Search form

Waebulaniya 1

Mbuli ya Chohile kujinkila kwa mwanawe

1Aho kale, Chohile alongaga na tati zetu nkanana zilozize kwa namna zilozize kujinkila wawoni wakwe, 2mna mazuwa yano yakukomelekela, alonga na suwe kwa sila ya Mwanawe. Kwa sila ya uyo Chohile aumbaga isi, kwa uyo kamtenda vintu vyose vitende vyakwe. 3Uyo ni ung'azi wa ukulu wa Chohile, na mliganyo uhezize wa ivyo eli Chohile mwenye, chila chintu chajendeleza kutenda aho mwe isi kulawana no ulosi wakwe une nguvu. Akaheza awatende wantu walenguswe masa yawo, kekala uko kwembingu mkono wa ntendele ya kulume ya ntunyo ya Chohile Mkulu.

Mwana ywa Chohile ni mkulu kujinka wandima wa kwembingu

4Mwana katendwa mkulu kujinka wandima wa kwembingu, saviya idizina enkigwe ni Chohile ni kulu kujinka dyawo. 5Kwaviya Chohile hamgambile ng'o hata yumwenga ywa wandima wa kwembingu wakwe kugamba,

“Weye wi mwanangu, miye nagamba

dyelo sitenda Tati yako.”

Naho halongile mwe mndima ywa kwembingu yoyose,

“Miye nanitende Tati yako,

natende Mwanangu.”

6Mna Chohile hadya amwigale Mwanawe, mwelekwa ywakwe ywa nkongo mwe isi, kagamba,

“Wandima wa kwembingu wose wa Chohile wamvikile.”

7Mna kwa wandima wa kwembingu, Chohile kagamba,

“Chohile awadamanya wandima wa kwembingu kutenda mpeho,

naho wandima wakwe myali ya moto.”

8Mna kwa mbuli ya Mwana, Chohile kagamba,

“Chigoda chako cho uzumbe weye Chohile, chekala mazuwa yose! Na useuta wako

walongoza wantu wako viligane.

9Weye waunga yadya yakumuwagila Chohile, na kwihiwa wavu.

Nivyo vikuleka Chohile, Chohile ywako kakusagula

na kukujidila mavuta kwa chinyemi chikulu na ntunyo nkulu

kujinka weyawo.”

10Naho kagamba,

“Weye, Zumbe aho nkongo waumbaga nkongelo ye isi,

na imbingu ni ndima ya mikono yako.

11Izo naziusike, mna weye nousigale mazuwa yose,

zose nazisakale saviya suche.

12Na uzizinge enga suche

nazihambulwe enga suche.

Mna weye nuyudya mazuwa yose,

wikazi wako hausile.”

13Chohile hamgambile ng'o hata yumwenga ywa wandima wa kwembingu wakwe,

“Ikala mwe ntendele yangu ya kulume

kubula aho naniwaike wankondo wako,

watende hasi he viga vyako.”

14Togolani! Wandima wa kwembingu ni mbwani? Ni myuye ikumsankanila Chohile na wadya wegalwe kuwambiza wadya nawahokele wambulwa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index