Search form

Waebulaniya 13

Chikumwelela Chohile

1Jendelezani kungana saviya walukolo mwa Kulisito. 2Msekujala kuwahokela wajeni, kwaviya kwakudamanya ivyo wantu wamwenga wahokelaga wandima wa kwembingu hewevimanyize. 3Usekuwajala wadya we mwe chifungo saviya kugamba mwikwa mwe chifungo hamwenga na wowo. Wakumbukeni wadya wakusulumila saviya kugamba nanywi mwasulumizwa saviya wowo mwe mili.

4Nyinka itunywe ni wantu wose, wagosi na wavyele watende wakanuni kwa chila yumwenga. Chohile na awakantile wachilanga na wagonyi. 5Msekutenda wantu wakungisa hela, msekunga kutenda na vintu vilozese kuleka viya mnanavyo. Kwaviya Chohile kagamba, “Sa hwase ng'o, naho sahudule ng'o.” 6Nivyo vikuleka chabesa kugamba,

“Zumbe nuyo mwambizi ywangu,

sanogohe.

Mntu nanitende mbwani?”

7Msekuwajala vilongozi wenyu wadya wawagambileni mbuli ya Chohile. Wazagulani ivyo nawakekala na kubanika, mtimile uzumizi wawo. 8Yesu Kulisito nuyudya gulo, dyelo na mazuwa yose.

9Mse kuyuganiswa kuno na kuno kwa mahinyo yesimile majeni. Wedi wa Chohile nuwo ukutogeza Muye wenyu na siyo miko ikwikwa ya nkande haikuwambiza wadya wose wakuitimila. 10Suwe china nchanja ya kulaviza ntambiko wadya wakudamanya ndima mwe dihema dyo kuvikila hawana udahi wa kudya vintu vyakwe. 11Mlavyantambiko Mkulu ywa Chiyahudi egala sakame ya wanyama mwe Hantu Hakukise na kuilavya ntambiko kwachausa cha kusa masa, mna mili ya wanyama yatikimwa kuse kwe dilago. 12Nivyo Yesu naye, chani awalenguse wantu kwa sakame yakwe mwenye, nakasulumizwa na kubanika kuse komzi. 13Ivyo, chimsogeile, uko kuse kwe dilago chikahulutwe saviya yeye ahulutwe. 14Kwaviya hano heisi hachina mzi ukwikala mazuwa yose, mna chakawila mzi udya ukwiza. 15Ivyo kwa sila ya Yesu, chimlavize Chohile ntambiko ya ntogozi mazuwa yose. Mbuli izo za ntogozi ni malavyo yetu hadya chikulonga kugamba ni Zumbe. 16Mse kujala kudamanya yedi na ndala, kwaviya zino nizo ntambiko zikumwelela Chohile.

17Weveni vilongozi wenyu na kutoza malagizo yawo, wadima imyuye yenyu nawalonge kulongozi kwa Chohile yadya wadamanye mwe ndima yawo. Ivyo mkaweva nawadamanye ndima zawo kwa chinyemi, hamnawevile na wazidamanye kwa kung'ung'uzika, ivyo haviwambizeni.

18Mchilombezeze. Kwaviya china msuhi kugamba myoyo yetu haikuchilagisa kugamba china masa kwaviya chaunga kutenda na lujendo lwedi mwe mbuli zose. 19Nawalombezesani vitendese mumlombeze Chohile asunguzise kunivuza kwenyu.

Malombezo ya nkomelezo na ndamsa

20Chohile ywa utondowazi kamuyusa Zumbe dyetu Yesu Kulisito yudya ni Mdimi Mkulu ywa ngoto kwa chausa cho kwitila sakame yakwe ikulagisa kugamba idilagano dya mazuwa yose ni chindedi. 21Awatogeze kwa chila ntendwa yedi chani mdamanye yadya akunga, uyo na adamanye mndani mwetu kwa sila ya Kulisito yadya yakumwelela mwenye. Ukulu utende kwa Yesu, mazuwa yose! Taile.

Mbuli za udumo

22Ivyo, walukolo nawalombezesani mwetegelezese ulosi uno wakuwajelani moyo. Ino ni baluwa nguhi du niwawandikileni. 23Naunga mvimanye kugamba mlukolo mnyetu Timoseo kalavigwa mwe chifungo. Uneva anasunguza kubula hano, nanizanye naye umo heza uko kwenyu.

24Walamseni vilongozi wenyu wose hamwenga na wantu wa Chohile! Walukolo wa Italiya wawalamsani.

25Chawalombezesani nyuwe wose wedi wa Chohile utende na nyuwe nyose.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index