. 5Kuna Zumbe yumwenga na uzumizi umwenga na ubatizo umwenga. 6Kuna Chohile yumwenga na Tati ywa wose, yudya ekulanga kwa wose atenda ndima mwe wose na emwe wose.

7Naho chila yumwenga ywetu kenkigwa wedi kuligana na viya aungile Kulisito kumwinka. 8Saviya viwandikwe, “Eze enuke kulanga kwembingu vitendese, kaguha mateka, naho kawenka wantu ntunyo”. 9Elo, ikagambigwa “Nakenuka kulanga”, nivyo mbwani? Vikulongwa nikugamba nkongo nakasela kubula hasi vitendese he isi. 10Ivyo uyo aseile hano he isi nuyo aitile kulanga kwezimbingu zose chani achintize vyose. 11Nuyo awatendile watuhu watende wasigilwa watuhu wawoni, na watuhu walonga Mbuli Yedi ya Kulisito na watuhu watende wadima wazumizi na wahinyi. 12Kadamanya ivyo kuwaika vyedi wantu wa Chohile kwandima ya kusankanila, chani mwili wa Kulisito uzengwe. 13Ivyo chose chiubwile umwenga wo uzumizi wetu na kummanya Mwana ywa Chohile, chitende wantu wakwile, chikale saviya Kulisito mwenye. 14Ivyo hachitende saviya wana wadodo naho, saviya ngalawa chikadulwa na kufiliswa uko na uko kwa chila mpeho ya mahinyo ya udanti, wantu wadanti wakuhinya chani wawazaganye wantu watuhu kwa ubala. 15Mna chikalonga ichindedi kwa ungi, nachikule mwe mbuli zose kubula kutenda saviya Kulisito, uyo ni mtwi. 16Kwa ulongozi wakwe, vitago vyose vya mwili vyatozana hamwenga kwa nyuje zakwe zose, ivyo chila chitago chadamanya ndima yakwe viya vikunga, mwili wose wakula na kwezenga mwe ungi.

Wikazi mhya mwa Kulisto

17Elo kwa zina dya Zumbe, nawafundani vino msekwikala naho saviya wantu hawemmanyize Chohile, wakutimila fanyanyi zawo za bule, 18na wata fanyanyi zijeligwe chiza. Wantu wano hawatende hamwenga mo ujima ukwigalwa ni Chohile, kwaviya wowo ni wahezi naho wata myoyo midala. 19Hawana soni hata kujeza nawo wejela mwe mbuli za chihezi naho hawakudaha kwechinda kudamanya mbuli zose zihiye nakungisa vilozize.

20Mna nyuwe hamhinile ivyo mwa Kulisito 21Ni chindedi kugamba namwiva vyedi mbuli za Yesu, naho mhinywa vikumlanga yeye ichindedi chimwakwe. 22Elo lekani lujendo lwenyu lwe nkongo saviya mntu akuhambula suche, ludya lo untu wenyu wa kale lwendile lukawabindani kwa tama zakwe zikudanta. 23Kweikeni uhya mwe myuye yenyu na mwezifanyanyi zenyu. 24Mtende na untu uhya saviya akuvika suche mpya, aumbigwe kwa mligano wa Chohile ukwelagisa mwe wikazi wedi na utondowazi.

25Elo, lekani udanti! Chila yumwe amgambile mzumizi mnyawe chindedi kwaviya chila yumwe ywetu ni chitago cha mwili wa Kulisito. 26Uneva mkehiwa msekuzumila maya yenyu yawatende mdamanye masa, naho msekwikala na maya kubula zuwa dikaswa. 27Msekumwinka Mwavu luhenyo. 28Mbavi asekubawa vituhu, mna ni vyedi ahikilize kudamanya ndima yedi kwa mikono yakwe atende na chintu cha kumwambiza mchiwa. 29Mbuli zihiye zisekujeza kulaila mwe milomo yenyu, mbuli zenyu zitende zedi zikuwazenga watuhu, chani ziwambize wakuwetegelezani. 30Mse kumjela chinyulu Muye Ukukile ywa Chohile, kwa uyo mfamikwa kubula zuwa dya kukombolwa. 31Elo, lekani kulemana na wihi na maya na lwasu na mahuluto. Lekani chila wihi! 32Mtende na moyo wedi na kufilana mbazi na chila yumwe na amlekeile mnyawe saviya Chohile akuwalekeila nyuwe mwa Kulisito.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index