Search form

Waebulaniya 3

Yesu ni Mkulu kujinka Musa

1Elo walukolo weyangu, wantu wa Chohile wadya mwitangwe kwembingu ni Chohile fanyanyani ya Yesu msigilwa ywa Chohile atende Mlavyantambiko Mkulu ywa uzumizi chikulonga kwa milomo yetu, 2uyo endaga mkanuni kwa Chohile amsagule kudamanya ndima yakwe saviya Musa ivyo endaga mkanuni mo kuwasankanila wantu wose wa Izulaeli wetangwe nyumba nkulu ya Chohile. 3Mna Yesu awagila kuhokela ntunyo nkulu kujinka Musa, kwaviya mzesi ywa nyumba ahokela ntunyo itendese kujinka inyumba yenye. 4Chila nyumba yazengwa ni mntu msiku, mna Chohile nuyo mzesi ywa vintu vyose. 5Musa endaga mndima mkanuni mo kuwasankanila wantu wa Izulaeli wetangwe nyumba nkulu ya Chohile. Chani aukule mbuli zedi za Chohile nazilongwe aho nyumani. 6Mna Kulisito ni mkanuni saviya Mwana akuchimaila nyumba nkulu ya Chohile. Nyumba yakwe ni suwe uneva chikajendeleza kutenda wakankalu na kutoga mwe chiya chikwikiya msuhi.

Humulo dya wantu wa Chohile

7Elo, saviya Muye Ukukile akulonga mwa Mawandiko Yakukile,

“Dyelo uneva mkeva idizwi dya Chohile,

8msekutenda saviya wakale wenyu walemele kunetegeleza,

hadya wanijezize.

9Uko wakale wenyu wanihimaga na kunijeza,

hata hegu wawonaga yose nidamanye kwa chipindi cha mihilimo milongo mine.

10Kwachausa icho nelwihiwaga lweleko lwawo, niyo nagamba,

Fanyanyi zawo mwe myoyo zaganika

‘Wantu awo umo wakafosa mazuwa yose.

Awo wendaga hawakutimila sila zangu.’

11Elo, nelisaga kwa maya kugamba,

‘Hawengile ng'o hantu hangu hakuhumula!’ ”

12Ivyo walukolo weyangu, msinyise anasekutendeka mgati mwenyu mntu yumwenga mta moyo wihiye heukuzumila, abwile mwe kumwenega Chohile mta ujima. 13Mna mkajendeleza kwiva mbuli dyelo ikasomwa mwa mawandiko jelanani moyo chila zuwa chani hata yumwenga ywenyu asekutendwa mdala kwa kudantwa ni masa. 14Kwaviya suwe chose chalungana hamwenga mwa Kulisito uneva chatozesa msuhi nachinanawo mwe nkongo kubula ko udumo.

15Elo, saviya Muye Ukukile akulonga mwa Mawandiko Yakukile,

Uneva mkeva izwi dya Chohile dyelo,

msekuitenda myoyo yenyu midala, saviya wababa zenyu wendaga

hawamwetegeleze Chohile

16Haluse ni wahi wevaga izwi dya Chohile na kumleka? Ni wadya wose walongozwe ni Musa kulaila Misili. 17Naho ni wahi Chohile awehiwaga kwa mihilimo milongo mine? Ni wadya wose wakoile masa, na vimba vyawo vyamwaganikanaga kudya kwenyika. 18Naho ni wahi Chohile awelisizaga kugamba, “Hawengile ng'o hantu hangu hakuhumula,” sawo wadya walemele kumwiva.

19Elo, chawona kugamba hawadahile kwingila uko, kwaviya hawamzumile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index