Search form

Yohana 3

Yesu na Nikodemo

1Kwendaga kuna chilongozi yumwenga Myahudi akwitangwa Nikodemo, wa bunga dya Mafalisayo. 2Chilo chimwenga ambasaga Yesu nakumgamba, “Labi, chimanya kugamba weye wi mhinya usigilwe ni Chohile. Hahali akudaha kudamanya vilagiso ukudamanya uneva Chohile he hamwenga naye.”

3Yesu ahitula, “Nakugambila chindedi, hahali akudaha kuuwona Useuta wa Chohile henati kwelekwa nkanana ya kaidi.”

4Nikodemo auza. “Mntu mjima adaha vivihi kwelekwa vituhu?” “Havikudahika kwingila vituhu mweinda ya mami yakwe na kwelekwa vituhu!”

5Yesu ahitula. “Nakugambila chindedi,” “Hahana akudaha kwingila mo Useuta wa Chohile henati kwelekwa kwa mazi na kwa Muye. 6Chikwelekwa ni mntu ni cha chimwili ni tati yakwe na mami yakwe, mna chikwelekwa ni Muye ni muye. 7Usekwehelwa kwaviya sikugambila kugamba nyuwe mwaungwa mwelekwe uhya. 8Mpeho yavumila kuhinga kudya ikunga, waiva idizwi dyakwe, mna hukuvimanya uko ikulaila hegu uko ikwita. Ni saivyo kwa chila mntu akwelekwa kwa Muye.”

9Nikodemo auza. “Vino vyadahika vivihi?”

10Yesu ahitula, “Wi mhinya mkulu mwe Izulaeli, naho huvimanyize vino? 11Nakugambila chindedi, suwe chalonga yadya chimanyize na kuukula milosi chiwone, mna nyuwe hamkunga kuhokela ukuzi wetu. 12Uneva hamkuzumila umo hawagambilani mbuli ze isi, namdahe vivihi kunizumila, naho. Umo hawagambilani mbuli za kwembingu? 13Na kujinka idi hahali mntu akweile kwembingu ukaleka Mwana ywa Mntu, aseile hasi kulaila kwembingu.”

14Saviya Musa enule kulanga nyoka idamanywe kwa shaba uko kwenyika, saivyo Mwana ywa Mntu nenulwe kulanga, 15chani chila mntu akumzumila enkigwe ujima wa mazuwa yose. 16Kwaviya Chohile kaungisa isi vilekile amlavye Mwanawe ywe ichedu, chani chila mntu namzumile asekwaga mna enkwe ujima mazuwa yose. 17Chohile hamsigile Mwanawe mwe isi chani akantile wantu, mna atende mkombola ywawo.

18Mntu yoyose akumzumila Mwana hakantilwe, mna yudya hekumzumila kakantilwa kale, kwaviya hamzumile Mwana ywa ichedu ywa Chohile. 19Kanto dyalawana savino, ung'azi wiza mwe isi, mna wantu waunga chiza waleka ung'azi, kwaviya ntendwa zawo ziha. 20Chila yumwe akudamanya wavu ehiwa ung'azi naho haunge kwiza ko ung'azi, kwaviya hakunga wavu wakwe ulangazwe. 21Mna akudamanya chindedi eza ko ung'azi chani ntendwa zakwe ziwoneke kugamba zadamanywa saviya Chohile alagize.

Yesu na Yohana Mta kubatiza

22Vikaheza, Yesu na wanampina wakwe waita kwe isi ya Yudeya, uko kekala nawo hamwenga kuno akabatiza wantu. 23Yohana naye naakabatiza uko Ainoni, haguhi na Salimu, kwaviya uko kwendaga na mazi yalozize. Wantu nawakaita kwakwe naye kawabatiza. 24Yano yalaila umo Yohana henati kujelwa mndani.

25Kulaila mahigano mgati mwa wanampina wa Yohana na Myahudi yumwenga mwe mbuli ya mazwela yawo ya kwelengusa. 26Ivyo waita kwa Yohana nakugamba, “Mhinya, wakumbuka yudya mntu endaga hamwenga na weye ng'ambo yo mto Yolodani, yudya waukulaga mbuli zakwe? Kaula, haluse abatiza, naho chila mntu amwitila!”

27Yohana ahitula, “Hahali akudaha kutenda na chintu hanenkigwe ni Chohile ywa kwembingu. 28Nyuwe wenye mwi waukuzi wangu wa yadya nalongaga, ‘Miye suyo Kulisito, mna sisigilwa chani nimlongweile.’ 29Mta mwali wa chiche nuyo mwali we chilume, mna mmbuya wo mwali we chiche, yudya akumchimala haguhi na uyo na kumwetegeleza, eleleswa umo akeva izwi dyo umwali we chivyele. Vino nivyo mbwedo wangu uchinta. 30Aungwa amanyikise miye nami nisinywe hadodo.”

Akwiza kulaila kwembingu

31Akwiza kulaila kwembingu ni mkulu kujinka wose. Akulaila kwe isi ni ywa mwe isi naho alonga mbuli za chiisi, mna akwiza kulaila kwembingu ni mkulu kujinka wose. 32Asimwila yadya awone na kuyeva, mna hahana mntu akuzumila ukuzi wakwe. 33Mna yoyose akuzumila ulosi wakwe atogola kugamba ukuzi wa Chohile wabunkula chindedi. 34Yudya asigilwe ni Chohile alonga mbuli za Chohile, kwaviya Chohile amwinka umemo wa Muye wakwe. 35Tati ywa mntu amunga Mwanawe naho kamwinka vintu vyose vitende mwe mikono yakwe. 36Akumzumila Mwana ana ujima wa mazuwa yose, hekumwiva Mwana hatende na ujima wa mazuwa yose, mna naasigale mwe maya ya Chohile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index