Search form

Yohana 10

Mliganyo wa mdimi

1Yesu awagamba, “Nawagambilani chindedi, mntu yoyose hekwingila mwe didewa dye zingoto kwa kujinkila ko lwivi, mna afifinya na kwingila kwa sila ntuhu, uyo ni mbavi, naho ni mpolaganyi. 2Mna mntu akwingila kujinkila ko lwivi, uyo nuyo mdimi we zingoto. 3Mdima lwivi lwa dewa amvugwila, na ngoto zeva mluzi wa mdimi, naye azitanga izingoto zakwe chila imwenga kwa zina dyakwe na kuzilongoza kuse. 4Akaheza kuzilavya kuse, azilongwela, izingoto nazo zamtimila, kwaviya zimanya umluzi wakwe. 5Ngoto izo hazikudaha kumtimila mjeni, mna zamsumka kwaviya hazimanyize umluzi wakwe.”

6Yesu nakawagambila umliganyo uwo, mna wowo hawamanyize viya nakaunga awagambile.

Yesu mdimi ywedi

7Yesu niyo awagamba vituhu, “Nawagambilani chindedi, miye ni lwivi lwa dewa dya ngoto. 8Wantu wose wezile sinati kwiza ni wabavi na wapolaganyi, mna izingoto haziwategeleze. 9Miye ni lwivi. Mntu yoyose akwingila kwa kujinkila kwangu nambulwe, nengile na kufosa naho nenkigwe nkande. 10Mbavi eza kwa chausa cha kubawa, kukoma na kubalanga. Miye siza mtende na ujima, ujima uchintile.

11“Miye ni mdimi ywedi. Mdimi ywedi alavya ujima wakwe kwa chausa cha ngoto zakwe. 12Mntu wa kulihwa uyo suyo mdimi, naho ngoto siyo zakwe. Hadya akudiwona ngugwa dyeza, azasa izingoto na kuguluka, akaheza ngugwa dyazigwila na kuzimwagalisa. 13Mdimi uyo hasinye izingoto, nanyilike kwaviya ni mta kulihwa du. 14Miye ni mdimi ywedi we izingoto. Sizimanya ngoto zangu, nazo zanimanya. 15Saviya Tate animanyize, nami nivyo nimmanyize. Miye nalavya ujima wangu kwa chausa che zingoto. 16Naho nina ngoto ntuhu hazimuli mwe didewa dino. Vyanunga nizilete izo nazo, nazo nazive umluzi wangu, naho nakutendeke fyo dimwe dya mdimi yumwenga.

17“Tate anunga kwaviya nalavya ujima wangu chani niuhokele vituhu. 18Hahali mntu akunihoka ujima wangu, miye naulavya kwa kunga mwenye. Nina udahi wa kulavya na udahi wa kuuguha vituhu. Ivyo nivyo Tate anisigile nitende.”

19Naho kwatenda na mihigano mgati mwa Wayahudi kwa chausa cha milosi ino Yesu alongile. 20Wantu walozize wagamba, “Ana mpepo, naho ni mchilalu! Ni mbwani mkumwetegeleza?”

21Mna wantu watuhu wagamba, “Ino siyo milosi ya mta mpepo. Togolani, vino mpepo zadaha kufumbula meso ya matuntu?”

Yesu alemelwa

22Uko Yelusalemu kwendaga na ngasu ya kukumbuka usuntwa wa Nyumba nkulu ya Chohile. Chipindi icho ni chipindi cha mpeho. 23Yesu naye nakatalamka mwe nyumba nkulu ya Chohile mwe balaza ya Sulemani. 24Wayahudi wamzunguluka, wamuza, “Nauchase na nkama kubula ini? Uneva weye ni weye Kulisito Mkombola, chigambile pwipwipwi.”

25Yesu awahitula, “Siwagambilani, mna hamzumile. Ndima hudamanya kwa zina dya Tate nizo zikunukwila. 26Mna nyuwe hamkunga kuzumila kwaviya nyuwe hamwi ngoto zangu. 27Ngoto zangu zategeleza izwi dyangu, miye sizimanya, nazo zanitimila. 28Miye nawenke ujima wa mazuwa yose, nawo hawage mazuwa yose, naho hahali mntu nadahe kuwausa mwe mikono yangu. 29Tate aninkile awo ni mkulu kujinka wose, naho hahali mntu akudaha kuwalavya mwe mikono yakwe. 30Miye na Tate chiyumwe.”

31Wayahudi niyo waguha mayuwe chani wamtowe. 32Yesu awagamba, “Siwalagisani ndima zilozize kulaila kwa Tate. Ni ihi mgati mwe izo ikuwatendani mnitowe mayuwe?”

33Wayahudi wamhitula, “Hachikukutowa mayuwe kwa chausa cha ndima zedi udamanye, mna kwa chausa cha kumhuluta Chohile. Weye mwenye wi mntu du mna wetenda Chohile.”

34Yesu awahitula, “Togolani, haiwandikwe mwe chitabu cha Sigilizi zenyu kugamba, ‘Miye silonga nyuwe ni milungu?’ 35Chohile kawetanga ‘milungu’ wantu wadya wenkigwe ulosi wakwe, na suwe naswi chimanya kugamba Mawandiko Yakukile yalonga chindedi mazuwa yose. 36Saviya Tate kanisagula miye, naho kanisigila kwe isi. Nimbwani, mkugamba namhuluta Chohile kwaviya sigamba miye ni Mwana ywa Chohile? 37Uneva sikudamanya ndima ziya Tate akununga nidamanye, msekunizumila. 38Mna uneva nazidamanya, hata uneva hamkunizumila miye, zumilani izo izindima, chani mmanye na kukombaganya kugamba Tate ekala mndani mwangu, nami nekala mndani mwa Tate.”

39Wajeza kumgwila naho, mna acholopoka mwe mikono yawo.

40Yesu niyo aita vituhu ntendele ya kaidi yo umto wa Yolodani, hadya hantu Yohana endaga akabatiza wantu. Niyo ekala uko. 41Wantu walozize wamwitila wakagamba, “Yohana hadamanye vilagiso vyovyose. Mna yadya yose alongile ya mntu yuno ni chindedi vitendese.” 42Wantu walozize aho niyo wamzumila Yesu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index