Search form

Wagalatiya 5

Ulekeilwa mo kulungana na Kulisito

1Kulisito kachinka ulekeilwa chani chisigaile mo ulekeilwa. Ivyo, mtogese naho msekwejela mwe vifungo vyo utumwa. 2Tegelezani! Miye Paolo nawagambilani kugamba mnazumila kujelwa ngasu saviya chilagiso kugamba nyuwe mwi wamwenga wa wantu wa Chohile, Kulisito hawoneke kugamba ni chintu kwenyu. 3Miye nawafundani naho kugamba chila mntu akuzumila kujelwa ngasu kwa chausa icho, atozese Sigilizi yose idya Chohile amwinkile Musa. 4Uneva mwalonda kuzumilwa ni Chohile kwa sila ya kutoza Sigilizi, mwesenta na Kulisito, mwihale na wedi wa Chohile. 5Kwetu suwe china msuhi wa kutendwa chiwoneke wedi kulongozi kwa Chohile. Chagoja kwa nkwina mbuli iyo, kwa udahi wa Muye wa Chohile na kwa uzumizi. 6Kwaviya kwa wadya wakulungana na Kulisito Yesu, kujelwa ngasu hegu kuleka kujelwa ngasu sicho chintu, chintu chikuwagila ni uzumizi ukudamanya ndima kwa ungi.

7Namkajendeleza kudamanya vyedi! Ni yuhi awachindileni kutoza ichindedi? 8Kulubunywa kuno hakukulaila kwa Chohile awetangeni nyuwe kutenda wantu wakwe. 9Mmanya kasimo kano kagamba, “Ugwadu mdodo du wagwadusa tonge dyose” 10Nina chindedi mwa nyuwe mo kulungana kwetu na Zumbe, kugamba hamtende na mwalo wowose. Naho yoyose yudya akuwatendani mwagilwe nakantilwe.

11Walukolo weyangu uneva miye nichei nalonga mbuli ya kujelwa ngasu saviya chilagiso kugamba nyuwe mwi mgati mwa wantu wa Chohile, nimbwani nichei husulumizwa? Hegu natendile ivyo, wantu hawehizwe nukulonga kwangu kulanga msalaba wa Kulisito. 12Naviwagila awo wakuwatendani mwagilwe wefunte wenye.

13Kwaviya nyuwe walukolo, namwitangwa chani mtende mlekeilwa, mna kulekeilwa kwenyu kusekutenda ni luhosa lwa kutongela tama zihiye zimndani mwenyu, mna sankanilani kwa kunga. 14Kwaviya Sigilizi yose ichinta mwe lagizo dimwenga, “Munge mnyawo saviya ukweunga mwenye.” 15Mna mneva mnalumana na kutafunana saviya makala, kaulisani mnase kubalangana wenye kwa wenye!

Kulongozwa ni tama zihiye hegu kulongozwa ni Muye wa Chohile

16Ivyo, nagamba vino, lujendo lwenyu na lulongozwe ni Muye Akukile, mkajika hamtimile naho tama zihiye zimndani mwenyu. 17Kwaviya, tama zihiye zimndani mwenyu zahigana na viya Muye Akukile akunga na Muye wahigana na tama zihiye zi mdani mwenyu, kwaivyo zino zahigana kwa chausa icho hamkudaha kudamanya viya mkunga. 18Mna uneva mkalongozwa ni Muye Akukile, hamlongozwe ni Sigilizi idya Chohie amwinkile Musa.

19Ivyo, ntendwa zikulawana na tama zihiye za mwili zimanyika, nazo ni zino, ugonyi na ntendwa za uzavu na uchilanga na kulongozwa ni tama zihiye zimndani mwenyu, 20Kuvikila matukulu, na usai na unkondo na nkumbizi na finju na maya na ubafu na kusentana na mabunga ya kuhigana, 21chisetama na ukozi na ngasu zimemile ukozi na uchilanga na mbuli zikwinga saizo, nawafundani vituhu saviya nihezize kuwafundani, wantu wakudamanya mbuli seivyo. Hawatende na hantu mo Useuta wa Chohile.

22Mna ulailo wa kulongozwa ni Muye Akukile ni ungi, chinyemi na utondowazi na ujijimizi chisekwesekwe na wedi na uzumizi, 23kuhola na kwelongoza mwenye. Hahana sigilizi ikudaha kuhiga mbuli izo. 24Mna wantu wa Kulisito Yesu wasulumiza wihi wimndani mwawo hamwenga na tama zihiye za chila namna. 25Uneva Muye Akukile kachinka ujima ivyo nachilongozwe nuyo Muye. 26Chisekweduvya, na kuchokolesana na kudilana finju.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index