Search form

Yohana 15

Yesu nuyo mzabibu we chindedi

1“Miye ni mzabibu wa chindedi, Tate nuyo mlimi. 2Chila tambi mndani mwangu hedikweleka matunda uyo adyusa, chila tambi dikweleka, adisaswila dikale hatana chani dyelekese. 3Nyuwe mlenguka kale kwa chausa cha yadya mahinyo niwagambileni. 4Ikalani mndani mwangu, miye nami nikale mndani mwenyu. Tambi hadikudaha kweleka matunda hadinasigale mo mzabibu. Seivyo nyuwe nanywi hamkudaha kweleka matunda hamnekale mndani mwangu.

5“Miye ni mzabibu, na nyuwe mwi matambi. Akwikala mndani mwangu, nami hekala mndani mwakwe, eleka matunda yalozize, kwaviya hamkudaha kudamanya chochose hamnatendile na miye. 6Mntu yeyose hanekale mndani mwangu adulwa kuse saviya tambi dikudulwa kuse niyo dyanyala, tambi saidyo wadilogota na kudidula mo moto, chani dihye. 7Mnekala mndani mwangu, na milosi yangu inekala mndani mwenyu, lombezani chochose mkunga, nanywi namwingwe. 8Tate atunywa uneva mkeleka matunda yalozize, na kutenda wanampina wangu. 9Saviya Tate akununga, miye nawaungani saivyo, ikalani mwe ungi wangu. 10Uneva mkatoza malagizo yangu, namwikale mwe ungi wangu, saviya miye hutoza malagizo ya Tate na kwikala mwe ungi wakwe.

11“Siwagambilani izimbuli izo chani chinyemi changu chikale mndani mwenyu na chinyemi chenyu nacho chichinte. 12Ino niyo sigilizi yangu, mungane, saviya niwaungileni nyuwe. 13Hahana mta ungi mkulu ukujinka ungi wa mntu akulavya ujima wakwe kwa chausa cha wambuya zakwe. 14Na nyuwe mwi wambuya zangu uneva mkadamanya yadya niwasigileni. 15Nyuwe sikuwetangani wandima vituhu, kwaviya mndima hamanyize chikudamanywa ni zumbe dyakwe. Mna, miye siwetangani nyuwe wambuya, kwaviya siwagambilani yose yadya nimwivile Tate. 16Nyuwe hamnisagule miye, mna miye siwasagulani nyuwe na kuwasigila mwite mkeleke matunda, matunda yadya yakwikala. Tate naye nawenkeni chochose namlombeze kwa zina dyangu. 17Dino, nidyo, lagizo dyangu huwenkani, Mungane.

Wihi wa wantu we isi

18“Uneva wantu we isi ino wanawaihiwani nyuwe, mmanye kugamba nawakonga kunihiwa miye. 19Hegu mwendile ni wantu we isi, isi naiwawaungani nyuwe sa wantu wakwe. Mna miye siwasagulani mgati mwe isi, nivyo vikuleka wantu we isi wakuwaihiwani. 20Kumbukani yadya niwagambileni, ‘Mtumwa suyo mkulu kujinka zumbe dyakwe.’ Uneva wantu wanisulumiza miye, nawawasulumize nyuwe nanywi, naho uneva watoza mahinyo yangu, nawatoze mahinyo yenyu. 21Mna nawawadamanyizeni nyuwe kwaviya mwi wangu, kwaviya hawammanyize yudya anisigile. 22Uneva sezile na kulonga nawo nahewana masa, mna haluse hawakudaha kwegombela kugamba hawana masa. 23Mntu akunihiwa miye amwihiwa na Tate. 24Uneva sadamanye kwawo mbuli ziya hehali mntu mtuhu azidamanye nkongo, nahawena masa, mna haluse wayawona yadya nidamanye, niyo wanihiwa miye hamwenga na Tate. 25Yano, yalaila chani yadya yawandikwe mwe Sigilizi yawo yachinte, ‘Wanihiwa vya bule.’

26“Aho akwizila Mwambizi Muye, nikunga nimsigile kwenyu kulaila kwa Tate. Muye Ukukile wa chindedi akulaila kwa Tate, naukule chindedi chikununga miye. 27Nyuwe nanywi, ivyo namukule chindedi chikununga miye kwaviya namna miye kukongela nkongo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index