Search form

Wagalatiya 6

Damanyani yedi kwa wantu wose

1Walukolo weyangu, uneva mnamuwona mntu katasanya, nyuwe mkulongozwa ni Muye mfundeni mntu uyo kwa chimuye vihoile, mna damanyani ivyo kwa mpalahole, kuno mkasinyisa mnase kujezwa. 2Ambizanani, mwe ivyo mwaichintiza sigilizi ya Kulisito. 3Uneva mntu akwewona kugamba ni chintu mna uyo sicho chintu, edanta mwenye. 4Mna chila mntu nahime ntendwa zakwe mwenye, naho natende na luhosa lwa kweduvya yeye mwenye, mna asekweliganya na mntu mtuhu. 5Kwaviya chila mntu nenule mzigo wakwe mwenye.

6Mwanampina atende ndala na mhinya ywakwe mwe mbuli zedi zose ananazo.

7Msekwedanta, Chohile hakusezigilwa, kwaviya chochose mntu na ahande nicho akunga alozole. 8Kwaviya uyo akuhanda mwe kubwedeza tama zihiye zimndani mwakwe, nalozole ubanasi, mna uyo akuhanda kwa kubwedeza Muye Akukile, nalozole ujima wa mazuwa yose. 9Naho, chisekufachevu kudamanya yedi, kwaviya hachinafilechevu, nachilozole ulozo mwe chipindi chakwe. 10Ivyo, hadya chichei na luhenyo chidamanye yedi kwa wantu wose, vitendese kwa walukolo wetu wazumile hamwenga na suwe.

Fundo dya udumo na ndamsa

11Kaulani viya niwandike kwa mwandiko mkulu kwa mkono wangu mwenye! 12Wadya wakunga wawoneke ni wedi kwa mbuli za mwili, nawo wakunga wawalahilizeni nyuwe mjelwe ngasu saviya chilagiso kugamba nyuwe mwi wantu wa Chohile, wadamanya ivyo chani wenege kusulumila kwa chausa cho msalaba wa Kulisito mwambula. 13Kwa viya hata awo wenye wajeligwe ngasu saviya chilagiso kugamba awo ni wantu wa Chohile hawakuitimila Sigilizi idya Chohile amwinkile Musa, mna waunga nyuwe mjelwe ngasu, chani weduvye mwe mili yenyu. 14Mna miye saneduvye mwe chintu chochose mna umsalaba wa Zumbe dyetu Yesu Kulisito, kwaviya kwa sila yo msalaba uwo mbuli za mwe isi zibanika kwangu, miye nami sibanika mwe mbuli za mwe isi. 15Kujelwa ngasu hegu kuleka kujelwa ngasu sicho chintu, mna chintu chikungigwa ni kutenda chumbe chihya. 16Na wose wakutimila mahinyo yano, nawaungilani utondowazi na mbazi za Chohile zitende hamwenga na wantu wose wa Izulaeli wantu wa Chohile.

17Elo haluse, mntu yoyose asekunitumbwagiza naho, kwaviya nkovu zimo mwili wangu ni kwachausa cha Yesu.

18Walukolo, wedi wa Zumbe dyetu Yesu Kulisito wikale na nyuwe. Taile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index