Search form

Waebulaniya 10

1Kwaviya Sigilizi Chohile amwinkile Musa ni chizuli du cha vintu vyedi vikwiza, mna sicho chilagiso chikulagisa seiviya mbuli siya zihezize. Kwa chausa chino Sigilizi haikudaha ng'o, kwa sila ya ntambiko zikulavigwa nkanana zilozize chila mhilimo, kuwatenda wadya wa kumvikila Chohile watende wachinta. 2Wadya wakumvikila Chohile kwa sila idya nawakaungwa walenguswe vitendese nkanana imwenga du, naho fanyanyi zawo hazadahile kuwakantila ng'o mwe masa, ivyo ntambiko izo hazalekigwe kulavigwa. 3Mna kwa sila ye zintambiko ziya, wantu wakumbuswa masa yawo chila mhilimo, 4kwaviya sakame ya ng'ombe na ya mbuzi haikudaha kusa masa.

5Kwa chausa chino, chipindi Kulisito umo ezaga mwe isi, agambaga,

“Weye hukunga ntambiko hegu malavyo.

Mna kunikiya mwili.

6Huwagilwe ni ntambiko za kutikimya mwe moto

hegu za ntambiko za kulekeila masa.

7Niyo nagamba, ‘Ni hano, weye Chohile,

siza kudamanya viya ukunga,

saviya viwandikwe mwangu mwe chitabu che Sigilizi.’ ”

8Nkongo Kulisito kagamba, “Hukunga naho hukuwagilwa ni ntambiko na malavyo, hegu ntambiko za kutikimya mo moto hegu ntambiko za kulekeila masa.” Hata hegu ntambiko izo zose nazikalavigwa kutimilana na Sigilizi Chohile amwinkile Musa. 9Akaheza agamba, “Miye ni hano, weye Chohile, siza kudamanya viya ukunga.” Kwa ivyo Chohile kausa ntambiko zose za nkongo niyo azika kwa sila ya Kulisito mwenye enga ntambiko. 10Kwaviya Yesu Kulisito adamanyaga viya Chohile aungile, suwe chilenguswa masa yetu kwa sila ya mwili wakwe alavize ntambiko nkanana imwenga du.

11Chila mlavyantambiko asankanila kulongozi kwa Chohile chila zuwa kwa kumvikila Chohile kulavya ntambiko seiziya nkanana zilozize hezikudaha ng'o kusa masa. 12Mna Kulisito uyo alavyaga ntambiko imwenga du ikuwagila kwa mazuwa yose kwa chausa cha kulekeila masa. Akaheza niyo ekala na udahi kulume kwa Chohile. 13Nauko akagojesa kubula wankondo wakwe waikwe hasi heviga vyakwe. 14Kwaviya kwa sila ya ntambiko imwenga du alavize, kawatenda wadya alenguse kutenda wachintile mazuwa yose.

15Naho Muye Ukukile achiukwila seivyo mbuli izo. Nkongo alonga vino,

16“Dino nidyo lagano nanidamanye nawo yakajinka amazuwa ayo, alonga Zumbe,

nanike sigilizi zangu mwe myoyo yawo,

na kuziwandika mwe zifanyanyi zawo.”

17Akaheza ongezeza agamba, “Miye sanifanyanye naho masa yawo hegu ntendwa zawo zihiye.” 18Elo chipindi masa yakalekeilwa, hakutende na luhosa lwa kulavya ntambiko kwa chausa cha kulekeila masa naho.

Chimsogeile Chohile

19Ivyo walukolo, china ukankalu wa kwingila mwe Hantu Hakukise kwa sila ya sakame ya Yesu. 20Uyo kachivuguila sila mpya ya ujima, ikujinkila mwe paziya, nikugamba kwa kulavya umwili wakwe. 21Elo, china Mlavyantambiko akuchimaila mwe nyumba nkulu ya Chohile. 22Ivyo chimsogeile Chohile kwa moyo wa chindedi na uzumizi hewine nkama na myoyo ilenguke mwe umanyi wa kudamanya vihiye na kwa mili isuntigwe kwa mazi yedi. 23Chitozese msuhi wetu chikulonga kwa milomo yetu, kwaviya Chohile yudya alagane ni mkanuni. 24Chikaulane suwe wenye kwa chausa cha kujelana moyo na kungana na kudamanya yedi. 25Chisekuleka kudugana hamwenga, saviya watuhu wazwele kudamanya. Mna chifundane, vitendese kutimilana na viya mkuwona kugamba Zuwa dya Zumbe dihaguhi.

26Kwaviya, chikakola masa kasidi chikaheza kubunkula pwipwipwi ichindedi, hahana naho ntambiko ntuhu ikudaha kulavigwa kwa chausa cha kusa masa yetu. 27Mna ikusigala ni kugoja kwa nkama nkanto na moto utendese udya nauwabinde wose wakumhiga Chohile. 28Mntu yoyose nalemele sigilizi Chohile amwinkile Musa, na kakomwa hehena mbazi kwa ukuzi wa wantu watatu. 29Togola, mntu yudya akumbela Mwana ywa Chohile na kuiwona isakame ye dilagano dya Chohile ikumlengusa ni ya bule, na akuhuluta Muye wa wedi wa Chohile awagila enkigwe nkato kulu divivihi? 30Kwaviya chimmanya yudya agambile, “Ndima ya kuliha chikoda ni yangu nanilihe,” Naho nakagamba, “Zumbe nawakantile wantu wakwe.” 31Ni mbuli ya kogohesa mntu akugwilwa ni mikono ya Chohile mta ujima chani akantilwe!

32Kumbukani mbuli ziwalaile mazuwa yadya yomboke, hadya nyuwe mwamulikilagwa ni Chohile, mwajinkilaga mwe masulumizo yalozize mna mwajijimizaga. 33Ahamwenga mhulutwa mo lumpe na kujelwa soni, na ahamwenga mzumila kulungana na wadya watendelwe seivyo. 34Muwafilambazi wadya wendaga mwe chifungo, naho mzumila kwa chinyemi kuhokwa vintu vyenyu, kwaviya mvimanya kugamba mna vintu vyedi naho vikwikalisa. 35Elo, msekwaza msuhi wenyu kwaviya namwinkwe jeleko kulu. 36Mtende na ujijimizi, chani mdamanye ya kungwa ni Chohile, chani mdahe kuhokela chiya alagane. 37Saviya, Mawandiko Yakukile yakulonga,

“Hasigala chipindi chidodo du,

yudya akungwa kwiza,

neze naho hakawe.

38Mna mntu mta wedi kulongozi kwa Chohile nekale kwa uzumizi,

mna mta kutugatuga mo moyo,

sanitende na chinyemi na mntu uyo.”

39Mna suwe hachi wantu wakutugatuga na wakuya kunyuma na kubalangwa, mna suwe chi wantu wadya wazumile naho chikombolwa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index