Search form

Wagalatiya 1

1Miye Paolo msigilwa sisigilwe ni mntu hegu udahi wa chimntu mna sisigilwa ni Yesu Kulisito na Tate Chohile amuyuse! 2Na walukolo wose wehamwenga na miye chayalamsa mabunga ya wazumile ya Galatiya.

3Chawaungilani wedi na utondowazi kulaila kwa Chohile Tati yetu na Zumbe dyetu Yesu Kulisito.

4Kulisito elavyaga mwenye kwa chausa cha masa yetu kuligana na viya Chohile Tati yetu aungile, chani achambule mwe isi ino ihiye yahaluse, 5Ukulu utende kwa Chohile mazuwa yose! Taile.

Hahana Mbuli Yedi ntuhu

6Nehelwa kugamba msunguzisa kumwasa uyo awetangeni mwe wedi wa Kulisito, naho mwatongela ulosi wivituhu ukugambigwa ni Mbuli Yedi. 7Chindedi hahana mbuli yedi ntuhu, mna kuna wantu wakuwazaganyani nakunga kuihitula Mbuli Yedi ya Kulisito. 8Mna, suwe wenye hegu mndima ywa kwembingu, anawagambilani ulosi wesimile na Mbuli Yedi idya chiwagambileni, uyo naligitwe ni Chohile! 9Saviya chalongaga, haluse nalonga naho, uneva mntu yoyose anawagambilani ulosi ukugambigwa ni mbuli yedi wesimile na Mbuli Yedi idya mhokele kale, uyo naligitwe ni Chohile! 10Haluse naunga ni waluvye wantu hegu Chohile? Hegu togola, naunga ni wawagile wantu? Uneva nendile nichei nawawagila wantu, satendile mndima ywa Kulisito.

Ivyo Paolo atendile Msigilwa

11Walukolo, naunga mmanye kugamba idya Mbuli Yedi nilongile suwo ulosi wa chimntu. 12Naho miye siihokele kwa mntu, naho sihinyigwe ni mntu, mna Yesu Kulisito nuyo anigubwile. 13Mwiva ivyo nahekala aho nkongo, chipindi hatimila sila ya Chiyahudi ya kumtimila Chohile. Mmanya ivyo niwasulumizise wantu wamzumile Chohile na kuhikiliza kuwabalanga. 14Miye, nasiwahuda wantu walozize we dikabila dyangu wa kamo dyangu, mo kutozesa kutimila sila ye Chiyahudi ya kumtimila Chohile. Hahikilizisa kutoza mazwela ya wababa zetu.

15Mna Chohile, kwa uwagilwa wakwe, anisagulaga umo sinati kwelekwa, na kunitanga kwa wedi wakwe, 16nakawagilwa anibunkwile mwanawe, chani niwagambile wantu sawo Wayahudi. Mbuli Yedi ya Kulisito, aho sungile ulangilizi kwa mntu yoyose, 17naho sitile Yelusalemu kwa wadya wanilongwele kutenda wasigilwa, mna naitaga komzi wa Alabiya, vikaheza niyo nauya Damesiki. 18Ize ijinke mihilimo mitatu, niyo naita Yelusalemu chani nilosane na Kefa nuyo Petulo, nekalaga kwakwe mazuwa mlongo na mashano. 19Mna sidugane na wasigilwa watuhu ukaleka Yakobo, mvunawe dya Zumbe Yesu.

20Yano huwawandikilani ni chindedi Chohile kamanya sikulonga udanti. 21Hajika aho niyo naita mwe izisi za Siliya na Silisiya. 22Mwa mazuwa ayo, miye mwenye samanyike mwa mabunga ya wamzumile Kulisito weyuko Yudeya. 23Icho wamanyize ni chiya du wevile, “Mntu yudya endaga akachisulumiza aho nkongo, haluse awagambila Mbuli Yedi ya Kulisito yo uzumizi udya endaga akajeza kuukoma.” 24Elo, wamtogola Chohile kwa chausa changu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index