Search form

Yohana 13

Yesu awahaka wanampina wakwe iviga

1Nendile ni zuwa heinati kubula ngasu ya Pasaka. Yesu nakamanya kugamba chipindi chakwe cho kuhalawa he isi kwita kwa Ise chibula, nakawaungisa mazuwa yose wantu wakwe we mwe isi, chindedi na nakawaungisa.

2Yesu na wanampina wakwe nawekala wakadya nkande ya chisingi. Mwavu nakamjela kale Yuda mo moyo wakwe, mwana Simoni Isikaliyote nkwina ya kumtaga Yesu. 3Yesu nakamanya kugamba Tati ywakwe nendile kamwinka udahi woseni, nakugamba uyo mwenye alailaga kwa Chohile naho auya kwa Chohile. 4Niyo ahalawa hemeza, avula isuche yakwe ya kuse, efunga mkumbulu mwe chigudi. 5Akaheza ajela mazi mwe lwiga akonga kuwahaka wanampina wakwe iviga na kuwahangusa kwa udya mkumbulu efungile mwe chigudi. 6Ambwila Simoni Petulo, uyo amgamba, “Zumbe, weye wanihaka iviga vyangu miye?”

7Yesu amhitula, “Hukumanya haluse chino hudamanya, mna nauvimanye aho nyumani.”

8Petulo amgamba, “Weye honihake iviga ng'o!”

Yesu amhitula, “Sinakuhakile iviga vyako.” “Hotende na umbuya na miye.”

9Simoni Petulo amhitula, “Zumbe, use kunihaka iviga ivyodu, naho! Nihaka imikono yangu no mtwi, nawo!”

10Yesu amgamba, “Ahakile kale hakungwa ahake, mna mwe viga du. Kwaviya mwili wakwe mjima ulenguka, nyuwe mlenguka mna sawo nyoseni.” 11Yesu nakammanya yudya akunga amtage, nivyo vikuleka akagamba, “Nyuwe woseni, ukaleke yumwenga, Mlenguka.”

12Yesu eze aheze kuwahaka iviga, niyo avala vituhu isuche yakwe ekala mwe meza, awauza, “Togolani, mbunkula yano niwatendileni?” 13“Nyuwe mwanitanga Mhinyi na Zumbe, nanywi mwalonga vyedi, kwaviya nivyo nili. 14Iviya miye ni Zumbe na Mhinyi wenyu, siwahakani nyuwe iviga. Nyuwe mwaungwa mhakane wenye iviga. 15Siwenkani mliganyo, chani nyuwe nanywi mdamanye savino niwadamanyizeni. 16Nawagambilani chindedi, mtumwa suyo mkulu kujinka mkulu wakwe, naho msigilwa suyo mkulu kujinka yudya amsigile. 17Haluse mmanya imbuli ino, mnaidamanya namjimbikwe.

18“Sikulonga mwa nyuwe woseni, siwamanya wadya nisagule. Mna yaungwa yano yakulongwa mwa Mawandiko Yakukile yachinte, ‘Yudya endile hadya hamwenga naye kanihituka.’ 19Nawagambilani nyuwe vino haluse mbuli zino hazinati kulaila, chani umo zikeza kulaila, mzumile kugamba ‘Miye Nuyo.’ 20Nawagambilani chindedi, akumhokela yudya humsigila anihokela miye, naho akunihokela miye amhokela yudya anisigile.”

Yesu alonga mbuli yo kuhitukwa kwakwe

Matayo 26:20-25; Mako 14:17-21; Luka 22:21-23

21Yesu eze aheze kulonga ivyo, niyo engilwa ni tumbwaziko ditendese mo moyo, alonga ho lumpe, “Nawagambilani chindedi, yumwe ywenyu nanihituke!”

22Wanampina niyo wasinyana, kwaviya hawamanyize amlonga yuhi. 23Mwanampina yumwenga, yudya Yesu nendile akamungisa, nendile kamwegamila Yesu hadya he nkande. 24Simoni Petulo amdakula na kumgamba, “Muze, amlonga yuhi.”

25Mwanampina uyo asogela haguhi vitendese na Yesu amuza, “Zumbe, ni yuhi?”

26Yesu amhitula, “Yudya nanimwinke kabesu ka mgate nitwezize mwe chiya, nuyo.” Ivyo aguha kabesu ka mgate, akatweza mwe chiya, amwinka Yuda, mwana ywa Simoni Isikaliyote. 27Yuda Isikalioti eze ahokele akabesu ako ko mgate, Shetani niyo amwingila. Yesu amgamba, “Chiya ukunga udamanye sunguza uchidamanye!” 28Mna hahali hata yumwenga mwe wadya wekale hadya hemeza amanyize ni mbwani Yesu kamlonga ivyo. 29Kwaviya Yuda nuyo endile akaika mkwiji we mpamba, wamwe wawo nawakafanyanya kugamba Yesu nakamgamba agule vikungwa mwe dizuwa idyo, hegu kugamba nakamgamba akalavye chochose kwa wachiwa.

30Yuda Isikalioti eze aguhe kadya akabesu ko mgate niyo afosa kuse aho. Nendile ni nechilo.

31Yuda Isikalioti eze ahalawe, Yesu agamba, “Haluse ukulu wa Mwana ywa Mntu ulagiswa, haluse ukulu wa Chohile nawo ulagiswa kwa sila yakwe. 32Naho uneva ukulu wa Chohile ugubulwa kwa sila yakwe, ivyo Chohile naugubule ukulu wa Mwana ywa Mntu mndani mwakwe mwenye, na adamanye ivyo aho. 33Wanangu, nichei na nyuwe kwa chipindi chijihi du. Na mnilonde, mna haluse nawagambilani yadya nihezize kuwagambila vilongozi wa Wayahudi, ‘Nyuwe hamdahe kwita uko hwita miye.’ 34Nawenkani sigilizi mpya, unganani. Saviya miye niwaungileni nyuwe, chani mungane wenye. 35Wantu wose nawamanye kugamba nyuwe mwi wanampina wangu, uneva mkaungana wenye.”

Yesu alonga viya Petulo akunga amhituke

Matayo 26:31-35; Mako 14:27-31; Luka 22:31-34

36Simoni Petulo amuza, “Zumbe, waita nahi?”

Yesu amhitula. “Hukudaha kunitimila uko hwita,” “Mna na unitimile nyumani.”

37Petulo amgamba, “Zumbe, ni mbwani sikudaha kukutimila haluse?” “Miye semalanya kale nilavye ujima wangu kwa chausa chako!”

38Yesu amhitula, “Togola, wadaha chindedi ulavye ujima wako kwa chausa changu? Nakugambila chindedi, zogolo hadinati kwila nonihituke nkanana ntatu!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index