Search form

Waebulaniya 11

Lufyambo lwa Uzumizi

1Haluse kutenda na uzumizi ni kukombaganya pwilili mwe mbuli chikwikiya msuhi ni kumanya jejeje mbuli hechikuziwona. 2Kwa uzumizi wawo wadalahala wetu wazumilagwa ni Chohile. 3Kwa uzumizi suwe chimanya kugamba isi yose yaumbagwa kwa mbuli alongile Chohile, vintu vikuwoneka vilawane mwe vintu hevikuwoneka. 4Kwa uzumizi Habili amlavizaga Chohile ntambiko yedi kujinka ya Kaini. Kwa uzumizi wakwe kazumilwa kugamba adamanya yakumuwagila Chohile, niyo Chohile azumila ntambiko zakwe. Habili kwa uzumizi hata hegu nakabanika ntendwa zakwe zichei zachihinya.

5Kwa uzumizi, Henoko aguhagwa ni Chohile, ivyo habanike. Hawoneke vituhu kwaviya Chohile kamguha. Hadya henati kuguhigwa Mawandiko yakukile yagamba Henoko nandile akamuwagila Chohile. 6Ivyo, hehana uzumizi ni vidala kumuwagila Chohile. Kwaviya chila mntu akumwitila Chohile azumile kugamba Chohile eyaho, na kugamba awajeleka wadya wakumlonda kwa kuhikiliza.

7Kwa uzumizi, Nuhu afundagwa ni Chohile mwe mbuli hewone nazilaile nyumani, uyo kamwiva Chohile na kuzenga ngalawa nkulu mudya yeye hamwenga ne kaya yakwe wambulagwa. Kwa uzumizi wakwe wantu mwe isi yose wawonekanaga kugamba ni wavu, niyo Nuhu ahokela na kuwazizwa kugamba kadamanya yakuwagila kwa Chohile kwa uzumizi.

8Kwa uzumizi, Bulahimu amwivaga Chohile hadya amwitangaga aite mwe isi akaguhe chiya alagane hata hegu hamanyize Bulahimu niyo ahalawa. 9Kwa uzumizi, ekalaga saviya mjeni mwe isi alaganaga na Chohile kugamba namwinke, nakekala mwe mahema hamwenga na Isaka na Yakobo wowo welunga na Chohile. 10Kwaviya Bulahimu nakagoja mzi una msingi utogile mzi udya Chohile mwenye nuyo fundi aufanyanye na kuuzenga.

11Kwa uzumizi, Bulahimu ahokelaga udahi wa kutenda Tate hata hegu nakadalahalisa na mkaziwe Sala endaga hana cheleko kwaviya azumilaga kugamba Chohile amwikiye ndagano ni mkanuni. 12Kwachausa icho, kulaila mo mntu uyo, Bulahimu yudya endaga saviya abanike, welekagwa wantu walozize hewekuwazika saviya ntondo za kwembingu na msanga wa mpwani.

13Wantu wose wano wabanikaga mwe uzumizi hewenati kuhokela mbuli Chohile alagane. Mna kwa hale wawonaga mbuli izo niyo watenda na chinyemi chitendese, kulonga pwilili wowo wendile ni wajeni mwe wajinka sila. 14Kwaviya wantu wakulonga vintu seivyo, walagisa pwilili kugamba walonda isi yawo ye dikolwa. 15Uneva nendile wakawazagula kudya walaile nendile wakadaha kutenda na luhenyo lwa kuya uko. 16Mna haluse wanankwina ye isi idya yedi itendese, kugamba isi ya kwembingu. Nivyo vikuleka Chohile hakuwona soni wakamwitanga uyo Chohile ywawo, kwaviya uyo mwenye kaheza kuwaikiya mzi wawo.

17Kwa uzumizi, Bulahimu amlavyaga mwanawe Isaka atende ntambiko chipindi Chohile amjezaga. Bulahimu nuyo endaga alagane na Chohile, mna nendile kemalanya kumlavya mwanawe ichedu atende ntambiko. 18Chohile kamgamba, “Lweleko lwako hwikiye ndagano na lujinkile mwa Isaka.” 19Bulahimu nakazumila kugamba Chohile adaha kuwauyusa wabanike, naho chindedi saviya chikulonga, Bulahimu niyo avuzizwa naho Isaka saviya auyuke.

20Kwa uzumizi Isaka kawajimbika Yakobo na Esau, watende na ujimbiko wa mbuli nazize.

21Kwa uzumizi, Yakobo umo nehaguhi na kubanika, awajimbikaga wana wa Yusufu, amvikila Chohile akegamila idya inkome yakwe.

22Kwa uzumizi, Yusufu umo nehaguhi nakubanika, nakalonga mbuli za kufosa mwa Waizulaeli mwe isi ya Misili naho niyo awasiza malagiso ya mbuli za kudamanya mwa mavuha yakwe. 23Kwa uzumizi welesi wa Musa wamfisaga uyo mwana kwa chipindi cha myezi mitatu eze elekwe. Kwaviya wawonaga kugamba nendile ni mwana mtana, naho hawogohe lagizo dya seuta.

24Kwa uzumizi Musa, eze atende mkulu, kalemela kwitangwa mwana ywa mndele ywa Falao seuta ywa Misili. 25Kawona ni vyedi asulumizwe hamwenga na wantu wa Chohile kujinka kwikala kwa mbwedo wa masa kwa chipindi chijihi. 26Na kawazagula kugamba kusulumizwa kwakwe kwachausa cha Kulisito Mwambula kwawagilisa kujinka ugoli wose wa isi ya Misili, saviya msuhi wa jeleko dikwiza.

27Kwa uzumizi, Musa kahalawa Misili hekogoha maya ya seuta, kwaviya nakajendeleza kwika msuhi kwa Chohile hekuwoneka. 28Kwa uzumizi, vimtenda akonge mwe Pasaka na kulagiza sakame imyagilwe mlanga mwe izinyivi chani mkomi asekuwakoma welekwa wa nkongo wa Izulaeli.

29Kwa uzumizi, wantu wa Izulaeli wajinkaga mwe bahali ya Shamu saviya kugamba ni isi ikwinga hantu hanyaile, mna Wamisili weze wajeze kutenda ivyo niyo wamelwa na mazi na kubanika.

30Kwa uzumizi, viwambaza vizunguluke umzi wa Yeliko vigwa umo Waizulaeli weze wavizunguluke kwa mazuwa mfungate.

31Kwa uzumizi, Lahabu yudya mchilanga hakomigwe hamwenga na wadya walekile kumwiva Chohile, kwachausa cha kuwahokela wadya wazuza wa Izulaeli kwa utondowazi.

32Ivyo, nilonge mbwani naho? Kwaviya chipindi hachikunichinta kutamwila kumlanga Gideoni na Balaki na Samsoni na Yeftha na Daudi na Samwilu na wawoni wa Chohile. 33Kwa uzumizi wano wose wagomba nkondo na maseuta, niyo wadamanya vikuwagila wahokela vintu Chohile alagane nawenke. Wataliza milomo ya simba, 34wakomaga myoto mikali, wanyilika kukomwa kwa mabamba. Usokezi wawo uhitukila watenda na nguvu, wendaga wakankalu mwe nkondo niyo wawahuma wankondo wa chijeni. 35Wavyele awamwenga wazumile, wavuzizagwa wabanike wawo wakatenda wauyuswa. Wamwenga wawo walemelaga kulekeilwa, niyo wasulumizwa kubula kubanika, wasekuzumila wambulwa chani wenkigwe uyuso na kwingila mwe ujima wedi vitendese.

36Wamwenga nawabelwa na kuvyalutwa milugwa, na watuhu hata watalizwa minyolo na kujelwa mwe chifungo. 37Watoigwa mayuwe niyo wabanika, watulwa vihandehande, wakomwa kwa mabamba. Wangadika wakatenda wavaile nchingo za ngoto hegu za mbuzi wendaga wantu wachiwa wasulumizwe na kudamanyizwa yehiye. 38Wantu we isi ino hawawagilaga kutenda na wantu enga awo! Ivyo wangadikaga mwe nyika na mwamagulu, wekalaga mwe mpanga na malundu.

39Wantu wose awo walongelagwa ni wakankalu kwa uzumizi wawo! Mna hawahokele yadya Chohile alagane nawo, 40kwaviya Chohile nakachikiya mwalo wedi utendese. Kugamba awo wose nawatendwe wachinta wakatenda hamwenga na suwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index