Search form

Yakobo 2

Kanyo dikulanga kupagula

1Walukolo weyangu, mkatenda mwamzumila Zumbe dyetu Yesu Kulisito, Zumbe ywa ukulu, msekuhingiza wantu. 2Chigambe mntu yumwenga kavala madanga ya zahabu na suche zedi engila mo mdugano wenyu, aho engila mntu mchiwa mta sakaza. 3Uneva mna mtunya yudya availe suche zedi, mwamgamba, “Ikala hano hantu hedi.” Niyo mwamgamba yudya mchiwa, “Weye chimaila uko,” hegu, “Ikala hasi he viga vyangu.” 4Togola, uko suko kuhingiza mgati mwenyu? Togola, uwo ulamuzi wenyu haulawane na fanyanyi zenyu zihiye?

5Walukolo weyangu hunga, tegelezani! Chohile kasagula wantu wachiwa mwe isi ino chani watende wagoli mo uzumizi, naho wahokele useuta udya alaganaga mwe wadya wakumunga. 6Mna nyuwe mwawabela wachiwa! Togolani, wagoli sawo awo wakuwabunyanya na kuwegalani kwe vitala? 7Togolani, sawo awo wakuhuluta zina dyedi dya Zumbe uyo nyuwe mwi wantu wakwe?

8Uneva mna jesa sigilizi ya chiseuta saviya mawandiko yakulonga, “Munge mnyawo saviya ukweunga wemwenye,” mwatenda vyedi. 9Mnahingiza wantu mwakola masa, kwaviya sigilizi ya Chohile yawakantila kugamba hamtimile sigilizi. 10Kwaviya mntu hanatimile lagiso dimwenga du mwe sigilizi ya Chohile, uyo hatimile mwe sigilizi yose. 11Kwaviya uyo agambile, “Usekugonya,” Nuyo agambile, “Usekukoma.” Ivyo hegu hukujenda uyaga, mna wakoma weye huitimile sigilizi yose ya Chohile. 12Ivyo, longani na kudamanya saviya wantu na wakantilwe kwa sigilizi ya Chohile ikwigala kulekeilwa. 13Kwaviya, Chohile hatende na mbazi aho namkantile mntu hena mbazi. Mna mbazi yahuda kanto.

Uzumizi na ntendwa

14Walukolo weyangu, kuna maliho yani hegu mntu anagamba ana uzumizi, mna hakulagisa kwa ntendwa zedi? Togola, uzumizi wadaha kumwambula? 15Chigambe hana mlukolo msiku ana sakaza hegu ana gumbo. 16Yawagila chibwani nyuwe kuwagamba awo, “Jendani mpeho mkotele moto na kwiguta,” mna hakuwenka viya wakunga mo wikazi? 17Seivyo, uzumizi du hewina ntendwa ubanika.

18Mna mntu adaha kugamba, “Yumwenga ana uzumizi, mtuhu ana ntendwa.” Miye nanimhitule, “Hake nilagisa ivyo uzumizi wako hehena ntendwa. Nami nahulagise uzumizi wangu kwa ntendwa.” 19Togola, weye wazumila kugamba Chohile ni yumwenga? Nivyo! Mna hata mpepo zazumila saivyo naho zazingiza kwa nkama. 20Weye wi hezi! Togola, waunga ulagiswe kugamba uzumizi hewina ntendwa ni wa bule? 21Togola, mkale ywetu Bulahimu azumilagwa vivihi kugamba adamanya viya Chohile akunga kwa ntendwa, umo amlavize jeleko mwanawe Isaka mlanga mwe nchanja yo kulaviza ntambiko? 22Wawona kugamba uzumizi wakwe na uhangana na ntendwa zakwe naho uzumizi udya nendile wachintizagwa kwa sila ya ziya izintendwa. 23Mawandiko niyo yachinta yakugamba, “Bulahimu kamzumila Chohile, Chohile naye amzumilaga na kumwona ni ywedi kwakwe,” Chohile niyo amwitanga mbuyakwe. 24Ivyo mwawona kugamba mntu azumilwa kutenda mwagilwa kwa Chohile kwa ntendwa zakwe, suwo uzumizi uwodu.

25Saivyo, yudya mchilanga Lahabu, uyo azumilagwa kutenda mwagilwa kwa Chohile kwa ntendwa mwe viya awahokelaga wadya wazuza, niyo awalavya kuse kujinkila sila ntuhu.

26Elo, saviya mwili hewina muye ubanika, saivyo uzumizi hewina ntendwa ubanika.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index