Search form

Yohana 4

Yesu na mvyele Mfambazi

1Mafalisayo naweva kugamba Yesu nakahokela nakubatiza wanampina walozize kujinka Yohana. 2Mna ichindedi, ni kugamba Yesu habatizaga mntu yoyose, nawakadamanya ivyo ni wanampina wakwe. 3Ivyo umo Yesu eze eve ayo nayakalongwa, akulawa Yudeya na kuya Galilaya. 4Mwe ntambo iyo imtenda ajinkile Samaliya.

5Uko Samaliya abula kwe mzi ukwitangwa Sikali, wendaga wihaguhi ne nkonde idya ya Yakobo amwinkaga mwanawe Yusufu. 6Hantu aho hendaga na sima dya Yakobo, na Yesu, nakasokezwa ni ntambo, ekala hasi haguhi ne disima. Nani saa chenda vino za nomsi.

7Mvyele yumwenga Mfambazi keza kuteka mazi, niyo Yesu amgamba, “Ninka mazi ninywe.” 8Chipindi icho wanampina wakwe nawaita komzi kwe kugula nkande.

9Uyo mvyele Mfambazi amgamba, “Weye wi Myahudi, miye nami ni Mfambazi ivyo wadaha vivihi kunilombeza mazi?” Wayahudi hawakudaha kudya ndala na Wafambazi.

10Yesu amhitula, “Uneva hegu wamanyize ntunyo ya Chohile akukwinka naho ni yuhi akukulombeza mazi anywe, nakumlombeza, naye nakakwinka mazi yakukwinka ujima.”

11Uyo mvyele agamba, “Zumbe, huna chiya cha kutekela mazi, disima dyenye ni tali. Naupatehi mazi ya ujima? 12Ni mkale ywetu Yakobo achinkile idisima dino, wanawe na wanyama wakwe wose wanywela idisima dino. Haluse weye wi mkulu kumjinka Yakobo?”

13Yesu ahitula, “Wose wakunywa mazi ye idisima dino nawatende na nchilu naho, 14mna nanywe mazi nanimwinke miye hatende na nchilu naho. Mazi hunga nimwinke nayatende mndani mwakwe mfajo ukunga umwinke mazi yakumwinka ujima. Naho nayamwinke ujima wa mazuwa yose.”

15Uyo mvyele amgamba, “Zumbe, ninka amazi ayo! Chani nise kuwona nchilu vituhu, naho ninasekwiza vituhu hano kuteka mazi.”

16Yesu amgamba, “Hita ukamwitange mgosiwo mwizanye.”

17Uyo mvyele ahitula, “Sina mgosi.”

Yesu ahitula, “Kulonga chindeni, ukagamba huna mgosi. 18Nauna wagosi washano, yuno naye ukwikala naye vino haluse suyo mgosiwo. Kulonga chindedi.”

19Uyo mvyele agamba, “Zumbe, nawona kugamba weye wi muwoni.” 20“Wakale wetu wa Chisamaliya nawamvikila Chohile mo lugulu luno, mna nyuwe Wayahudi mwagamba kugamba Yelusalemu ni hantu chikungwa chimvikile Chohile.”

21Yesu amgamba, “Wemvyele nizumila, chipindi nachibule wantu hawamvikile Tate mo lugulu luno hegu kudya Yelusalemu. 22Nyuwe Wasamaliya mwamvikila hemwimmanyize, mna suwe Wayahudi chimmanya uyo chikumvikila, kwaviya wambulwa walaila kwa Wayahudi. 23Mna chipindi cheza, naho chibula kale, umo wakumvikila Tate nawalongozwe ni Muye mwe chindedi mo kumvikila Tate. Kwaviya Tate awaunga wakumvikila saivyo. 24Chohile ni Muye, wantu wakumvikila waungwa wamvikile kwa kulongozwa ni Muye na chindedi.”

25Uyo mvyele amgamba, “Sivimanya kugamba Masiya akwitangwa Kulisito neze. Umo akeza nachigambile chila chintu.”

26Yesu ahitula, “Miye hulonga na weye nuyo.”

27Aho wanampina wa Yesu wauya, niyo wehelwa vidala kumwona asimwila na mvyele. Mna hahana amuzize mvyele uyo kugamba, “Waunga mbwani?” Hegu kumuza Yesu, “Nimbwani wasimwila na mvyele yuno?”

28Uyo mvyele niyo asa idibiga dyakwe hadya, aita komzi na kuwagambila wantu, 29“Soni mkamwone mntu anigambile mbuli zose nidamanye. Vyadahika kutenda nuyo Kulisito?” 30Ivyo wantu walawa umzi na kwita kwa Yesu.

31Ichipindi icho wanampina wakwe nawakamhembeleza Yesu, “Mhinyi, udye chochose!”

32Mna Yesu awahitula, “Nina nkande nyuwe hemwimanyize.”

33Ivyo wanampina wakwe wauzana, “Vyadahika kuna mntu amwigaile nkande?”

34Yesu awagamba, “Nkande yangu ni kudamanya yadya akunga yudya anisigile, na kubindiliza ndima yakwe anisigile. 35Mna lusimo lukugamba, ‘Isigala myezi mine, chikutimila nu uvuni.’ Mna nawagambilani, kaulani izinkonde zaungwa zivunwe! 36Mvuni alihwa naho achisanya nkande kwa ujima wa mazuwa yose, ivyo mtuhu akuhanda na yudya akuvuna nawelelwe hamwenga. 37Lusimo ulo ni chindedi, ‘Yumwenga ahanda mtuhu avuna.’ 38Siwasigilani mkavune mwe nkonde hamwidamanyize ndima, watuhu na wadamanya ndima hano, nyuwe mwahokela mwe ndima yawo.”

39Wasamaliya walozize we kaya idya wamzumila Yesu kwaviya yudya mvyele amukwilaga, “Kanigambila zose nidamanye.” 40Ivyo umo Wasamaliya wambwile Yesu wamlombeza ekala nawo. Yesu niyo ekala aho mazuwa maidi.

41Wantu walozize niyo wazumila kwa ulosi wa Yesu, 42wamgamba yudya mvyele, “Haluse hachizumile, siyo kwaviya walongaga, mna kwaviya chimwiva wenye, naho chivimanya kugamba nuyo chindedi Mwambula ywa wantu we isi.”

Yesu amhonya mwana ywa chilongozi

43Yesu eze abinde mazuwa maidi, niyo aita Galilaya, 44kwaviya Yesu mwenye aukulaga, “Muwoni hakutunywa kwe isi yakwe.” 45Eze abule Galilaya, wantu walozize wa uko wamhokela kwaviya wawonaga yose adamanyaga umo waitile Yelusalemu kwe nkande ye Pasaka.

46Yesu niyo auya mo mzi wa Kana uko Galilaya, uko ahitule mazi yakatenda divai. Kwendaga na mkulu yumwenga ywa selikali endaga na mwanawe mnyonje uko Kapelinaumu. 47Eze eve kugamba Yesu kakulawa Yudeya kabula Galilaya, kamwitila na kumlombeza aite akamhonye mwanawe wa chilume endaga mnyonje wa kubanika. 48Yesu amgamba, “Nyuwe hamnawone mpituko na vilagiso hamzumile.”

49Mkulu uyo ahitula, “Zumbe, chitanye mwanangu hanati abanike.”

50Yesu amgamba, “Jenda, mwanawo natende na ujima!”

Uyo mntu niyo azumila ulosi wa Yesu, niyo ahalawa. 51Achei mwe sila wandima wakwe wadugana naye, wamgamba, “Mwanawo kahona!”

52Awauza isa umwana ahonile, nawo wamhitula, “Gulo saa mfungate nomsi, unyonje umlekela.” 53Niyo akumbuka nendile nidya isa Yesu amgambile, “Mwanawo nahone.” Ivyo yeye hamwenga na wantu mwe nyumba yakwe wose niyo wazumila.

54Chino ni chilagiso cha kaidi adamanyaga Yesu eze auye kulaila Galilaya kubula Yudeya.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index