Search form

Waebulaniya 2

Wambulwa Mkulu

1Elo chikaulise yose chivile chinasekuswesa msuhi wetu. 2Ulosi, udya ulavigwe na wandima wa kwembingu walagisaga kugamba ni chindedi, chila mbanasi naho chila mntu heutimile nakantilwe saviya viligane. 3Ivyo, suwe nachihone vivihi uneva chaubela wambulwa mkulu sauwo? Ulongigwe mwe nkongo ni Zumbe mwenye, na wadya wevile wachiukuila kugamba ni chindedi. 4Chohile naye kongezeza aho ukuzi wakwe kwa kudamanya vilagiso vya chila namna na mpituko na maula, na kawapangila wantu majeleko ya Muye ukukile saviya akunga.

Akuchilongoza suwe ko Wambulwa

5Chohile hawaikiye wandima wa kwembingu wailongoze isi ikwiza, kugamba isi idya chikulonga mbuli zakwe. 6Naho vyalongwa hantu hasiku mwa Mawandiko,

“Wantu ni mbwani, hata uwafanyanye,

naho wana wa mntu ni mbwani hata uwakaulise?

7Kamtenda mdodo hadodo kujinka wandima wa kwembingu,

kumvika chilemba cha ukulu na ntunyo,

8na kuwatenda vilongozi mwe vintu vyose.”

Yalongwa kugamba Chohile kawadamanya

“vilongozi mwe vintu vyose” Kwa kwika chila chintu hasi hakwe, Chohile halekile chochose kuse mo ulongozi wakwe. Mna saviya vili vino haluse hachikuwona mntu akavilongoza vintu vyose. 9Mna chamwona Yesu yudya atendagwa mdodo kujinka wandima wa kwembingu kwa chipindi chidodo, chani kwa wedi wa Chohile abanike kwachausa cha wantu wose. Kwachausa cha masulumizo kubula kubanika kwakwe mna haluse chamwona kavikwa chilemba cha ukulu na ntunyo. 10Vyendaga jejeje kwakwe kugamba Chohile, yudya aumbaga na kuvika vintu vyose saviya vili, kamtenda Yesu atoge kwa sila ya masulumizo, chani awalete wana walozize welunge mo ukulu wakwe. Kwaviya Yesu nuyo akuwalongoza kowambulwa.

11Uyo akuwalengusa wantu masa yawo, uyo hamwenga na wadya wasuntigwe, wose wana tate yumwenga. Nivyo vikuleka Yesu hakuwona soni kuwetanga awo, walukolo, 12Akamgamba Chohile,

“Naniwagambile wantu wangu viya udamanye.

Nahuchemele nchemo za ntogozi mwe midugano ya walukolo wazumile.”

13Naho agamba, “Nanike msuhi wangu kwa Chohile.” Naho agamba, “Nihano hamwenga na wana aninkile Chohile.”

14Elo, kwaviya wana awo, saviya ukuwetanga, ni wantu wata mwili na sakame, Yesu mwenye katenda enga wowo na kwelunga mo untu wawo. Endaga vino, chani kwa sila ya file yakwe, amhude yudya Mwavu mta nguvu mwe file, 15ivyo awalekeile wadya wendile watumwa mo wikazi wawo wose kwachausa cha nkama ya file. 16Ni pwilili kugamba uyo hezile kwachausa cha kuwambiza wandima wa kwembingu, mna keza kuwambiza welekwa wa Bulahimu. 17Nivyo vikuleka vimunga atende enga walukolo wakwe kwa chila namna, chani atende Mlavyantambiko Mkulu ywawo mkanuni na mta mbazi mwe kumsankanila Chohile, chani masa ya wantu yausigwe. 18Kwaviya uyo mwenye kajijimiza masulumizo umo akajezwa chani adahe kuwambiza wadya wakujezwa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index