Search form

Waebulaniya 4

1Elo, kwaviya ndagano ya Chohile kugamba wantu nawadahe kwingila hantu ha kuhumula, chogohe chani mgati mwenyu anasekudunduga kwingila mwe dihumulo idyo. 2Kwaviya Mbuli Yedi, ilongwa kwetu saviya yalongagwa kwa wantu wa kale. Mna ulosi uwo hauwawagile chintu, kwaviya wadya wevile hawauhokele kwa uzumizi. 3Mna haluse suwe chikuzumila, nachingile mwe dihumulo diya Chohile alongaga akagamba.

“Niyo nelisa kwa maya kugamba,

‘Hawengile ng'o he dihumulo dyangu!’ ”

Chohile alongaga ayo hata hegu abindaga kale indima yakwe kukongela hadya aumbaga isi. 4Kwaviya ilongwa hantu hasiku mwa Mawandiko Yakukile mwe zuwa dya mfungate, “Chohile ahumulaga kwaviya abindaga ndima zakwe zose.” 5Naho, mwa Mawandiko chilongile aho, Chohile agamba, “Hawengile ng'o he dihumulo dyangu.” 6Wadya wendaga wa nkongo kulonga Mbuli Yedi hawengile mwe dihumulo diya kwaviya hawazumile. Hata hegu vichei vikudahika kwa wantu watuhu kwingila. 7Kwachausa icho Chohile kaika zuwa tuhu dikwitangwa “Dyelo” naye alongaga mwe dizuwa diya nyumani ya mihilimo ilozize kwa sila ya Daudi, kutimilana na Mawandiko yano yalongagwa kale,

“Dyelo uneva mkeva izwi dya Chohile

msekutenda myoyo yenyu midala.”

8Kwaviya uneva Yoshuwa endaga awabuzaga wantu kwe dihumulo, Chohile halongile naho nyumani mwe zuwa tuhu. 9Elo, kuchei na humulo diya Chohile awekiye wantu wakwe. 10Kwaviya yudya akwingila mwe dihumulo diya aikiye, ahumula kwaviya kabinda ndima zakwe zose saviya Chohile ahumulaga eze abinde ndima zakwe. 11Ivyo, chihikilize kwingila mwe dihumulo diya, chani mntu yoyose asekubanikilwa saviya wadya wabalangwe kwenyika.

12Mbuli za Chohile zina ujima naho zina nguvu, zatwelesa kujinka bamba dikutwa kwidi mbuli izo zafifinya kubula kundani ko moyo no untu saviya bamba dikutwelesa kubula kundani kwe vimpandwa na msopwa nazo zabunkula fanyanyi na vikungwa ni myoyo ya wantu. 13Hahana chumbe chochose chifisike kulongozi kwa Chohile, chila chintu chigubulwa na kwikwa pwilili mwa meso yakwe, chongigwa chilongele kwakwe ntendwa zetu chidamanye.

Yesu nuyo Mlavyantambiko Mkulu

14Elo, chitozese uzumizi chikulonga kwa milomo yetu. Kwaviya chinanaye Mlavyantambiko Mkulu engile kubula kwembingu kwa Chohile, uyo ni Yesu Mwana ywa Chohile. 15Yuno Mlavyantambiko Mkulu ywetu akuchifilambazi kamanyisa ukuhwa kwetu uyo mwenye nakajezwa enga suwe kwa chila namna mna hadamanye masa. 16Ivyo, chichisogeile hechine nkama chigoda cho Useuta wa Chohile mta wedi, chani chihokele mbazi na wedi wa Chohile vya kuchambiza umo chikaunga.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index