Search form

Wagalatiya 4

1Ivyo, nagamba, uneva mlisi achei mwana, hakwesima na mtumwa hata hegu ni mkulu mo ugoli wose. 2Mna emwe kulelwa ni walezi na wachimaila kubula mwe chipindi chikigwe ni tati yakwe. 3Seivyo, suwe umo chichei saviya wana wadodo, nachiwatumwa wa vintu vina udahi vikulongoza mwe isi. 4Mna chipindi chikigwe chize chichinte, Chohile amsigilaga Mwanawe elekwe ni mvyele, na kwikala mwe ulongozi wa Sigilizi idya Chohile amwinkile Musa, 5chani awakombole wadya wekalaga mo kulongozwa ni Sigilizi, katenda ivyo suwe chitendwe wana wa Chohile.

6Kwaviya nyuwe mwi wanawe, Chohile kamsigila Muye wa Mwanawe mwe myoyo yenyu, Muye yudya akwila, “Aba” kugamba “Tate.” 7Ivyo, weye hwi mtumwa vituhu, mna mwana. Elo, uneva wi mwana, nauhokele yadya yose Chohile awaikiye wanawe.

Nkama ya Paulo kwa chausa cha Wagalatiya

8Aho kale hemwinati kummanya Chohile namkasankanila milungu saviya watumwa, mna kwa kolwa siyo milungu chindedi. 9Mna haluse, mummanya Chohile, hegu nigambe mmanywa ni Chohile, ni mbwani mwawiya naho vintu vihwele na vihunguke vikulongoza mwe isi, kwaivyo mwaunga kutenda watumwa naho? 10Mchei mwatimilisa mbuli za mazuwa na miezi na misimu na mihilimo! 11Nogoha kugamba vyadahika ndima nidamanye kwa chausa chenyu yaga vya bule!

12Walukolo weyangu naweilani mtende saviya miye, kwaviya hata miye sitenda saviya nyuwe. Hamnitendele wihi wowose. 13Mmanya kugamba kulumwa kwangu nuko kuninkile luhenyo lwa kutenda na nyuwe na kuwagambilani Mbuli Yedi nkanana ya nkongo. 14Hata hegu kulumwa kwangu na kutenda jezo kulu kwenyu, nyuwe hamnibeile hegu kuniwona chinyala, mna mnihokela saviya mndima ywa kwembingu ywa Chohile, hegu saviya Kulisito Yesu mwenye. 15Mwendaga mkabwedesa, haluse kulaila mbwani? Kwaviya nadaha kuukula kugamba, uneva navikadahika namng'ola ameso yenyu niyo mwaninkaga. 16Elo, sitenda mnkondo ywenyu kwa chausa cha kuwagambilani chindedi?

17Wadya wantu wakulagisa kugamba wawatumbwazikilani mna siyo kwa wedi. Waunga wawasenteni na miye chani muwatumbwazikile wowo. 18Ni vyedi kutumbwazikila mbuli zedi mazuwa yose, mna sivyo du mwe chipindi miye nihamwenga na nyuwe. 19Wanangu, saviya mvyele mta usungu ehaguhi na kwefungula akwangadika, seiviya nami nangadika kwa chausa chenyu, kubula aho namtende saviya Kulisito eli mndani mwenyu. 20Nahaungisa nitende na nyuwe haluse, nihitwile milongele. Kwaviya nengilwa ni nkama kwa chausa chenyu!

Mligano wa Hajili na Sala

21Nigambilani, nyuwe mkunga kulongozwa ni Sigilizi idya Chohile amwinkile Musa, Togolani! Hamkwiva Sigilizi ivyo ikulonga? 22Kwaviya iwandikwa mwa Mawandiko Yakukile kugamba, Bulahimu endaga na wana waidi, yumwenga elekwe ni mkaziwe umtumwa, na uyumwenga elekwe ni mkaziwe alekeilwe. 23Mna yudya mwana elekwe ni mvyele umtumwa elekagwa saviya wantu wose wakwelekwa, mna yudya mwana ywa mvyele alekeilwe elekagwa kulawana na ndagano ya Chohile. 24Mbuli izo ni mligano, wavyele awo ni mligano wa malagano maidi, dya nkongo ni diya didamanywe ko lugulu lwa Sinai, idyo dyamchimailaga Hajili na wanawe wakwelekwa ko utumwa. 25Elo Hajili aliganywa na lugulu lwa Sinai lwi mwe isi ya Alabiya, lukuligana na Yelusalemu ya haluse lwi mo utumwa hamwenga na wanawe. 26Mna Yelusalemu ya kwembingu ni saviya yudya mvyele alekeilwe uyo ni mami yetu. 27Kwaviya iwandikwa,

“Welelwe, weye hwine cheleko, weye hwikweleka,

towa nchelejele naho tula lwasu weye hwimanyize usungu wa kweleka.

Kwaviya mvyele asigwe ni mgosi natende na wana walozize,

kujinka mta mgosi.”

28Elo, walukolo weyangu nyuwe mwi wana wa ndagano saviya Isaka. 29Mna saviya amazuwa yadya yudya mwana elekagwa saviya wantu wose wakwelekwa amsulumizaga yudya elekwe kwa udahi wa Muye wa Chohile, nivyo vikutendeka hata haluse. 30Mna Mawandiko Yakukile yagaze? Yagamba, “Mwingase umvyele umtumwa hamwenga na mwanawe, kwaviya mwana ywo mtumwa halisi hamwenga na mwana ywo mvyele alekeilwe.” 31Elo walukolo, suwe hachi wana wa mvyele umtumwa mna chiwana wa mvyele alekeilwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index