Search form

Yohana 14

Yesu ni sila ya kwita kwa Chohile

1Yesu niyo awagambila wanampina wakwe. “Msekwehelwa mwe myoyo yenyu,” “Mwamzumila Chohile ni zumilani miye. 2Mwe nyumba ya Tate mna wikazi ulozize, hegu havyatendile ivyo sawagambileni seivyo. Nakuwaikiani hantu. 3Miye haheza kwita kuwaikiyani hantu, nanuye niwaguhani, chani nanywi mtende hadya nili. 4Sila ikwita uko hwita muimanya.”

5Tomaso amgamba, “Zumbe, hachimanyize uko ukwita, Nachimanye vivihi isila yo kwitila uko?”

6Yesu amhitula, “Miye niyo isila, chindedi, na ujima, hahana akudaha kwita kwa Tate hanajinkile kwangu. 7Awagamba, Uneva mwanimanyize miye,” “namummanya Tate naye, kukongela haluse mummanya naho mumwona kale.”

8Filipo amgamba, “Zumbe, chilagise Tate, icho nicho chikunga.”

9Yesu amgamba, “Sikala na nyuwe chipindi chitali chose, nawe Filipo hunati kunimanya, Filipo? Mntu yoyose aniwone miye kamwona Tate. Haluse ni mbwani, naho, ukugamba, ‘Chilagise Tate’? 10Togola, hukuzumila, Filipo, kugamba miye ni mndani mwa Tate naye Tate emndani mwangu? Yesu awagamba, Milosi huwagambilani,” “sikuilonga kwa udahi wangu. Tate, emndani mwangu, adamanya ndima yakwe. 11Mwaungwa mnizumile halonga kugamba miye nimndani mwa Tate naye Tate emndani mwangu. Uneva sivyo ivyo, zumilani kwa ndima hudamanya. 12Nawagambilani chindedi, akunizumila nadamanye mbuli hudamanya miye heye, nadamanye hata nkulu kujinka, kwaviya naita kwa Tate. 13Chochose namlombeze kwa zina dyangu, nanidamanye chani Tate atunywe kujinkila ko Mwana. 14Mkanilombeza chochose kwa zina dyangu, nanidamanye.

Yesu nawenke Muye Ukukukile

15“Uneva mkanunga, namtoze malagizo yangu. 16Miye nami nanimlombeze Tate, ivyo naye nawenkeni mwambizi mtuhu, yudya nekale nanyuwe mazuwa yose. 17Uyo ni Muye Ukukile akugubula chindedi cha Chohile. Wantu we isi hawakudaha kumhokela, kwaviya hawakudaha kumwona hegu kummanya. Mna nyuwe mummanya, kwaviya ekala na nyuwe naho emndani mwenyu.

18“Saniwaseni ichedu, naniwawiyeni. 19Hasigala hadodo wantu we isi ino hawaniwone vituhu, mna nyuwe namniwone, na kwaviya miye ni mjima, nyuwe nanywi namtende wajima. 20Zuwa diya dikabula, nammanye kugamba miye ni mndani mwa Tate nanyuwe nanywi mwi mndani mwangu, na miye nimndani mwenyu.

21“Wantu wakuhokela malagizo yangu na kuyatoza awo nawo wakununga miye. Tate nawamunge wadya wakununga, miye nami naniwaunge na kwegubula kwawo.”

22Yuda nuyo Yuda Isikaliyote awagamba, “Zumbe, neidahike vivihi weye kwelavyanya kwetu siyo kwa wantu we isi?”

23Yesu amhitula, “Mntu akununga natoze mahinyo yangu. Tate namunge, naho Tate na miye nachize kwakwe kwikala naye. 24Mntu he kununga hakutoza mahinyo yangu. Naho mahinyo mwivile sayo yangu, mna ni ya Tate, anisigile.

25“Siwagambilani mbuli zino nichei hamwenga na nyuwe. 26Mwambizi, Muye Ukukile, yudya Tate namsigilaga kwa zina dyangu, nawahinyeni chila chintu na kuwakumbusani yadya niwagambileni.

27“Nawasizani utondowazi, nawenkani utondowazi wangu mwenye. Sikuwenkani nyuwe saviya wantu we isi wakutenda. Msekutumbwazika mwe myoyo yenyu, naho msekogoha. 28Mniva hawagambani, ‘Naita zangu, mna nani wawiyeni vituhu.’ Uneva mwanungile, namwelelwa kugamba naita kwa Tate, kwaviya Tate ni mkulu kujinka miye. 29Siwagambilani imbuli ino haluse hainati kulaila, chani umo ikalaila, mzumile. 30Sanilonge nanywi vituhu mbuli zilozize, kwaviya mkulu ywe isi eza. Hana udahi mwangu, 31mna wantu we isi ino waungwa wamanye kugamba namunga Tate, nivyo vikuleka nadamanya chila chintu saviya anisigile.

“Chimalani, chihauke hano.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index