Search form

Waefeso 6

Wana na welesi wawo

1Nyuwe wana, weveni welesi wenyu mo kulungana na Zumbe kwaviya mbuli ino yamuwagila Chohile. 2Iwandikwa mwa Mawandiko “Watunyeni tati zenyu na mami zenyu”. Uno ni mwiko wa nkongo wongezekele mwe viya alongaga, nuko kugamba, 3“Mbuli zako zichume naho wikalise mwe isi.”

4Nyuwe watati zamntu, msekuwaihiza wana wenyu mna waleleni kwa kuwalagisa vikuwagila na kuwahinya ya Zumbe.

Watumwa na Mazumbe

5Nyuwe watumwa, weveni maseuta wenyu wa chimwili hano he isi, kwa nkama na kuzingiza tendani ivyo kwa moyo uchumile enga kugamba mwamsankanila Kulisito. 6Damanyani ivyo suko du umo wakawasinyani chani mwekombe kwawo, mna sankanilani kwa moyo saviya akunga Chohile kwaviya nyuwe mwi watumwa wa Kulisito. 7Mdamanye ndima yenyu ya utumwa kwa kubweda, saviya wakumsankanila Zumbe, sawo wantu du. 8Kumbukani kugamba Zumbe namlihe chila mntu kuligana na ntendwa zakwe zedi, atende alekelwa hegu mtumwa.

9Nanywi mkusankanilwa, watendeleni ivyo watumwa wenyu, mleke kuwatisa. Kumbukani kugamba nyuwe nanywi saviya weli wowo, mnanaye Zumbe uyudya kwembingu, uyo hakudamanya kwa kupagula.

Nkondo ya chimuye

10Elo, kwa kubindiliza, mtoge mo kulungana kwenyu na Zumbe kwa nguvu zakwe nkulu. 11Guhani viziha vyose vya nkondo akuwenkani Chohile chani muuhige mzungu wa Mwavu. 12Kwaviya nkondo yetu siyo nkondo ya wantu we isi ino, mna ni nkondo ya useuta na udahi we isi ukulanga wakulu wa chiza, kulanga wankondo wa mpepo zose zihiye zikulongoza mo ulanga hamwenga na mwe si ya chiza cha wihi. 13Kwachausa icho, guhani viziha vyose mwinkigwe ni Chohile chani zuwa diya dikabula mdahe kugomba nkondo ya wehi naho mkaduma kugomba inkondo, namtende mchei mtogile.

14Ivyo kwemalanyeni uchindedi utende enga msipi mwe chigudi chenyu, uwagila utende enga nchingo ya chuma ya kuchinda mwe chifua, 15nkwina ya kulonga Mbuli Yedi ya utondowazi itende saviya makwapa mwe viga vyenyu. 16Kujinka ayo yose, mtende na uzumizi mazuwa yose enga nchinga mwe mikono yenyu, iwadahize kufulugusa mifulo ya moto ya yudya Mwihi. 17Uhokeleni uhonyi enga nkofiya yenyu ya chuma, na ulosi wa Chohile enga bamba mkwinkwa ni Muye Ukukile. 18Lombezani kwa Chohile mazuwa yose, mkalombeza wambizi wa Chohile. Lombezani kwa Chohile chila nkanana kwa nguvu za Muye Ukukile. Chelezani na msekusokela mkamlombeza Chohile kwachausa cha wantu wose wa Chohile. 19Nilombezezani chani Chohile aninke ulosi wa kulonga. Ivyo nanidahe kuwagambila wantu sine woga chinyele cha Mbuli Yedi. 20Miye ni mchimaila ywa Mbuli Yedi ya Kulisito, ukaleka vino haluse nimwe chifungo. Elo mnilombezeze chani nilonge sine woga viya vikuwagila kulonga.

Ndamsa za nkomelezo

21Tikiko, mlukolo ywetu chikungisa naho mndima mkanuni mo kudamanya kwetu na Zumbe, nawenkeni mbuli zangu zose mdahe kumanya chiya hudamanya. 22Namsigila kwenyu kwachausa chino chani awagambileni mbuli zetu mdahe kumanya mbuli zetu na kuwajela moyo.

23Nawaungilani nyuwe walukolo wangu, utondowazi, ungi na uzumizi kulaila kwa Chohile Tate na kwa Zumbe dyetu Yesu Kulisito. 24Nawaungilani mbazi za Chohile wose hewekuleka kumunga Zumbe dyetu Yesu Kulisito.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index