Search form

Yakobo 4

Umbuya na mbuli za mwe isi

1Nkumbizi na ngavungavu mgati mwenu vyalaila kuhi? Gamba zalaila mwe tama zenyu zihiye mkunga zikutowana mndani mwe mili yenyu?. 2Mwameila mate vintu naho kwaviya hamkuvipata mwadaha kukoma, mwajelejeza vitendese kutenda na vintu, mna hamkudaha kupata, ivyo mwadamanya nkumbizi na kutowana. Hamkupata chiya mkunga kwa viya hamkuchilombeza kwa Chohile. 3Naho, mkalombeza hamkupata kwaviya mwalombeza kwa kunga kwihiye, mwalombeza mpate kuchintiliza tama zenyu za mbwedo. 4Nyuwe mwi wantu hemwina ukanuni enga wachilanga. Togola, hammanyize kugamba kutenda umbuya na mbuli zihiye za mwe isi ni kutenda mnkondo ywa Chohile? Chila akunga kutenda mbuya we isi etenda mnkondo ywa Chohile. 5Mse kufanyanya kugamba Mawandiko ya Chohile yalonga mbuli ya bule, hadya yagambile, “muye wikigwe ni Chohile mndani mwetu wajelejezesa mwe kunga.” 6Mna, mbazi chikwinkwa ni Chohile zina nguvu vitendese, saviya Mawandiko ya Chohile yakulonga, “Chohile awahiga wakweduvya mna awafilambazi wakwenyanyahaza.”

7Ivyo, mwiveni Chohile, mhigeni Mwavu naye nawanyilikeni. 8Msogeileni Chohile, naye nawasogeileni. Suntani imikono yenyu nyuwe wata masa! Lengusani imyoyo yenyu nyuwe wata kutoza kaisi na kanyaile! 9Hololani, ilani naho lombolezani, luseko lwenyu lutende ni ndilo, na chinyemi chenyu chitende chiholozi. 10Nyanyahalani kulongozi kwa Zumbe, uyo nawakwezeni.

Kanyo dya kumkantila mnyawo

11Walukolo, msekuzigilizana. Akumzigiliza mlukolo ywakwe hegu kumkantila, uyo aiziga naho aikantila sigilizi. Hegu unaikantila sigilizi ya Chohile, weye hukuitimila sigilizi, mna waikantila. 12Chohile ichedu nuyo mta kwika sigilizi naho kukanta. Nuyo ichedu akudaha kukombola na kubalanga. Elo, weye wiyuhi umkantile mnyawo?

Kanyo dya wefenyi

13Haluse kwetegelezeni nyuwe mkugamba, “Dyelo hegu luvi nachite kwe mzi msiku chikekale uko mhilimo mjima chikadamanya mayombe kuno chajenyeza mapesa.” 14Nyuwe hammanyize ivyo ujima wenyu nautende luvi! Nyuwe mwikala saviya kungugu dikuwoneka kwa chipindi chijihi du na kutazuka. 15Nyuwe mwaungwa mgambe, “Zumbe akaunga nachikale nachidamanye chino hegu chiya.” 16Mna haluse mweduvya naho mwefenya, kweduvya kose sauko kwiha.

17Ivyo, mntu hekudamanya mbuli yedi amanyize kugamba aungwa aidamanye, akola masa.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index