Search form

Yohana 5

Uhonyi he bwawa dya mazi

1Vikaheza Yesu niyo aita Yelusalemu kwe ngasu ya Chiyahudi. 2Kudya Yelusalemu hajihi ne nchili yo mzi uwo ikwitangwa lwivi lwa ngoto, nakuna ndiwa ya mazi ikwitangwa kwa Chiebulaniya Betisaza, naina balaza shano zina mizeze. 3Wanyonje walozize nawalambala mwe zibalaza, matuntu na viwete na waholomale nawakagoja mazi yatibulwe, 4kwaviya mndima ywa kwembingu nakasela chila nkanana mndani mwe ndiwa atibule amazi. Mnyonje ywa nkongo kwingila mndani mwa mazi umo yatibulwe, nakahonywa unyonje wose nendile ananawo. 5Nahana mntu mnyonje kwa mihilimo milongo mitatu na mnane. 6Yesu eze amwone kagona nakumanya kugamba katenda mnyonje kwa mazuwa yalozize, niyo amuza, “Waunga uhone?”

7Mnyonje ahitula, “Zumbe, sina mntu ywa kuningiza mwe ndiwa ya mazi umo yakatibulwa, chila hajeza kwingila, mntu mtuhu anilongwela.”

8Yesu amgamba, “Chimala, guha umcheka wako wite.” 9Aho mntu uyo niyo ahona, niyo aguha mcheka wakwe, akonga kujenda.

Mbuli iyo idamanyika mwe Zuwa dya kuhumula, 10ivyo vilongozi wa Wayahudi wamgamba yudya mntu ahonyigwe, “Dyelo ni Zuwa dya kuhumula, kwa Sigilizi zetu havikungwa wetwike mcheka wako dyelo.”

11Ahitula, “Yudya mntu anihonyize nuyo anigambile, guha umcheka wako ujende.”

12Wamuza, “Uyo mntu akugambile ivyo ni yuhi?”

13Mna yudya mntu ahonyigwe hammanyaga Yesu ni yuhi, kwaviya nahana wantu walozize, Yesu naye kahalawa kale.

14Vize vyajike, Yesu ambwila yudya amhonyize mwe Nyumba nkulu ya Chohile na kumgamba, “Tegeleza, haluse kuhona. Ivyo usekudamanya masa vituhu unase kubwilwa ni mbuli ihise.”

15Yudya mntu niyo ahalawa na kuwagambila vilongozi wa Wayahudi kugamba Yesu nuyo amhonyize. 16Ivyo Wayahudi niyo wakonga kumsunkasunka Yesu kwaviya nakadamanya ivyo mwe zuwa dya Kuhumula. 17Yesu awahitula, “Tate adamanya ndima chipindi chose, miye nami nadamanya ndima.”

18Ulosi uno uwatenda vilongozi wa Wayahudi waungise kumkoma. Siyo kwaviya nakabalanga Sigilizi ya zuwa dya kuhumula du, mna kwaviya kagamba Chohile ni Ise, ivyo ketenda kaligana na Chohile.

Udahi wa Mwana Chohile

19Ivyo Yesu awahitula, “Nawagambilani ichindedi, mwana hakudaha kudamanya chintu ichedu, adaha kudamanya chiya akumwona Ise adamanya. Chiya akudamanya Tati ya mntu, Mwana naye achidamanya. 20Kwaviya Tati ya mntu amunga Mwanawe amlagisa chila chintu akudamanya mwenye. Namlagise mbuli nkulu zikujinka zino, nanywi namwehelwe. 21Saviya Tate akuuyusa wabanike na kuwenka ujima, mwe ivyo Mwana naye awenka ujima wadya akunga. 22Tate hakukantila yoyose. Kamwinka Mwanawe udahi wose wa kukantila, 23chani wose wamwive Mwana saviya wakumwiva Tati yamntu. Hekumwiva Mwana hakumwiva Tati ya mntu yudya amsigile.

24“Nawagambilani ichindedi, akwiva ulosi wangu, na kumzumila yudya anisigile, ana ujima wa mazuwa yose. Hakantilwe, mna kajinka kale kulaila mo kubanika na kwingila mo ujima. 25Nawagambilani chindedi, chipindi cheza, naho chibula kale, umo wabanike na weve izwi dya Mwana ywa Chohile, na wadya wakudiva nawatende na ujima. 26Saviya Tate mwenye nuyo nkongelo yo ujima, nivyo amtendile Mwanawe nkongelo yo ujima. 27Naho kamwinka Mwanawe udahi wa kukantila, kwaviya ni Mwana ywa Mntu. 28Msekwehelwa mwe vino. Chipindi cheza umo wabanike wemwezimbila naweve izwi dyakwe, 29na kulaila mwe zimbila zawo. Wadya wadamanye yedi nawauyuke na kutenda na ujima, mna wadya wadamanye yehiye nawauyuke na kukantilwa.

Uchindedi mwa Yesu

30“Sikudaha kudamanya chintu kwa udahi wangu mwenye. Nakantila saviya hugambilwa ni Chohile kugamba kanto dyangu dyawagila, kwaviya sikudamanya viya hunga, mna viya du yudya anisigile.

31“Uneva heukuila mwenye, hunga nilonge hachihokelwe saiya chindedi. 32Mna hana mtuhu akunukuila, naho simanya kugamba yose akunilongela ni chindedi. 33Nyuwe msigila wantu kwa Yohana, naye kaukula ichindedi. 34Suko kugamba miye naunga ukuzi wa mntu; Nalonga vino chani mdahe kwambulwa. 35Yohana endaga saviya taa ikwaka na kupulika, naho namkaunga mbwede hadodo ulangazi wakwe. 36Mna miye nina ukuzi ukulise kujinka udya alavyaga Yohana. Yadya hudamanya, nizo ndima aninkile Tate nizidamanye, zino zanilongela na kulagisa kugamba Tate kanisigila. 37Naye Tate anisigile nuyo aniukuile kale, nyuwe hamnati kwiva idizwi dyakwe na kumwona, 38naho ulosi wakwe haukwikala mndani mwenyu kwaviya hamkumzumila yudya amsigile. 39Nyuwe nanywi mwakaula Mawandiko Yakukile, kwaviya mwafanyanya kugamba mndani mwakwe namwinkwe ujima wa mazuwa yose. Mawandiko ayo nayo yakunukwila! 40Hata ivyo nyuwe hamkunga kwiza kwangu chani mhokele ujima.

41“Sikulonda ntogozi kulaila kwa mntu. 42Mna siwamanya nyuwe kugamba mwi wantu hemkumunga Chohile. 43Miye siza kwa udahi wa Tate, mna hamkunihokela, mna mntu mtuhu akeza kwa udahi wakwe mwenye, namumhokele. 44Mwadaha vivihi kuzumila kuno nyuwe mwaunga kuhokela ntogozi kulaila kwenyu nyuwe wenye, mna hamkunga ntogozi zikulawa kwa Chohile uyodu. 45Msekufanyanya kugamba miye naniwalahe nyuwe kwa Tate. Sigilizi za Musa mkwikiya msuhi. 46Uneva chindedi mwamzumila Musa mnizumile nami kwaviya awandikaga mbuli zangu. 47Mna hegu hamyazumile yadya Musa awawandikileni, namdahe vivihi kuzumila mbuli hulonga?”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index