Search form

Yakobo 1

1Miye Yakobo, mndima ywa Chohile na Zumbe Yesu Kulisito, nawawandikilani nyuwe makabila mlongo na maidi ya Izulaeli yazagale mwe isi yose! Nawalamsani.

Uzumizi na Ubala

2Walukolo weyangu bwedesani mkabwilwa ni majezo yesimane. 3Kwaviya mmanya kugamba kujezwa ko uzumizi wenyu kwegala ujijimizi. 4Mna vyaungwa ujijimizi uchintize ndima yakwe chani mchume naho mtende jejeje hemkuhungukilwa ni chintu. 5Uneva mntu ywa kwenyu ahungukilwa ni ubala, aulombeze kwa Chohile, kwaviya Chohile awenka wantu wose kwa ulozo na chisekwesekwe hehena kukwahila uyo nenkigwe. 6Mna aungwa amlombeze kwa uzumizi asekutenda na nkama yoyose. Mntu mta nkama aligana na wimbi dya mazi mwe bahali yakuyuganiswa ni mpeho niyo dyafiliswa ntendele zose. 7Mntu sauyo asekufanyanya kugamba nahokele chintu chochose kulaila kwa Zumbe, 8kwaviya ni mta kutoza kaisi na kanyaile na mta kuhitukila mo lujendo lwakwe.

Mchiwa na Mgoli

9Mlukolo yoyose mchiwa aungwa elelwe umo Chohile akamkweza. 10Elo mgoli aungwa elelwe akaselezwa ni Chohile. Kwaviya mgoli nausike enga luwa dya kumbago. 11Zuwa dyatontomoka mpungile yakwe yanyaza mani naho amaluwa yakwe yagwa hasi naho utana wakwe wose wabanika. Saivyo, mgoli naye nabalangwe mwe zindima zakwe.

Majezo

12Ujimbiko nautende mwe mntu akujijimiza mwe majezo, kwaviya anayahuda amajezo, nenkigwe jeleko dya ujima Chohile alaganaga mwa wadya wakumunga. 13Umo mntu akajezwa, asekugamba, “Najezwa ni Chohile.” Kwaviya Chohile hakujezwa na wavu, naho hakumjeza mntu yoyose. 14Mna chila mntu ajezwa mwe vihiye akunga umo akakweswa na kugwizwa. 15Ukajika viya vihiye akunga vinazwela vyahosa masa, masa yanazwela yahosa file.

16Walukolo weyangu hunga, msekudantika! 17Chila jeleko dyedi na jejeje dyalaila kwembingu kwa Chohile Tate, Mumbi ywa ulangazi hewikuhitukila naho hana chilagiso chochose cha kuhitukila. 18Kwa kunga kwakwe mwenye kacheleka kwa ulosi wakwe wa chindedi chani chitende saviya limbulo dya vyumbe vyakwe.

Kwiva na kudamanya ulosi wa Chohile

19Walukolo weyangu, naunga mmanye mbuli ino! Chila mntu natende mhufu ywa kwiva mna asekuta mhufu ywa kulonga hegu mhufu ywa kwihiwa. 20Kwaviya mta maya hakudaha kutenda mbuli za chindedi zikumuwagila Chohile. 21Elo, lekani lujendo lwihiye na wihi wose utendese, mweike hasi ha Chohile naho hokelani udya ulosi uhandigwe mwe myoyo yenyu, udya ukudaha kuwambulani.

22Msekwedanta wenye kwetegeleza du ulosi wakwe, mna udamanyizeni ndima. 23Yoyose akwetegeleza du ulosi, akajika hakuutenda, aligana na mntu akwesinya isula yakwe mwenye mwe chelole. 24Esinya mwenye, akaheza aita zakwe, akajika ajala ivyo eli. 25Mna mntu akukaula kwawengele malagizo jejeje yadya yakuwalekeila wantu, mntu akujendeleza kuyatimila, mna asekwetegeleza na kujala, mna ajese viya yakunga, uyo na jimbikwe ni Chohile mwe chila chintu akudamanya.

26Uneva mntu afanyanya kugamba ni mta kutongela sila ya Chohile, mna hakudaha kuchinda ululimi lwakwe edanta mo moyo wakwe, naho isila yakwe kwa Chohile haimwambize. 27Sila ilenguke ya kumtongela Chohile kujinka zose naho heina lema kulongozi kwa Chohile Tate ni ino, kuwambiza wabanikilwe ni welesi wawo na kuwambiza wabanikilwe ni wagosi mwe zinkunto zawo, naho kwedima usekubalangwa ni ino isi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index