Search form

Waebulaniya 9

1 Mviko wa walavyantambiko mwe isi na kwembingu

1Lagano dya nkongo dyendaga dina miko yakwe ya kuvikila na hantu hakwe hakuvikila hazengigwe ni wantu. 2Hadamanyagwa hema dya vyumba vidi cha nkongo nachiketangwa Hantu Hakukile. Umo mwendaga na chiya cha kwikiya taa na meza ikigwe migate ikigwe kulongozi kwa Chohile. 3Na kunyuma kwe dipaziya dya kaidi dye dihema kwendaga na hantu hakwitangwa Hantu Hakukise. 4Mndani mwendaga na nchanja ya kuvunkiziza ubani idamanywe kwa zahabu na shanduku dya lagano, diya dyendile dihakwa zahabu ntendele zose, na mndani mwakwe nendile mna nyungu ya zahabu yendile na nkande ikwitangwa mana na nkome ya Haluni yendile isuka mani na viya vibawo vidi vya mayuwe viwandikwe idilagano. 5Mlanga mwe dishanduku mwendaga na vyumbe vidi vikwitangwa makelubi vina mawawa yakulagisa ukulu wa Chohile, na mawawa yawo yakusulwa kugubika mlanga mwe hantu hadya masa yawo yakusigwa. Mna haluse hachikudaha kulongesa mwe mbuli izo.

6Vino nivyo mbuli izo zikigwe, ukajika walavyantambiko wengilaga mwe chumba cha nkongo che dihema kudamanya ndima zawo. 7Mna Mlavyantambiko Mkulu ichedu nuyo akwingila mwe chumba cha kaidi nkanana imwe du kwa chila mhilimo. Uyo aguhaga sakame idya akumlaviza Chohile kwachausa chakwe mwenye na kwachausa cha wantu wakoile masa hewemanyize. 8Nivyo kugamba Muye ukukile ahinya pwilili kugamba chiya ichumba cha nkongo che dihema chikatenda chichei chichimale sila ya kwingila hantu hakukise kwembingu hainati kuvugulwa. 9Mbuli ino ni mligano wa chipindi cha haluse kugamba, malavyo na ntambiko vikulavigwa kwa Chohile havikuwatenda wakuvika wadahe kwetula masa yawo. 10Ayo yose yalanga mbuli za nkande, vikunywegwa na sila zesimane za kulengusa mili. Yose iyo ni miko ya kuse du, udahi wakwe waduga umo Chohile navitende vintu vyose uhya.

11Mna Kulisito kabula saviya Mlavyantambiko Mkulu ywa mbuli zedi, ziya haluse zibuile kale. Uyo engilaga mwe dihema dyedi dichintise hedidamanywe ni wantu, ni kugamba sidyo dye isi ino yumbigwe. 12Uyo kengila lumwenga du Hantu Hakukise, hegale sakame ya vulata na ndama, mna kegala isakame yakwe mwenye. Na kwa idya kachinka wambulwa wa mazuwa yose. 13Wantu wendile ni wazavu mwe izisila za kumvikila Chohile nawadaha kulenguswa imili kwa kumyagilwa sakame ya vulata na njeku hamwenga na maivu ya moli. 14Mna Kulisito kelavya mwenye kwa Chohile atende ntambiko jejeje kwa nguvu ya Muye wa Chohile wa mazuwa yose, togola isakame yakwe haikudahisa kuchilengusa umanyi wetu wa masa yetu na kuchikombola mwe ntendwa zetu hezikuwagila ikuchidahiza kumsankanila Chohile mta ujima.

15Kwachausa icho, Kulisito ni mwivanyi ywa lagano hya diya wadya wetangwe ni Chohile wadaha kuhokela kujimbikwa kwa mazuwa yose alagane. File yakwe yawambula wantu mwa masa yawo wadamanye mwe chipindi che idilagano dya nkongo.

16Kwaviya lagano dya usiya uwandikwe nautende na nguvu uneva file ya yudya awandikwe file yakwe imanyika. 17Kwaviya lagano dya usiya hadina nguvu uneva mta kuuwandika achei mjima. 18Nivyo vikuleka hata lagano dya nkongo hadikigwe hehene sakame. 19Nkongo Musa kawagambila wantu wose malagizo yose saviya mwe miko Chohile amwinkile, vikaheza kaguha sakame ya moli hamwenga na ya vulata na mazi, uzi winkundu na mahuto ya zani dikwitangwa hisopo niyo achimyagila chiya ichitabu che sigilizi na wantu. 20Agamba, “Ino ni sakame ya lagano diya Chohile alagize mtoze.” 21Seivyo Musa kamyagila idya isakame mwe dihema na mwe viya vya kuvikila. 22Mwe Sigilizi Chohile amwinkile Musa, vintu vilozize vyalenguswa kwa sakame, na masa yalekeilwa du uneva hetilwa sakame.

1 Yesu ni ntambiko ikusa Wavu

23Vintu ivyo ni chizuli du wa viya vikwembingu navyungwa vilenguswe mwe sila iyo. Mna vintu vya kwembingu vyaungwa vilenguswe kwa ntambiko zedi kujinka izo. 24Kwaviya Kulisito hengile hantu Hakukile hazengigwe ni wantu, chiya ni chizuli du wa chiya ichenye chi kwembingu. Uyo engilaga kwembingu kwenye kudya haluse akuchimala kulongozi kwa Chohile kwachausa chetu. 25Mlavyantambiko Mkulu ywa Wayahudi engila Hantu Hakukise chila mhilimo, akatenda kaguha sakame ya mnyama. Mna Kulisito hengile umo chani elavye mwenye nkanana zilozize, 26Uneva nivyo, Kulisito nakaungwa asulumizwe nkanana zilozize kukongela kumbwa kwe isi. Mna haluse chipindi chino chikatenda chihajihi na kusila, uyo kalaila lumwenga du kusa masa kwa kwelavya ntambiko mwenye. 27Saviya wantu weikiwe kubanika lumwenga du ukajika wakantilwa ni Chohile. 28Seivyo Kulisito naye kelavya ntambiko nkanana imwenga abanike chani ause masa ya wantu walozize. Aho nalaile nkanana ya kaidi suko kwa kutowana na masa mna kwachausa cha kuwambula wadya wakumgoja kwa nkwina.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index