Search form

Yohana 17

Yesu awalombezeza wanampina wakwe

1Yesu eze alonge ivyo, kenula ameso kulanga kwembingu, na kugamba, “Tate, chipindi chibula! Mtunye Mwanawo, chani naye akutunye. 2Kwaviya nakumwinka udahi mwa wantu wose, chani awenke ujima wa mazuwa yose wadya wose umwinkile. 3Ujima wa mazuwa yose ni kukumanya weye, Chohile ywa chindedi, naho wammanye Yesu Kulisito umsigile. 4Miye sikutunya muno mwe isi, sibinda indima uninkile niidamanye. 5Haluse Tate, nitunya kulongozi kwako, ntunyo seidya nendile ninanayo hadya isi heinati kumbwa.

6“Sikutenda umanyike kwa wantu wadya uninkile mwe isi. Nendile ni wako, niyo waninka watende wangu. Nawo watoza ulosi wako, 7haluse wavimanya kugamba chila uninkile chilaila kwako. 8Miye siwenka udya ulosi uninkile, nawo wauzumila, wamanya kugamba chindedi silawa kwako, naho wazumila kugamba weye nakunisigila.

9“Nawalombezeza wowo. Sikulombezeza isi mna wadya wantu uninkile, kwaviya ni wako. 10Yose ninanayo ni yako, na yose unanayo ni yangu, naho ntunyo yangu iwoneka mwa awo uninkile. 11Haluse miye neza kwako, simuli muno mwe isi, mna wowo wachei mwe isi. Tate Mkuka! Wadime kwa udahi wa zina dyako, diya zina uninkile, chani watende umwe saviya suwe chi umwe. 12Hadya nendile ni hamwenga nawo, miye nasiwadima kwa udahi wa zina dyako, zina uninkile. Miye siwadima, naho hahali hata yumwenga ywawo agile, mna yudya mntu asagulwe chani age chani Yakukile yachinte. 13Haluse neza kwako, nasilonga mbuli zino nichei mwe isi chani chinyemi changu chichinte mwe myoyo yawo. 14Miye siwenka ulosi wako, nawo wantu we isi wawehiwani, kwaviya sawo wantu we isi, saviya miye suyo ywe isi. 15Sikulombeza uwause mwe isi, mna nalombeza uwadime na yudya Mwavu Shetani. 16Wowo sawo we isi, saviya miye nami suyo ywe isi. 17Uwalenguse mwe chindedi, ulosi wako ni chindedi. 18Saviya unisigile mwe isi, miye nami siwasigila wowo mwe isi. 19Nelengusa mwenye chindedi kwako kwachausa chawo, chani wowo, nawo, welavye kwako.

20“Sikuwalombezeza awo du, mna nawalombezeza wose nawanizumile kwa ulosi wawo. 21Nalombeza chani wose watende wamwenga. Tate! Nalombeza wekale mndani mwetu, saviya weye ukwikala mndani mwangu miye nami nekala mndani mwako. Nalombeza watende wamwenga, chani wantu we isi wazumile kugamba ni weye unisigile. 22Miye siwenka ntunyo idya uninkile miye, chani watende wamwenga, saviya suwe chi wamwenga. 23Miye mndani mwawo na weye mndani mwangu, chani umwenga wawo uchintise, wantu we isi wamanye kugamba weye nakunisigila naho kugamba wawaunga saviya ukununga miye.

24“Tate! Naunga awo uninkile, naho naunga watende hamwenga namiye hantu hadya nili, chani wawone ntunyo yangu, ntunyo idya uninkile, kwaviya nakununga kukongela isi hainati kumbwa. 25Tate Ywedi, wantu we isi hawakumanyize, mna miye sikumanya, naho wamanya kugamba ni weye unisigile. 26Sikutenda wakumanye, naho nanijendeleze kutenda ivyo, chani ungi udya ukununga utende mndani mwawo, nami nikale mndani mwawo.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index