Search form

Waebulaniya 7

Mlavyantambiko Melikizedeki

1Yuno Melikizedeki endaga seuta ywa mzi wa Salemu, na mlavyantambiko ywa Chohile Mkulu. Umo Bulahimu endaga akauya kulaila kwe nkondo idya awakomaga maseuta, Melikizedeki aduganaga na Bulahimu niyo amjimbika, 2Bulahimu niyo amwinka fungu dya mlongo dye vintu vyose atahaga kwe nkondo. Lufyambo lwa zina dya nkongo dya Melikizedeki, nkongo ni “Seuta ywa mbuli zikuwagila,” Naho uyo endaga seuta ywa mzi wa Salemu, zina dyakwe naho dyagamba “Ni Seuta ywa utondowazi.” 3Tati yakwe na mami yakwe hawakulongwa, naho lukolo lwakwe havikumanyika kugamba elekagwa ini, naho abanikaga ini. Aligana na Mwana ywa Chohile, najendeleze kutenda mlavyantambiko mazuwa yose.

4Elo fanyanyani, ivyo mntu uyo endaga mkulu. Hata mkale ywetu Bulahimu amwinkaga fungu dya mlongo dye vintu vyose atahaga kwenkondo. 5Naho chimanya kugamba kuligana na sigilizi Chohile amwinkile Musa welekwa wa Lawi wendaga walavyantambiko walekelwe waguhe fungu dya mlongo kulaila kwa walukolo hata hegu wawo ni welekwa wa Bulahimu. 6Uyo Melikizedeki hendaga ywa lukolo lwa Walawi mna nuyo ahokelaga fungu dya mlongo kulaila kwa Bulahimu, naho niyo amjimbika uyo enkagwa ndagano ya Chohile. 7Hahana nkama kugamba akujimbika ni mkulu kujinka yudya akujimbikwa. 8Naho awo walavyantambiko wakuhokela fungu dya mlongo ni wantu wakubanika, mna hano akuhokela fungu dya mlongo ni mntu akugambigwa hakudaha kubanika. 9Ivyo chadaha kugamba vino, umo Bulahimu akalavya fungu dya mlongo dyo ugoli wakwe, Lawi mwelekwa ywakwe naye alavyaga fungu dya mlongo kujinkila kwa Bulahimu, 10kwaviya Lawi endaga hanati kwelekwa, mna endaga mwe sakame ya ise Bulahimu, umo Melikizedeki akadugana naye.

11Kulaila mo ulavyantambiko wa Walawi wantu wa Izulaeli wenkigwa Sigilizi. Haluse uneva ndima ya Walawi yachintile hakwatendile naho na luhosa lwa ulavyantambiko mtuhu wendile utimile ulavyantambiko wa Melikizedeki mna suwo udya wa Haluni. 12Kwaviya hadya ulavyantambiko ukuhitukila, Sigilizi nayo yaungwa ihitukile. 13Elo Zumbe dyetu yudya mbuli zino zikumlonga, endaga mntu ywa kabila tuhu, naho hahana hata yumwenga ywa kabila dyakwe atendaga mndima mwe nchanja yo kulaviza ntambiko akatenda mlavyantambiko. 14Kwaviya imanyika pwilili kugamba Zumbe dyetu kalaila mwe dikabila dya Yuda, mna Musa haditajize idikabila idyo hadya nakalonga mwe walavyantambiko.

Mlavyantambiko mtuhu aligane na Melikizedeki

15Naho imbuli ino ni pwilili vitendese, mlavyantambiko mtuhu aligane na Melikizedeki kalaila. 16Uyo mtuhu haikigwe atende mlavyantambiko kwa sigilizi za chiuntu, mna kwa nguvu za ujima hewina udumo. 17Kwaviya Mawandiko Yakukile yaukula kugamba, “Weye wi mlavyantambiko mazuwa yose saviya wendaga ulavyantambiko wa Melikizedeki.” 18Ivyo, mwiko udya wa kale usigwa, kwaviya wendaga uhuhisa naho haukuwagila chintu, 19Kwaviya Sigilizi Chohile amwinkile Musa haitogeze mbuli yoyose. Mna haluse hantu hakwe haikwa msuhi wedi utendese, ko msuhi uwo chadaha kumsogeila Chohile.

20Kwa kongezeza hano hana cheliso cha Chohile. Mna wadya watuhu watendagwa walavyantambiko hakwine cheliso. 21Mna Yesu kaikwa kutenda mlavyantambiko kwa sila ya cheliso, hadya Chohile amgambile,

“Zumbe kelisa,

na hahitukile,

‘Weye wi mlavyantambiko mazuwa yose.’”

22Kwachausa che cheliso chino, Yesu nuyo akuchimaila lagano dyedi ditendese.

23Naho awo walavyantambiko watuhu wendaga walozize kwaviya nawakabanika ivyo wadundugaga kujendeleza nendima yawo. 24Kwaviya Yesu ekala mazuwa yose ulavyantambiko wakwe ni wa mazuwa yose. 25Kwaviya adaha kuwambula awo wakwiza kwa Chohile kwa sila yakwe, kwaviya ekala mazuwa yose akawagombela kwa Chohile.

26Ivyo, yendaga mbuli ikuwagilisa kwetu kutenda na mlavyantambiko Mkulu akukile sauyo hena lema hegu hena masa. Uyo Kakuka, hana lema naho masa. Kasentwa hale na wata masa, kenulwa kulanga kwembingu. 27Uyo haligane na wadya walavyantambiko wakulu watuhu haungigwe kulavya ntambiko chila zuwa nkongo kwachausa cha masa yakwe mwenye, vikajika kwachausa cha masa ya wantu watuhu. Kadamanya ivyo kwa nkanana imwenga du kwachausa cha wantu wose, eze elavye mwenye, niyo yachinta kwe chipindi chose. 28Sigilizi Chohile amwinkile Musa yawaikaga wantu wahwele watende Walavyantambiko Wakulu, mna Chohile hadya alaganaga kwa cheliso, kulagana uko kwizile eze sigilizi ijinke, kumsagula Mwana atendagwa atogile mazuwa yose.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index