Search form

Yohana 20

Yesu auyuka

Matayo 28:1-8; Mako 16:1-8; Luka 24:1-12

1Chilo chilo kuchei mavukuvuku mwe zuwa dya kuhumula, Maliyamu Magidalena nakaita kwe mbila, niyo awona diya idiyuwe dyusigwa holwivi lwe mbila. 2Niyo aguluka kwa Simoni Petulo na yudya mwanampina mtuhu aungagwa ni Yesu, akuwagambila, “Wamusa Zumbe mwe mbila, naho hachimanyize uko wamwikiye.”

3Ivyo Petulo hamwenga na yudya mwanampina mtuhu niyo waita kwembila. 4Wose waidi waguluka mna yudya mwanampina mtuhu kagulukisa kumjinka Petulo, kalongola kubula kwembila. 5Eze ename, asungila mndani niyo awona isanda, mna hengile mndani. 6Simoni Petulo naye eze amtimile, engila mwe mbila, umo kawona isanda, 7na isuche azingigwe Yesu mo mtwi. Iyo isuche nandile haihamwenga ne sanda, mna naizingwa saviya naili mo mtwi, ikwa hantu hakwe. 8Vikaheza yudya mwanampina mtuhu alongole kubula kwe mbila, niyo engila mndani. Awona niyo azumila. 9Nahawenati kumanya Mawandiko Yakukile yawandikwe kugamba vyaungwa auyuke. 10Niyo wanampina wauya kaya.

Yesu amlaila Maliyamu Magidalena

Matayo 28:9-10; Mako 16:9-11

11Maliyamu nakachimala kuse kwembila. Kuno achei kwila, kafunama asungila kwe mbila. 12Niyo awona wandima wa kwembingu waidi wavikile suche zing'aile, wekala hadya umwili wa Yesu wagonezagwa, yumwenga ko mtwi ywa kaidi kweviga. 13Awo wandima wa kwembingu wamwuza, “Mnala, ni mbwani ukwila?”

Naye awagamba, “Wamusa Zumbe dyangu, naho simanyize uko wamwikiye!”

14Eze alonge ivyo, niyo ahituka kunyuma, amwona Yesu kachimala ahadya, mna asekumanya kugamba ni Yesu. 15Yesu amuza, “Mnala ni mbwani ukwila? Wamlonda yuhi?”

Maliyamu nakafanyanya kugamba uyo ni mwamizi ywe chibuta, amgamba, “Mkulu, uneva ni weye umusize, nigambila uko umwikiye miye nimguhe.”

16Yesu amgamba, “Maliyamu!”

Naye Maliyamu ahituka, amgamba kwa Chiebulaniya, “Laboni.” Nuko kugamba “Mhinyi.”

17Yesu amgamba, “Usekunikufya kwaviya sinati kwita kulanga kwa Tate. Mna hita kwa walukolo wangu uwagambile, naita, kulanga kwa Tate nanywi nuyo Tati yenyu, Chohile ywangu nanywi nuyo Chohile ywenyu.”

18Ivyo Maliyamu Magidalena niyo aita akuwagambila wadya wanampina, awagamba, “Simwona Zumbe”. Nakugamba nakamgambila ivyo.

Yesu awalaila wanampina wakwe

Matayo 28:16-20; Mako 16:14-18; Luka 24:36-49

19Yendaga chisingi cha zuwa dya kuhumula wanampina nawadugana hamwenga mndani mwe nyumba, nyivi nazivugalwa kwaviya nawakawogoha vilongozi wa Chiyahudi. Yesu niyo eza, achimala hagati hawo, awagamba, “Utondowazi utende kwenyu!” 20Eze alonge ivyo, niyo awalagisa imikono yakwe no lubavu lwakwe. Awo wanampina weleleswa kumwona Zumbe. 21Yesu awagamba vituhu, “Utondowazi utende kwenyu! Saviya Tate anisigile miye nami nawasigilani nyuwe.” 22Eze alonge ivyo niyo awavila awagamba, “Hokelani Muye Ukukile. 23Hegu mnawalekeila wantu masa yawo, masa yawo nayalekeilwe. Mna hamnawalekeile, hawalekeilwe masa yawo.”

Yesu na Tomaso

24Mna Tomaso zina tuhu naketangwa pacha nendile hahali umo Yesu akeza. 25Ivyo wadya wanampina watuhu wamgamba, “Chimwona Zumbe.”

Tomaso awagamba, “Sinawone nkwasulo ze mitunga mwe mikono yakwe, na kupampasa umkono wangu mo lubavu lwakwe, sanizumile.”

26Yeze yajinke mazuwa mnane awo wanampina nawehamwenga mudya mnyumba, Tomaso naye nehamwenga nawo, nyivi nazivugalwa, mna Yesu niyo eza, achimala hagati hawo, akalonga, “Utondowazi utende kwenyu!” 27Niyo amgamba Tomaso, “Ika ididole dyako hano, ukaule mikono yangu, ninka umkono wako ukaule ulubavu lwangu. Usekutenda na nkama, mna zumila.”

28Tomaso amhitula, “Weye wi Zumbe dyangu!, Weye wi Chohile ywangu!”

29Yesu amgamba, “Togola, wazumila kwaviya kuniwona? Ujimbiko wimwe wadya wakuzumila mna hawaniwone.”

Vilekile Ichitabu chino chikawandikwa

30Yesu kadamanya vilagiso wituhu vilozize kulongozi kwa wanampina wakwe mna havinati kuwandikwa mwe chitabu chino. 31Mna zino ziwandikwa chani mzumile kugamba Yesu ni Kulisito Mwambula, Mwana ywa Chohile, mzumile mtende na ujima kwa udahi wa zina dyakwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index