Search form

Wagalatiya 3

Sigilizi hegu Uzumizi

1Nyuwe Wagalatiya, mwiwahezi! Ni yuhi awalogileni? Mbuli ya kusulumizwa kwa Yesu Kulisito mo msalaba yatamwilagwa pwilili saviya mwamwona umo hawagambilani. 2Naunga nimanye chintu chimwenga du kwenyu. Togolani, namhokela Muye wa Chohile kwa chausa cha kudamanya vikungwa ni Sigilizi idya Chohile amwinkile Musa, hegu kwa chausa cha kuiva na kuizumila Mbuli Yedi? 3Togolani, mwi wahezi seivyo? Nyuwe mwakongaga kwa wambizi wa Muye wa Chohile, togolani, mwaunga haluse mkomeleze kwa nguvu zenyu za chiuntu? 4Togolani, masulumizo yawabwileni nyuwe ni ya bule du? Havikudahika! 5Chohile kawamemezani Muye wakwe na kudamanya mpituko mgati mwenyu kwaviya mwatoza Sigilizi, hegu kwaviya mweva na kuzumila Mbuli Yedi?

6Mkauleni Bulahimu amzumilaga Chohile, Chohile naye niyo amzumila na kumwona ni ywedi kwakwe. 7Mmanye kugamba wadya wata uzumizi awo nawo ni welekwa toti wa Bulahimu. 8Mawandiko Yakukile yalagisaga mwe nkongo kugamba Chohile nawatende wantu sawo Wayahudi wazumilwe, naho Bulahimu agambilagwa Mbuli Yedi kugamba, “Kujinkila weye wantu wose nawajimbikwe.” 9Elo, wadya wazumile wajimbikwa saviya ajimbikwe Bulahimu azumile.

10Mna wose wadya we mwe ntendwa za Sigilizi, wemwe ligito, kwaviya iwandikwa kugamba, “Kaligitwa chila mntu hekutoza na kudamanya yadya yose yawandikwe mwe chitabu che Sigilizi!” 11Ni pwilili kugamba Sigilizi haikudaha kumtenda mntu kuwoneka ywedi kulongozi kwa Chohile kwaviya, “Mntu akuwoneka ni ywedi kulongozi kwa Chohile nekale kwa uzumizi.” 12Sigilizi idya Chohile amwinkile Musa haikwegamila uzumizi, mna, “Mntu yoyose akudamanya saviya Sigilizi ikulagiza nekale kwa ntendwa izo.”

13Kulisito achikombolaga mwe ligito dya Sigilizi kwa kusulumila mo msalaba kwa chausa chetu, saviya mntu aligitwe ni Chohile, kwaviya iwandikwa, “Kaligitwa mntu yoyose atundikwe mwe mti.” 14Mbuli ino idamanywa chani kwa sila ya Kulisito Yesu udya ujimbiko enkigwe Bulahimu uwabwile wantu sawo Wayahudi chihokele ndagano ya Muye kwa sila ya uzumizi.

Sigilizi na ndagano

15Walukolo weyangu, naniwenkeni mligano mwe wikazi wa chila zuwa. Lagano inaikwa kwa cheliso hahana mntu akudaha kuchusa hegu kongezeza mbuli yoyose. 16Ivyo, Chohile alavyaga ndagano kwa Bulahimu na lweleko lwakwe. Mawandiko hayawandikwe, kugamba alavyaga ndagano ziya, kwa welekwa wakwe, saviya wantu walozize. Mna yagamba kwa “lweleko lwako,” Kugamba yumwenga, nuyo Kulisito. 17Mbuli hunga nilonge ni zino, Chohile kadamanya kale lagano kwa sila ya cheliso. Naho Sigilizi ilaile mihilimo magana mane na milongo mitatu nyumani, haikudaha kusa hegu kubalanga cheliso chani ndagano yusike. 18Hegu, ulisi wegamila Sigilizi haukudaha kutenda naho kwa ndagano mna Chohile amwinkaga jeleko Bulahimu kwachausa cha ndagano.

19Elo, Sigilizi ni ya mbwani? Yaikagwa kulagisa wavu ni mbwani, kubula eze yudya mwelekwa ywa Bulahimu enkigwe idya indagano. Sigilizi yegalagwa ni mndima ywa kwembingu kwa mkono wa Musa endaga mwivanyi. 20Elo hegu mbuli yamlanga mntu yumwenga du hahaungwe mwivanyi, Chohile ni yumwenga.

Watumwa na wana

21Togola, Sigilizi idya Chohile amwinkile Musa haikwivana na ndagano za Chohile? Bule! Kwaviya, hegu yalaile Sigilizi ikudaha kwinkiza ujima kwa wantu elo nachidaha kutendwa chiwoneke wedi kulongozi kwa Chohile kwa sila ya Sigilizi. 22Mna, mawandiko yakukile yawandika kugamba isi yose yalongozwa ni masa, chani wadya wakuzumila wenkigwe chiya chilongigwe mwe ndagano kwa kumzumila Yesu Kulisito.

23Mna umo uzumizi hawinati kwiza, Sigilizi naichitenda saviya wafungwa, chikagoja uzumizi uwo ugubulwe. 24Ivyo, Sigilizi nendile ni mlezi ywetu kubula kwiza Kulisito chani kwa sila ya uzumizi chizumilwe ni Chohile. 25Mna kwaviya uzumizi ubula kale, suwe hachi mwe wamizi wa mlezi.

26Kwaviya nyuwe nyose mtenda wana wa Chohile kwa sila ya uzumizi mwa Kulisito Yesu. 27Nyuwe wose mbatizwe kwa kulungana na Kulisito mwikala saviya Kulisito mwenye. 28Ivyo, hahana vyesimile mwe Myahudi na Mgiliki mwe mtumwa na suyo mtumwa mwe mgosi na mvyele. Nyoseni mwi chintu chimwenga mo kulungana na Kulisito Yesu. 29Uneva nyuwe mwi wantu wa Kulisito, ivyo mwi welekwa wa Bulahimu, nanywi namhokele chiya Chohile aikiye ndagano.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index