Search form

Yohana 11

File ya Lazalo

1Mntu yumwenga akwitangwa Lazalo, mkaya wa Besaniya endaga mnyonje. Besaniya wendaga mzi ekale Maliyamu na lumbudye Matha. 2Maliyamu nani lumbudye dya Lazalo. Naho nuyo amkulugute Zumbe mavuta ya kupwepweleka mwe viga na kumhangusa ne zifili zakwe. Nani mlukolo ywawo Lazalo endaga mnyonje. 3Ivyo awo walumbuze dya Lazalo wasigila ulosi kwa Yesu kugamba, “Zumbe, mbuyaye ukumunga ni mnyonje.”

4Yesu eze eve ivyo, agamba, “Unyonje uwo suwo wa file, mna ulaila chani Chohile atogolwe, kalumwa chani kwa sila iyo Mwana Mntu atogolwe.”

5Yesu nakamunga Matha, lumbudye Maliyamu, hamwenga na Lazalo. 6Eze eve imbuli kugamba Lazalo ni mnyonje, Yesu ajendeleza kwikala hantu aho endaga kwa mazuwa maidi yongezekele. 7Akaheza awagamba wanampina wakwe, “Chiteni vituhu Yudeya!”

8Wanampina wamgamba, “Mhinyi, chipindi chijihi du chijinkile Wayahudi nawaunga wakukome kwa mayuwe, weye nawe waunga wite uko vituhu?”

9Yesu ahitula, “Togola, saa za msi sizo mlongo na mbili? Mntu akajenda nomsi hakudaha kukowadika, kwaviya awona ulangazi we isi ino. 10Mna mntu akajenda nechilo nakowadike, kwaviya ulangazi haumuli mndani mwakwe.” 11Yesu eze abinde kulonga milosi iyo, awagamba, “Mbuyangu Lazalo kagona, mna miye nanite hamwinule.”

12Wanampina wakwe wamgamba, “Zumbe, uneva kagona, nahone.”

13Yesu nakalonga kugamba Lazalo kabanika, mna wanampina wakwe nawakagamba nakalonga mwe kugona ntongo. 14Yesu niyo awagambila pwipwipwi, “Lazalo kabanika. 15Mna selelwa kwa chausa chenyu kugamba sendile uko, chani mzumile. Haluse chiteni kwakwe.”

16Tomaso, yudya akwitangwa pacha awagamba wanampina weyawe, “Chiteni naswi chikabanike hamwenga naye!”

Yesu nuyo uyuso na ujima

17Yesu eze abule uko, kabwila umwili wa Lazalo wikwa mwe mbila kwa mazuwa mane. 18Ikaya ya Besaniya neihaguhi na Yelusalemu, uhale ukubula maili ntatu vino. 19Wayahudi walozize nawabula kwa Matha na Maliyamu wawahongeze kwa kubanika mlukolo ywawo.

20Matha eze eve kugamba Yesu eza, niyo aita akumsingila, mna Maliyamu kasigala kukaya. 21Matha amgamba Yesu, “Zumbe, hegu wendile wihano, mlukolo ywangu habanike! 22Mna simanya kugamba hata vino haluse chochose noumlombeze Chohile nakwinke.”

23Yesu amgamba, “Mlukolo ywako nauyuke.”

24Matha niyo amhitula, “Simanya,” “kugamba nauyuke mwe zuwa dya udumo.” 25Yesu amgamba, “Miye nuyo uyuso na ujima. Akunizumila miye nekale, hata hegu kabanika, 26naho chila akwikala na kunizumila habanike mazuwa yose, Togola wayazumila ayo?” 27Matha amgamba, “Heye Zumbe!” Ahitula “Nazumila kugamba weye nuyo Kulisito, Mwana ywa Chohile, yudya akwiza mwe isi.”

Yesu aila

28Matha eze alonge ayo, niyo aita akumwitanga lumbudye Maliyamu kwa chinyele, na kumgamba, “Mhinyi ehano,” “naho akwitanga.” 29Maliyamu eze eve ivyo, niyo asunguza kwinuka ambasa Yesu. 30Yesu nahanati kwingila mwe kaya, mna nachei ahadya hantu Matha ambwile. 31Wayahudi nawemndani hamwenga na Maliyamu wakamhongeza, weze wamwone kenuka akumpukila kuse. Wamtimila wakagamba akwila kwe mbila.

32Maliyamu eze abule hantu hadya Yesu endile, eze amwone, amgwela heviga. Amgamba, “Zumbe,” “hegu wandile wihano, mlukolo ywangu habanike!”

33Yesu eze amwone aila, naho eze awawone wadya Wayahudi wendile hamwenga naye nawo waila, niyo engilwa ni mbazi na chinyulu, niyo engilwa ni tumbwaziko mo moyo. 34Niyo awauza. “Mumhamba hahi?”

Wamgamba. “Soo uwone, Zumbe,”

35Yesu niyo aila. 36Wayahudi wagamba. “Kaulani ivyo amungile!”

37Mna wantu watuhu wagamba, “Togola yuno amfumbule ameso yudya tuntu, vino hakudaha Kumtenda Lazalo asekubanika?”

Lazalo auyuka

38Ivyo Yesu engilwa ni tumbwaziko vituhu mo moyo, abula kwe mbila, mbila yenye neimwe bome naho naigubikwa na yuwe mwe nchili. 39Yesu agamba. “Usani idiyuwe!”

Matha, lumbudye dya yudya abanike, amgamba, “Zumbe, akonga kulavya mpofa, kekala mwe mbila mazuwa mane!”

40Yesu amgamba, “Togola sikugambile kugamba ukazumila nauwone ukulu wa Chohile?” 41Niyo wadyusa diya idiyuwe. Yesu niyo asinya kulanga kwembingu na kugamba, “Nakutogola weye, Tate, kwaviya weye waniva. 42Simanya kugamba waniva mazuwa yose, mna silonga ivyo kwaviya wantu wano we hano, chani wazumile kugamba weye ni weye unisigile.” 43Eze alonge ivyo, niyo etanga kwa izwi kulu, “Lazalo, fosa kuse!” 44Niyo afosa kuse, kuno katalizwa sanda mwe viga na mwe mikono, naho uso wakwe ugubikwa na kasuche. Yesu awagamba, “Mfunguleni,” “Mumlekeni aite.”

Ubala wa kumkoma Yesu

Matayo 26:1-5; Mako 14:1-2; Luka 22:1-2

45Ivyo Wayahudi walozize wendile wamtalamkile Maliyamu weze wawone mbuli iyo adamanye Yesu, niyo wamzumila. 46Mna wamwenga wawo waita kwa Mafalisayo na kuwagambila mbuli Yesu adamanye. 47Kwa ivyo Mlavyantambiko mkulu na Mafalisayo waika chitala na kugamba, “Chitende vivihi? Mntu yuno adamanya vilagiso vilozese! 48Chinamleka du ajendeleze, wantu wose nawamzumile, naho vilongozi wa Walumi nawo naweze kuibalanga inyumba yetu ya Chohile na wantu wetu wose!”

49Aho yumwenga ywawo, akwitangwa Kayafa, endaga Mkulu ywa walavyantambiko mo mhilimo uwo, awagamba, “Nyuwe hammanyize chintu! 50Hammanyize kugamba ni vyedi kwenyu mntu yumwenga abanike kwa chausa cha wantu, ukuleka wantu we isi njima wakomwe?”

51Uyo halongile ivyo kwaviya akunga mwenye, mna kwaviya endile Mkulu wa walavyantambiko mo mhilimo uwo, ivyo nakabunkula kugamba Yesu nabanike kwachausa cha hewemzumile Chohile, 52naho ukubanika kwakwe siyo kwa chausa cha wantu we isi ino du, mna seiviya kwa chausa cha wana wa Chohile wazagale chani waikwe mwe umwe.

53Kulaila zuwa idyo vilongozi wa Chiyahudi walonda sila ya kumkoma Yesu. 54Yesu niyo hajendile vituhu mo lumpe mwe isi ya Yudeya, mna kahalawa aho na kwita hantu haguhi na jangwa, mwe mzi ukwitangwa Efulaimu, ekala uko hamwenga na wanampina wakwe.

55Ngasu ye Pasaka ya Wayahudi naihaguhi, ivyo wantu walozize kulaila mwe kaya waita Yelusalemu chani wakelenguse Pasaka hainati. 56Nawakamlonda Yesu, weze wadugane hamwenga mwe nyumba nkulu ya Chohile, wauzana, “Mwafanyanya vihi? Heze mwe ingasu?” 57Wakulu wa walavyantambiko na Mafalisayo nawasigila kugamba mntu namanye hantu eli Yesu, awagambile chani wamgwile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index