Search form

Yohana 2

Nyinka mo mzi wa Kana

1Zuwa dya katatu nakuna nyinka mo mzi wa Kana uko Galilaya. Mamiyakwe Yesu endaga aho, 2Yesu hamwenga na wanampina wakwe nawo wagonekagwa mwe inyinka iyo. 3Divai eze isile, nine Yesu amgamba, “Divai iwasila!”

4Yesu ahitula, “Mnala, usekunigambila dya kudamanya, chipindi changu hachinati.”

5Aho mamiyakwe awagambila wandima, “Damanyani dyodyose nawagambileni.”

6Aho na hana mabiga mtandatu yadamanywe kwa mayuwe, chila dimwe nadikaguha madebe mashano vino, mazwela yakutimilwa ni Wayahudi mwe kwelengusa. 7Yesu awagamba wandima, “Memezani mazi amabiga yano.” Wayamemeza, 8niyo awagamba, “Tekani mazi mmwigaile mkulu ywe ngasu”. Wamwigaila mazi, 9mkulu ywe ngasu eze ayalume yahitukila kutenda divai. Havimanyaga mazi yano uko yalaile, kwaviya wandima watekile amazi nawavimanya, ivyo niyo amwitanga umwali, 10amgamba, “Chila mntu alavya divai yedi nkongo, hadya wagonekwe wakatenda wanywelesa, alavya idya isokele. Mna weye kuika idivai iyedi kubula vino haluse!”

11Yesu kadamanya chilagiso icho cha nkongo uko Kana, mzi wa Galilaya, uko kalagisa ukuka wakwe, wanampina wakwe niyo wamzumila.

12Vize viheze, Yesu na mamiyakwe, walukolo wakwe na wanampina wakwe wasela kwita Kapelinaumu nakwikala uko kwa mazuwa majeche.

Yesu aita kwe Nyumba ya Chohile

Matayo 21:12-13; Mako 11:15-17; Luka 19:45-46

13Pasaka ya Wayahudi neihaguhi, ivyo Yesu niyo aita Yelusalemu. 14Umo mwe Nyumba nkulu ya Chohile awabwila wantu watamayombe wakulu wakataga ng'ombe, ngoto na wasuwa manga, wavunja hela wekala mwe izimeza zawo. 15Elo niyo apilika luzigi saviya msipi na kugulusa ng'ombe hamwenga na ngoto zawo kumlawa mwe Nyumba nkulu ya Chohile, akaheza ahitula meza za wadya wata yombe dya hela na kwitila matundu yawo hasi. 16Niyo awagamba nawakataga suwamanga, “Usani vintu vino hano! Mleke kuitenda Nyumba ya Chohile Tate gwilo!” 17Wanampina wakwe wakumbuka kugamba Mawandiko Yakukile yagamba, “Chohile, kuyungisa kwangu Nyumba ya Chohile kwanoka saviya moto.”

18Vilongozi wa Wayahudi wahitula, “Wadaha kudamanya mpituko yani kulagisa kugamba una uwagila wa kudamanya vino?”

19Yesu ahitula “Vunani Nyumba nkulu ya Chohile, nami naniizenge naho kwa mazuwa matatu.”

20Aho wayahudi wamuza, “Waunga wiizenge kwa mazuwa matatu? Iguha mihilimo milongo mine na mtandatu kuzenga Nyumba nkulu ya Chohile!”

21Mna Nyumba nkulu ya Chohile naikalongwa ni Yesu nuumwili wakwe. 22Ivyo umo eze auyuke, wanampina wakwe wakumbuka kugamba alongaga ayo, niyo wazumila Mawandiko Yakukile viya alongaga Yesu.

Umanyi wa Yesu mwe myoyo ya wantu

23Yesu umo endaga Yelusalemu kwe zuwa Pasaka wantu walozize wamzumila weze wawone vilagiso adamanyaga. 24Mna Yesu nendile hana uzumizi nawo, kwaviya nakawamanya wose. 25Havyungigwe yoyose amukuile mbuli zawo, kwaviya uyo mwenye nakavimanya vimwe myoyo yawo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index