Search form

Yohana 12

Yesu ahakwa mavuta uko Besaniya

Matayo 26:6-13; Mako 14:3-9

1Mazuwa mtandatu ye dizuwa dye Pasaka, Yesu niyo abula Besaniya, endaga akekala Lazalo, yudya mntu Yesu amuyusaga. 2Uko na wamwikiya nkande ya chisingi, uyo Matha nendile akawasankanila, Lazalo nendile ni yumwe wa wadya wendaga hamwenga na Yesu hemeza. 3Maliyamu niyo aguha nusu lita ya mavuta matana ya yombe kulu, amkuluguta Yesu mwe viga, na kumhangusa kwa fili zakwe. Nyumba yose niyo yamema malashi yedi. 4Yuda Isikaliyote, yumwenga mwe wadya wanampina mlongo na waidi yudya akunga amtage Yesu, agamba, 5“Ni mbwani malashi ayo yasekutagwa kwa hela zilozize na kuwapangila wachiwa?” 6Kalonga ivyo, siyo kwaviya naakawaungisisa wachiwa, mna kwaviya na ni mbavi. Nkanana zilozize nakabawa kulaila mndani mwe mpamba iyo. 7Mna Yesu agamba, “Mlekeni! Mlekeni ayaike kwa chausa che dizuwa dyo kuhambwa kwangu. 8Wachiwa na mtende nawo mazuwa yose, mna hamtende na miye mazuwa yose.”

Njama za kumkoma Lazalo

9Wayahudi walozize naweva kugamba Yesu nendile Besaniya, wabula uko, siyo kwa chausa cha kumuwona Yesu mna seivyo nawakaunga kumkaula Lazalo, yudya Yesu amuuyuse. 10Ivyo walavyantambiko wakulu wadamanya mzungu wamkome Lazalo naye, 11kwaviya kwa chausa cha Lazalo wayahudi walozize wawahituka vilongozi wawo, niyo wamzumila Yesu.

Yesu engila Yelusalemu kwa chinyemi

Matayo 21:1-11; Mako 11:1-11; Luka 19:28-40

12Zuwa dya kaidi, fyo kulu dya wantu wezile kwe zuwa kulu dye Pasaka weva kugamba Yesu nendile mwe sila kwiza Yelusalemu. 13Waguha matambi ya mitende wafosa wakamsingile, waguta wakagamba,

“Chohile ajimbikwe! Ajimbikwe yuno akwiza kwa zina dya Zumbe!

Ajimbikwe Seuta ywa Izulaeli!”

14Yesu niyo akwela mwana mwe mpunda, saviya mawandiko yakulonga,

15“Msekogoha, wantu wa mzi wa Sayuni!

Kaula Seuta ywenyu eza,

kakwela mwana mpunda.”

16Wanampina wakwe hawabunkule izi mbuli izo nkongo, mna chipindi Yesu eze aheze kutunywa, niyo wakumbuka kugamba mbuli ziya ziwandikwa mwa uyo na viya wamtendile.

17Fyo dya wantu wadya wendile hamwenga na Yesu umo amwitangaga Lazalo kulaila mwe mbila niyo amuuyusa waukula mbuli zilaile. 18Ivyo nivyo vilekile fyo dya wantu wamsingila, kwaviya wose weva kugamba Yesu nendile kadamanya chilagiso icho. 19Mafalisayo niyo wagambilana, “Mwawona, Hachikudaha ng'o! Kaulani, isi yose wamtimila!”

Wayahudi wamwenga wamlonda Yesu

20Hendaga na Wagiliki wamwenga mgati mwa wantu waitile Yelusalemu kuvika mwe ngasu iyo. 21Awo niyo wamwitila Filipo mkaya ywa Betisaida mwe isi ya Galilaya, wagamba, “Mkulu, chaunga chimwone Yesu.”

22Filipo aita, amgambila Anduleya, wowo nawo waidi waita wamgambila Yesu. 23Yesu awagamba, “Saa ya kutunywa kwa Mwana ywa Mntu ibula. 24Nawagambilani chindedi, mpuluzi ya ngano yasigala mpuluzi du mna hadya ikugwela mo ulongo nakubanika. Uneva inabanika, yeleka matunda yalozize. 25Akunga wikazi wakwe nawaze, akwihiwa wikazi wakwe mwe isi ino nawike kwa chausa cho ujima wa mazuwa yose. 26Akunga anisankanile aungwa anitimile, ivyo nuko kugamba hohose hadya na nitendeke miye naho no mndima ywangu natende. Na Tate namtunye mntu yoyose akunisankanila.

Yesu alonga mbuli ye file yakwe

27“Haluse muye wangu wehelwa, nanigambe mbwani? Nigambe, ‘Tate, nambula mwe mbuli na zinizile mwe saa ino’? Mna nivyo vikuleka siza chani nijinke mwe isaa ino. 28Tate, ditunye idizina dyako!”

Aho izwi dyevika kulaila kwembingu, “Situnya, naho naniditunye vituhu.”

29Fyo dya wantu wendile wachimala aho weva izwi idyo, wamwenga wawo wagamba ni mlulumo, wamwenga wagamba, “Mndima ywa kwembingu kalonga naye!”

30Mna Yesu niyo awagamba, “Izwi idyo hadivike kwa chausa changu miye, mna kwa chausa chenyu. 31Haluse nicho chipindi che isi ino kukantilwa, haluse Ibilisi, zumbe ywe isi ino naalagazwe. 32Miye nami naninulwe kulanga kulaila hasi he isi nanimkwese chila yumwenga kwangu.” 33Kwa kulonga ivyo kalagisa nabanike vivihi.

34Fyo idyo niyo dyamhitula, “Suwe chagambilwa ni sigilizi yetu kugamba Kulisito nekale mazuwa yose, haluse wadaha vivihi kugamba Mwana Mntu aungwa enulwe? Uyo Mwana Mntu ni yuhi?”

35Yesu awagamba, “Ung'azi uchei na nyuwe kwa chipindi chiguhi, talamkani mche mnanawo uwo ung'azi chani chilo chise kuwabwila, kwaviya akutalamka mwe chiza hamanyize uko akwita. 36Umo mnanawo uwo ung'azi uzumileni chani mtende wantu wa ung'azi.” Eze alonge imilosi iyo,

Wantu hawakuzumila

Yesu niyo ahalawa hekumanya aita hekukumanyika. 37Hatahegu Yesu na kadamanya mpituko ino yose mwa meso yawo, wowo hawamzumile. 38Ivyo milosi alongile muwoni Isaya niyo yalaila;

“Zumbe ni yuhi auzumile ulosi wetu?

Naho udahi wa Zumbe ugubulwa kwa yuhi?”

39Ivyo hawadahile kuzumila kwaviya Isaya nakalonga vituhu,

40“Chohile kajela utuntu ameso yawo,

kazibalanga izifanyanyi zawo,

wasekuwona kwa meso yawo,

wasekumanya kwa fanyanyi zawo,

naho wasekunihitukila, alonga Zumbe,

chani niwahonye.”

41Isaya kalonga imilosi ino kwaviya kauwona ukulu wa Yesu, niyo alonga mbuli zakwe.

42Mna vilongozi walozize Wayahudi niyo wamzumila Yesu, mna kwachausa cha Mafalisayo, hawalongile holumpe kwa kogoha kugamba na wasentwe ne nyumba yo kuvikila. 43Nawaungisa kutogolwa ni wantu kujinka kutogolwa ni Chohile.

Ulosi wa Yesu naukantile wantu

44Aho Yesu aguta, “Mntu akunizumila miye, hakunizumila miye du, mna amzumila yudya anisigile. 45Akuniwona miye amwona na uyo anisigile. 46Miye ni ung'azi nami siza mwe isi chani wose wakunizumila wasekusigala mwe ichiza. 47Akwiva ulosi wangu mna hakuutoza, miye sanimkantile kwaviya sizile nikantile wantu we isi mna kwikombola. 48Hekutoza ulosi wangu ananaye wakumkantila, ulosi udya nilongile ni mkanti ywakwe zuwa dyo udumo. 49Miye silongile kwa udahi wangu mwenye, mna Tate nuyo anisigile nilonge mbwani naho nilonge vivihi. 50Miye nami simanya kugamba sigilizi yakwe yegala ujima wa mazuwa yose. Miye nalonga du yadya Tate anisigile niyalonge.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index