Search form

Yohana 19

1Pilato niyo asigila Yesu aguhigwe, atoigwe nkome. 2Wankondo waluka chilemba cha miwa, wamvika komtwi, niyo wamvika nkazu ya chiseuta. 3Niyo wamwizila kulongozi kwakwe na kugamba, “Ndamsa, Seuta ywa Wayahudi!” Niyo wamhuta maihi.

4Pilato niyo afosa kuse vituhu, awagamba, “Kaulani, nanimwigale hano heise, chani mmanye kugamba miye sina wihi niwone mwakwe.” 5Yesu afosa kuse, kavika chilemba cha miwa na nkazu ya chiseuta. Pilato awagamba, “Kaulani, mntu mwenye ni nuyo.”

6Walavyantambiko wakulu na wamizi we nyumba nkulu ya Chohile weze wamwone niyo waguta, “Mtundike mo msalaba! Mtundike mo msalaba!”

Pilato awagamba, “Elo mguheni, nyuwe wenye mkamtungike mo msalaba, kwaviya miye sina wihi niwone mwakwe.”

7Wayahudi wa mhitula, “Suwe china sigilizi, na kwakutimila isigilizi iyo aungwa abanike, kwaviya ketenda ni Mwana ywa Chohile.”

8Pilato eze eve imilosi iyo engilwa ni woga vidala. 9Niyo engila mwe nyumba ya mkulu we isi ya Yudeya vituhu, amuza Yesu, “Walaila kuhi?”

Mna Yesu hamhitule dyo dyose. 10Pilato amgamba, “Hukulonga na miye? Togola, humanyize kugamba miye nina udahi wa kukufungula na udahi wa kukusulumiza mo msalaba?”

11Yesu amhitula, “Hwendile na udahi wowose mwangu hegu hwenkigwe ni Chohile. Kwachausa icho, yudya aninkize kwakwo ana masa yatendese.”

12Kukongela aho Pilato alonda sila ya kumlekela, mna Wayahudi watula lwasu, “Unamlekela mntu uyo, weye hwi mbuyaye dya Zumbe ywa Lumi. Chila mntu akwetenda zumbe amhiga Zumbe ywa Lumi!”

13Pilato eze eve imilosi iyo amleta Yesu kuse, niyo ekala mwe chigoda cho mkanti, hantu hakwitangwa, “Lwazo lwa mayuwe.” Kwa Chiebulaniya, Gabata. 14Na ni saa mtandatu nomsi, zuwa dye kweika mwe ngasu ye Pasaka. Pilato awagamba Wayahudi, “Kaulani Zumbe ywenyu!”

15Wowo waguta, “Mkome! Mkome! Mtungike mo msalaba!”

Pilato awauza, “Togolani, nimtundike mo msalaba Zumbe dyenyu?”

Walavyantambiko wakulu wamhitula, “Suwe hachina seuta mtuhu mna Kaisali!”

16Aho Pilato amjela Yesu mwe mikono yawo chani atungikwe.

Yesu awambwa mo Msalaba

Matayo 27:32-44; Mako 15:21-32; Luka 23:26-43

Ivyo wamguha Yesu. 17Niyo alawa kuno kenula Msalaba wakwe kwita hantu hakwitangwa Gobela dya Mtwi. Mwe Chiebulaniya ni Goligota. 18Aho niyo wamtungika mo msalaba, hamwenga nahawambwa wantu watuhu waidi. Yumwenga kulume kwakwe yumwenga kumoso kwakwe. Yesu ne hagati. 19Pilato nakawandika mwe chibao lagiso niyo aika halanga ho msalaba, “Yesu Mnazaleti, Seuta ywa Wayahudi.” 20Wantu walozize wasomaga, kwaviya hantu aho Yesu atungikagwa mo msalaba hendaga haguhi no mzi. Ivyo Wayahudi walozize wasomaga idiwandiko idyo dyawandikagwa kwa Chiebulaniya na Chilatini na Chigiliki. 21Niyo walavyantambiko wa Wayahudi wamgamba Pilato, “Usekuwandika, ‘Seuta ywa Wayahudi,’ mna wandika vino mntu yuno nakagamba, ‘Miye ni Seuta ywa Wayahudi.’ ”

22Pilato ahitula, “Yadya niwandike, siwandika kale.”

23Wankondo weze wamtungika Yesu, niyo waguha izisuche zakwe, wazika machisa mane, kwa chila yumwenga chisa dyakwe. Naho niyo waguha suche yakwe ntuhu, suche iyo nahaina msumo. 24Wadya wankondo niyo wagambilana, “Chisekuitatula, mna chiitoile tegatega naimgwele yuhi.” Mbuli ino naidamanyika chani yachinte Mawandiko ya Kukile ivyo yakulanga,

“Wapangana izisuche zangu,

na isuche yangu waitoila tegatega.”

Ivyo nivyo wadamanye wankondo awo.

25Haguhi no msalaba wakwe Yesu wendaga wachimala mamiyakwe na lumbudye dya mamiyakwe na Maliyamu mkaza Kilopa na Maliyamu Magidalena. 26Yesu eze amwone mamiyakwe, ne haguhi hakwe kachimala yudya mwanampina amungile, amgamba mamiyakwe, “Mnala, kaula, yuno nuyo mwanawo.”

27Vikaheza amgamba yudya mwanampina, “Haluse yuno nuyo mamiyako.” Kukongela aho yudya mwanampina niyo amguha ekale naye kukaya kwakwe.

File ya Yesu

Matayo 27:45-56; Mako 15:33-41; Luka 23:44-49

28Yesu niyo amanya kugamba yose yachinta, chani Mawandiko Yakukile yachinte, agamba, “Nina nchilu.” 29Aho na hana chiya chimemile siki. Niyo watweza lendele mwe divai igwaduke, waika mlanga mwe tete, niyo wamwinkiliza mo mnomo.

30Yesu eze afyose iyo idivai, agamba, “Yachinta.”

Akaheza enamiza umtwi abanika.

Yesu atungwa guha mo lubavu

31Yendaga zuwa dya kwemalanya, chani mili isekwikala mo msalaba mwe zuwa dyo kuhumula, kwaviya Zuwa idyo dya Kuhumula dyendaga zuwa kulu, Wayahudi wamlombeza Pilato viga vya wadya watundikwe mo msalaba vivunwe, mili yawo yuswe mo msalaba. 32Ivyo wankondo waita, wavivuna iviga vya yudya mntu wa nkongo na yudya wa kaidi wadya wendile watungikwe mo msalaba hamwenga na Yesu. 33Mna weze wamwitile Yesu wabwila kabanika kale, ivyo hawamvunile iviga. 34Mnkondo yumwenga niyo amtunga mo lubavu na guha, aho niyo yalaila sakame na mazi. 35Yudya awone imbuli iyo, kawona chani naywi mzumile yadya alongile ni chindedi, naho uyo kamanya kugamba alonga chindedi. 36Mbuli iyo idamanywa chani Mawandiko Yakukile yachinte, “Hahana hata vuha dyakwe dimwenga nadivunwe.” 37Mawandiko naho yagamba, “Nawamsinye yudya wamtungile.”

Kuhambwa kwa Yesu

Matayo 27:57-61; Mako 15:42-47; Luka 23:50-56

38Yeze yajike, nahana mntu yumwenga akwitangwa Yusufu, nakekala ko mzi wa Alimataya, niyo aita kwa Pilato na kumlombeza umwili wa Yesu. Mntu uyo endaga mwanampina ywa Yesu kwa chinyele kwaviya nakawogoha vilongozi wa Wayahudi. Pilato niyo amzumila chani auguhe umwili wa Yesu, Yusufu niyo aita na kuguha umwili wa Yesu. 39Nikodemo aho nkongo ambasaga Yesu nechilo, niyo aita hamwenga na Yusufu, naho nakaguha manemane hamwenga na udi ukubula madebe maidi. 40Waidi awo wauguha umwili wa Yesu, wautaliza sanda hamwenga na manukato kutimilana na viya wazwele wayahudi mo kuhambwa. 41Hantu aho atungikagwa Yesu hendaga na chibuta, naho mwe chibuta icho mwendaga na mbila mpya heinati kuhambwa mntu yoyose mndani mwakwe. 42Kwaviya yendaga mwe kwemalanya vyedi mwe Zuwa dya Kuhumula, niyo wawika umwili wa Yesu mwe imbila idya.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index