Search form

Yohana 16

1“Siwagambilani ayo, chani msekuleka uzumizi wenyu. 2Wantu nawawabalazeni mwe zinyumba zawo za kumvikila Chohile, naho chipindi cheza hadya chila akuwakomani nyuwe nagambe amsankanila Chohile. 3Nawawadamanyizeni mbuli zino kwaviya hawammanyize Tate hegu hawanimanyize miye. 4Mna siwagambilani mbuli zino, chani umo wakakonga kudamanya ayo, mkumbuke kugamba nawagambilagani.

“Siwagambileni mbuli zino kukongela nkongo, kwaviya nanihamwenga na nyuwe. 5Mna haluse naita kwa yudya anisigile, naho hahali yumwe ywenyu akunuza, waitahi? 6Kwaviya siwagambilani mbuli zino, myoyo yenyu imema chinyulu. 7Mna nawagambilani chindedi, nanivyedi miye nite, kwaviya sinaitile, Mwambizi heze kwenyu. Mna uneva ninaita nanimwigale kwenyu. 8Uyo aho akwizila, nawalavyanyize wantu we mwe isi kugamba fanyanyi zawo sizo za chindedi mwa masa yawo na kanto dya Chohile akunga akantile wantu. 9Waga mwe mbuli ya masa, kwaviya hawanizumile, 10waga mwe mbuli iwoneke yedi kulongozi kwa Chohile, kwaviya naita kwa Tate na nyuwe hamniwone vituhu, 11waga mwe mbuli ya kanto, kwaviya mkulu ywe isi ino kaheza kale kukantilwa.

12“Nina yalozize yakuwagambilani, mna kwa haluse hamkudaha kuyajijimiza. 13Mna seivyo, aho, akwizila uyo Muye Ukukile, akugubula chindedi cha Chohile, nawalongoze mmanye chindedi chose. Uyo halonge kwa udahi wakwe mwenye, mna nalonge ayo neve na kuwagambilani yadya nayeze. 14Uyo nanitunye miye, kwaviya nawagambileni yadya nahokele kulaila kwangu. 15Vyose ananavyo Tate ni vyangu, nivyo vikuleka silonga kugamba uyo Muye Ukukile nawagambileni yadya yakulaila kwangu.

Chinyulu na Chinyemi

16“Chipindi chidodo hamniwone, na vikajinka chipindi chidodo namniwone.”

17Wamwenga wa wanampina wakwe wauzana, “Agaze? Akachigamba chipindi chidodo hachimwone, na vikajinka chipindi chidodo nachimwone, naho agamba, ‘Kwaviya naita kwa Tate.’ 18Ivyo wauzana, agaze? ‘Chipindi chidodo’? Hachikumanya alonga mbwani!”

19Yesu nakamanya kugamba nawakaunga wamuze, ivyo awagamba, “Mwauzana mbuli ya ziya nilongile, ‘Chipindi chidodo hamniwone, na chipindi chidodo na mniwone.’ Vino nivyo mkuzana mgati mwenyu? 20Nawagambilani chindedi, nyuwe namwile na kulomboleza, mna wantu we isi nawelelwe, namwone chinyulu, mna chinyulu chenyu nachihituke chinyemi. 21Hadya mvyele akunga efungule, eva usungu kwaviya chipindi chakwe cho kwefungula chibula. Mna akaheza kwefungula, hakukumbuka usungu wakwe, kwaviya ana chinyemi kugamba katiti kelekwa mwe isi. 22Nyuwe nanywi mna usungu haluse, mna naniwezileni vituhu, nanywi nammeme chinyemi mwe myoyo yenyu, na chinyemi icho hahali mntu nadahe kuchusa kwenyu.

23“Zuwa idyo dikabula, hamnilombeze chochose. Nawagambilani chindedi, chochose namumlombeze Tate kwa zina dyangu nawenkeni. 24Hata vino haluse hamnati kulombeza chochose kwa zina dyangu, lombezani nanywi namhokele, chani chinyemi chenyu chichinte.

Yesu ana udahi mwe Isi

25“Siwagambilani mbuli izo kwa miliganyo. Mna chipindi nachize umo sanilonge nanyuwe vituhu kwa miliganyo, mna naniwagambileni pwipwipwi mbuli ya Tate. 26Zuwa idyo aho dikwizila, namumlombeze Tate kwa zina dyangu, miye sikulonga kugamba naniwalombezeze kwa Tate, 27kwaviya Tate mwenye awaungani nyuwe. Awaunga kwaviya nyuwe mnunga miye naho mzumilani kugamba silawa kwa Chohile. 28Miye nalawaga kwa Tate, niyo neza mwe isi, haluse nayasa isi nauya kwa Tate.”

29Elo wanampina wakwe wamgamba, “Haluse walonga pwipwipwi vitendese, hwikujela mliganyo. 30Haluse chimanya kugamba weye kumanya chila chintu, hachunge mntu akuze mbuli yoyose. Vino vyachitenda chizumile kugamba walawaga kwa Chohile.”

31Yesu awahitula, “Haluse mwazumila? 32Chipindi cheza, naho chibula kale, hadya nyuwe nyose namwaganikane, chila mntu kwakwe, miye nami nanasigwe ichedu. Mna miye sichedu, kwaviya Tate ehamwenga na miye. 33Siwagambilani mbuli zino chani mtende na utondowazi mo kulungana na miye. Wantu we isi nawawatende mkunte. Mna kwenkeni moyo! Miye isi siihuma!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index