Search form

Yohana 18

Yesu agwilwa

Matayo 26:47-56; Mako 14:43-50; Luka 22:47-53

1Yesu eze alonge ivyo, niyo ahalawa na wanampina wakwe na kudeluka mto wa Kediloni. Naho wose wengila mwe chibuta cha miti, Yesu niyo engila umo hamwenga na wanampina wakwe. 2Yuda, yudya amhituke Yesu, nakamanya ahantu aho, kwaviya nkanana zilozize Yesu nakadugana na wanampina wakwe aho. 3Yuda niyo engila hechibuta, aguha fyo dya wankondo wa Chilumi, hamwenga na wamizi wasigilwe ni walavyantambiko wakulu na Mafalisayo, weza wenula taa na magala na viziha. 4Yesu nendile kavimanya vyose navimlaile, awalaila kulongozi kwawo na kuwauza, “Mwamlonda yuhi?”

5Nawo wamhitula. “Yesu ywa Nazaleti,”

Yesu awagamba, “Ni miye,”

Yuda, amhituke Yesu, nendile kachimala aho hamwenga na awo. 6Yesu eze awagambe, “Ni miye” wauya kunyuma niyo wafika madi. 7Yesu awauza vituhu, “Mwamlonda yuhi?”

Wamhitula. “Yesu ywa Nazaleti,”

8Yesu awagamba. “Siwagambilani kugamba ni miye,” “Uneva mwanilonda miye, walekeni wano watuhu waite.” 9Kalonga ivyo chani yadya alongile yachinte, “Tate, wadya uninkile sazize hata yumwenga.”

10Simoni Petulo, endaga na bamba, niyo adisomola amsenga idigutwi dya kulume mndima ywa Mlavyantambiko Mkulu,. Mndima uyo naketangwa Maliko. 11Yesu amgamba Petulo, “Bamba dyako divuze mwe yala yakwe! Togola, nisekujinkila sila ya masulumizo ninkigwe ni Tate?”

Yesu kulongozi kwa Anasi

12Fyo dya wankondo wa Chilumi hamwenga na mkulu ywawo ywa wamizi wa Chiyahudi niyo wamgwila Yesu, wamtaliza, 13niyo wamwigala kwa Anasi. Anasi endaga ni mkwewe dya Kayafa, yudya endaga Mlavyantambiko Mkulu mo umhilimo uwo. 14Uyo Kayafa nuyo awagambilaga Wayahudi kugamba ni vyedi mntu yumwe abanike kwa chausa cha wantu wose.

Petulo amlemela Yesu

Matayo 26:69-70; Mako 14:66-68; Luka 22:55-57

15Simoni Petulo hamwenga na mwanampina mtuhu niyo wamtimila Yesu. Kwaviya yudya mwanampina nendile kamanyika kwa Mlavyantambiko Mkulu, ivyo kengila hamwenga na Yesu mwebalaza ye nyumba ya Mlavya ntambiko Mkulu, 16mna Petulo nendile kachimala kuse kwe nchili. Naho yudya mwanampina mtuhu endaga amanyike kwa Mlavyantambiko Mkulu niyo afosa kuse, alonga na mndima yumwenga ywa chiche mwamizi ywo lwivi, niyo ambasa Petulo mnyumba. 17Mndima uyo mwamizi ywo lwivi amuza Petulo, “Togola, weye nawe hwi mwanampina ywa mntu yuno?”

Petulo amgamba. “Bule, Suyo miye,”

18Wandima na wamizi wajimbaga moto kwaviya nakuna mpeho, nawakotela moto. Ivyo Petulo naye nakachimala hamwenga nawo akotela moto.

Mlavyantambiko Mkulu amuza Yesu

Matayo 26:59-66; Mako 14:55-64; Luka 22:66-71

19Mlavyantambiko Mkulu amuza Yesu mbuli za wanampina wakwe hamwenga na mbuli za mahinyo yakwe. 20Yesu amhitula, “Silonga na wantu wose mazuwa yose mo lumpe mwe isi, naho sihinya mahinyo yangu mwe nyumba zo kuvikila na mwe nyumba nkulu ya Chohile, hantu Wayahudi wose wakudugana. Silongile chintu chochose kwa chinyele. 21Ni mbwani, naho, ukunuza miye? Wauze wadya wanivile. Wauzeni kugamba wamanya icho niwagambile.”

22Yesu eze alonge ivyo, yumwenga ywa wamizi achimale aho niyo amhuta ihi akagamba, “Togola, nivyo ukumhitula Mlavyantambiko Mkulu!”

23Yesu amhitula, “Uneva silonga vihiye, mgambile chila mntu wihi wangu. Mna uneva silonga vyedi wanitoilani?”

24Anasi niyo amwigala Yesu, kwa Kayafa Mlavyantambiko Mkulu achei atalizwe.

Petulo amlemela Yesu vituhu

Matayo 26:71-75; Mako 14:69-72; Luka 22:58-62

25Simoni Petulo nachei achimale akotela moto. Wantu watuhu niyo wamuza, “Togola, weye nawe hwi mwanampina ywa yuno mntu?”

Mna Petulo niyo alemela. Agamba. “Bule, suyo miye,”

26Mndima yumwenga ywa Mlavyantambiko Mkulu, mlukolo ywa yudya akantigwe digutwi ni Petulo, amuza Petulo. “Togola, miye sikuwone kwechibuta hamwenga na yuno mntu?”

27Petulo alemela vituhu. “Bule” Aho zogolo dyaila.

Yesu egalwa he chitala cha Pilato

Matayo 27:1-2, 11-14; Mako 15:1-5; Luka 23:1-5

28Chilo chilo vilongozi wa Wayahudi wamguha Yesu kulaila mwe nyumba ya Kayafa na kumwigala kwe nyumba ya mkulu ywe isi. Mna vilongozi wa Wayahudi hawengile mwe nyumba yo mkulu ywa Yudeya, kwaviya wanase kujelwa uzavu, chani wadahe kudya inyinka ye Pasaka. 29Elo, Pilato niyo awabasa kuse awagamba, “Mwamlaha mbwani mntu yuno?”

30Niyo wamhitula, “Hachamletile kwako uneva hakoile masa.”

31Pilato awagamba, “Hayani, mguheni nyuwe wenye mkamkantile vikuligana ne sigilizi zenyu.”

Wayahudi wamhitula, “Suwe hachikungwa kumkantila mntu yoyose file.” 32Ivyo vitendeka chani ulosi alongile Yesu uchinte, kugamba nabanike vivihi.

33Pilato niyo engila vituhu mwe nyumba yo Mkulu ywa Yudeya amwitanga Yesu. Amuza. “Weye nuyo Seuta ywa Wayahudi?”

34Yesu amhitula, “Vino zimbuli ukunuza ni fanyanyi zako mwenye hegu ni mbuli utile kugambilwa ni wantu watuhu?”

35Pilato amhitula, “Togola, vino miye ni Myahudi? Ni wantu wako mwenye na Walavyantambiko Wakulu wakwinkize kwangu. Kudamanya mbwani?”

36Yesu amhitula, “Useuta wangu suwo we isi ino, uneva useuta wangu wendile we isi ino, wandima wangu nawanigombela nisekwinkizwa kwa vilongozi wa Wayahudi. Bule, useuta wangu suwo wa hano!” 37Elo Pilato amuza, “Haluse weye wi seuta?”

Yesu amhitula, “Ni weye ukulonga kugamba miye ni seuta. Miye nelekagwa na kwiza mwe isi kwa chausa chimwe, kulonga chindedi. Chila mntu akuzumila chindedi aniva.” 38Pilato amuza. “Chindedi ni mbwani?”

Yesu akantilwa kukomwa

Matayo 27:15-31; Mako 15:6-20; Luka 23:13-25

Pilato niyo awabasa vituhu Wayahudi kuse, awagamba, “Miye siwone masa yoyose kwa yuno mntu.”

39“Mna mazwela yenyu kugamba vyaungwa niwalekeile mfungwa yumwenga mwe Pasaka. Haluse mwaunga niwalekeileni Seuta ywa Wayahudi?”

40Aho waguta, “Bule, suyo uyo! Chaunga uchilekeile Balaba!” Uyo Balaba endaga mpolaganyi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index