Search form

Waebulaniya 8

Yesu Mlavyantambiko ywetu Mkulu

1Ivyo, mbuli nkulu mwe ayo chikulonga nino. Suwe china Mlavyantambiko Mkulu ywa seivyo, ekale ntendele ya kulume ye chigoda cho Useuta cho Ukulu wa kwembingu. 2Uyo adamanya ndima ya ulavyantambiko mwe Hantu Hakukise, kugamba mndani mwe dihema dya Chohile dizengigwe ni Zumbe, suyo mntu. 3Chila Mlavyantambiko Mkulu kasagulwa amlavize Chohile majeleko na ntambiko. Elo, Mlavyantambiko ywetu Mkulu ongigwa atende na chintu cha kulavya. 4Uneva endaga ywa hano he isi, hendaga mlavyantambiko ng'o, kwaviya weyaho walavyantambiko watuhu wakulavya ntambiko kutimilana ne Sigilizi Chohile amwinkile Musa. 5Ndima zawo zo ulavyantambiko ni mligano wa chiya chizuli cha yadya ye kwembingu. Kwaviya Musa hadya endaga haguhi kuzenga diya idihema, Chohile niyo amgamba. “Damanya chila chintu kuligana no udya umligano ulagiswe umo nawiko lugulu.” 6Mna haluse Yesu kenkwa ndima ya ulavyantambiko yedi kujinka yawo, saviya ndagano ya wivanyi eikiye mwa wantu na Chohile ni wedi vitendese. Kwaviya indima iyo ichimala mwe viya Chohile alagane mwe sigilizi za mbuli zedi zitendese.

7Uneva hakwendaga na lema mwe lagano diya dye nkongo, hakungigwe kutenda na dya kaidi. 8Mna Chohile kawalonga kugamba wantu wakwe wana malema hadya alongaga,

“Zumbe agamba mazuwa yeza,

hadya nanike lagano hya na wantu wa Izulaeli na wantu wa Yuda.

9Lagano dino haditende enga diya nidamanye na wababa zawo

mwe idizuwa niwalongoze kwa kuwatoza kwa mkono wangu kulaila mwe isi ya Misili.

Kwaviya hawatendile wakanuni mwe dilagano dyangu,

ivyo miye siwasa siwakaule.

10Zumbe agamba dino nidyo lagano nanidamanye na wantu wa mwenyumba ya Izulaeli,

mwa mazuwa yakwiza.

Nanike Sigilizi zangu mwe zifanyanyi zawo,

na kuziwandika mwe myoyo yawo.

Miye na nitende Chohile ywawo,

nawo nawatende wantu wangu. 11Hahana naho mhinya mnyawe,

hegu kumgambila mlukolo ywakwe,

‘Mmanye Zumbe.’

Kwaviya wose nawanimanye,

kukongela hawekwedaha na wakwedaha.

12Kwaviya naniwalekeile masa yawo,

sanifanyanye naho wihi wawo.”

13Kwa kulonga lagano dino ni hya, Chohile kaditenda diya dya nkongo disakala, na chintu chochose chidalahale na kusakala chihaguhi na kwaga.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index