Search form

Yohana 6

Yesu awenka nkande wantu magana milongo mishano

Matayo 14:13-21; Mako 6:30-44; Luka 9:10-17

1Yeze yajinke ayo, Yesu aita ntendele ya kaidi ye diziwa dya Galilaya hegu ziwa dya Tibeliya seivyo nendile hamwenga diketangwa. 2Lukudidi lwa wantu lwamtimila kwaviya wantu awo nawawona vilagiso nakadamanya kwa kuwahonya wanyonje. 3Yesu niyo akwela kolugulu, ekala hamwenga na wanampina wakwe. 4Ngasu ya Pasaka ya Wayahudi yendaga ihaguhi. 5Yesu eze akaule na kuwona lukudidi lwa wantu lukeza kwakwe, amgamba Filipo, “Chikagulehi nkande chani wantu wano wadye?” 6Kalonga ivyo chani amjeze Filipo, kwaviya nakavimanya mwenye ivyo nadamanye.

7Filipo amhitula, “Hata chendile na matundu yakwitangwa dinali yakubula magana maidi, hayakudaha kugula migate chila yumwenga adye egute.”

8Yumwenga mwa wanampina wakwe, akwitangwa Anduleya, yudya endaga mlukolo ywa Simoni Petulo, amgamba, 9“Hano hana mbwanga yumwenga mta migate mishano ya shaili na samaki waidi, mna vino navichinte mbwani wantu walozize savino?”

10Yesu amgamba. “Wekazeni wantu hasi,” Hendaga na mani yalozize ahantu aho. Ivyo wantu niyo wekala hasi, wagosi awodu nawakabula magana milongo mishano. 11Yesu niyo aiguha idya migate, amtogola Chohile, awapangila wantu wadya wekale. Atenda saivyo mwe ziya samaki, na chila mntu kapata saviya aungile. 12Wantu weze wegute, Yesu awagamba wanampina wakwe, “Logotani vibesulo visigale visekwaga.” 13Wowo nawo walogota vibesulo vya migate mishano ye shaili wasigaze wadya wantu wadile niyo wamemeza ntangulu mlongo na mbili.

14Wantu weze wawone chilagiso icho Yesu adamanye, wagamba, “Chindedi yuno nuyo Muwoni akwiza mwe isi.” 15Yesu niyo amanya kugamba wantu na wakaunga wamguhe wamtende seuta kwa nguvu, niyo aita vituhu kolugulu ichedu.

Yesu ajenda mlanga mwa mazi

Matayo 14:22-33; Mako 6:45-52

16Ize ibule chisingi, wanampina wakwe Yesu wasela kubula kwediziwa, 17niyo wakwela mwe ngalawa, wakonga kudeluka idiziwa wahinge Kapelinaumu. Chiza nachingila, Yesu nendile hanati kuwabwila. 18Chipindi icho ziwa niyo dyakonga kutibukila kwa chausa cha luzimu lukulu. 19Wanampina kudya waitile utali wa chilometa shano hegu mtandatu wamwona Yesu akajenda mlanga mwa mazi, akeisogeila ingalawa, niyo wogoha vidala. 20Yesu awagamba, “Ni miye!” “Msekogoha,” 21Nawakaunga wamguhe Yesu mwe ngalawa, aho ingalawa niyo yabula kwe isi nawakaita.

Wantu wamlonda Yesu

22Mtondo wakwe fyo dya wadya wasigale nkanana ya kaidi ye diziwa. Niyo wabunkula kugamba nakuna ngalawa imwenga du hadya, naho Yesu hengile mwe ngalawa hamwenga na wanampina wakwe, mna wanampina awo nawaita wowo wenye. 23Ngalawa ntuhu, zikulaila Tibeliya, niyo zabula aho wantu wadile imigate Zumbe amtogolaga Chohile. 24Umo awo wantu weze wabunkule kugamba Yesu na wanampina wakwe hawahali aho, niyo wakwela ngalawa waita Kapelinaumu, wakamlonda.

Yesu kande ya ujima.

25Wadya wantu weze wambwile Yesu ntendele ya kaidi ye diziwa, wamuza, “Mhinyi, kubula ini hano?”

26Yesu awahitula, “Nawagambilani chindedi, mwanilonda siyo kwaviya muwona vilagiso, mna kwaviya mdile idya imigate niyo mweguta. 27Msekwevinya kwa nkande ikubanika, mna, kwevinyeni kwa nkande ya ujima wa mazuwa yose. Ino niyo natende Mwana ywa Mntu nawenkeni, kwaviya Chohile, Tate, kajela hula kugamba kamsagula na kumzumila.”

28Wowo niyo wamwuza, “Chitende mbwani chani chisankanile ndima ya Chohile?”

29Yesu awahitula, “Ino niyo ndima ya Chohile mumzumile yudya amsigile.”

30Aho wamgamba, “Naudamanye chilagiso chani chiwone chani chikuzumile? Nautende chibwani? 31Wakale wetu wadyaga mana kudya kwedijangwa, saviya viwandikwe mwa mawandiko Yakukile, ‘Kawalisa nkande ilaile kwembingu.’ ”

32Yesu awagamba. “Nawagambilani chindedi,” “Musa hawenkileni nkande ilaile kwembingu, mna Tate nuyo akuwenkani nyuwe nkande ya chindedi ikulaila kwembingu. 33Kwaviya nkande ya Chohile ni yudya akusela kulaila kwembingu na akwinkiza ujima kwa wantu we isi.”

34Niyo wamgamba, “Zumbe, chinke mgate uwo kalenakale.”

35Yesu awagamba, “Miye nuwo mgate ukujela ujima. Mntu akwiza kwangu halumwe ni sala, yoyose akunizumila halumwe ni nchilu naho. 36Nasiwagambilani kugamba mniwona mna hamkunizumila. 37Wose akuninka Tate naweze kwangu, mntu yoyose akwiza kwangu, sanimdule kuse, 38kwaviya sisela kulaila kwembingu siyo kwaviya hweungila miye, mna kwaviya vikungwa ni yudya anisigile vino. 39Vino nivyo akunga yudya anisigile, nisekumwaza hata yumwenga mgati mwa wadya aninkile, mna niwauyuse wose zuwa dya udumo. 40Kwaviya akunga Tate nicho chino, chila namwone Mwana na kumzumila atende na ujima wa mazuwa yose, nami nanimuuyuse zuwa dya uhelo.”

41Wayahudi wakonga kumng'ung'uzikila Yesu kwaviya nakagamba, “Miye ni mgate useile kulaila kwembingu.”

42Wagamba, “Togola, yuno suyo Yesu mwana ywa Yusufu? Ise na nine Chiwamanya! Ivyo adaha vivihi kulonga kugamba kasela kulaila kwembingu?”

43Yesu awagamba, “Lekani kung'ung'uzikilana. 44Hahana mntu akudaha kwiza kwangu, ukaleka wadya wakwesigwe kwangu ni Tate anisigile hana mkwesize kwangu, nami nanimuyuse mwedizuwa dyo udumo. 45Mwa mawandiko ya wawoni muwandikwa vino, wantu wose nawatende wahinywa ni Chohile, chila mntu akumwiva Tate na kuhina kwakwe eza kwangu. 46Ivyo hulonga ni vino, hahana mntu amwone Tate, yudya alaile kwa Chohile nuyo du amwone Tate. 47Nawagambilani chindedi, mntu akuzumila ana ujima wa mazuwa yose. 48Miye nuyo mgate ukujela ujima. 49Wakale wenyu wadyaga nkande ikwitangwa mana kudya kwedijangwa, mna niyo wabanika. 50Mna ino ni nkande ikusela kulaila kwembingu chani yoyose naidye asekubanika. 51Miye nuyo mgate ukujela ujima useile kulaila kwembingu. Mntu yoyose na adye nkande ino nekale mazuwa yose. Nkande nanimwinke nu mwili wangu huulavya kwa chausa cha ujima wa wantu we isi.”

52Naho wayahudi wakonga kuhigana mgati mwawo; “Yuno adaha vivihi kuchinka umwili wakwe chiudye?”

53Yesu awagamba, “Nawagambilani chindedi, hamnadile mwili wa Mwana ywa Mntu na kunywa isakame yakwe, hamtende na ujima mndani mwenyu. 54Nadye umwili wangu na kunywa sakame yangu ana ujima wa mazuwa yose, nami nanimuuyuse mwe zuwa dya uhelo. 55Kwaviya mwili wangu ni nkande ya chindedi, na sakame yangu ni chikunywegwa cha chindedi. 56Nadye umwili wangu na kunywa isakame yangu, ekala mndani mwangu, nami nekala mndani mwakwe. 57Saviya Tate anisigile eli mjima, nami nekala kwa chausa cha nguvu zakwe; Seivyo akudya umwili nekale kwa chausa cha nguvu zangu. 58Uno ni mgate useile kulaila kwembingu, siyo saviya mana wadile wadalahala wenyu, niyo wabanika. Akudya umgate uno natende mjima mazuwa yose.”

59Yesu alongaga ayo umo endile akahinya mwe nyumba yo kumvikila Chohile kudya Kapelinaumu.

Mbuli ikuleta ujima wa mazuwa yose

60Ivyo, wanampina walozize weze weve ivyo, wagamba “Yano ni mahinyo madala! Ni yuhi akudaha kuyategeleza?”

61Yesu nakamanya hegambilwe ni mntu kugamba wanampina wakwe na wakang'ung'uzika mwe mbuli iyo, niyo awauza, “Togolani mbuli ino ni ndala? 62Navitende vivihi hegu hadya namumwone Mwana ywa Mntu akakwela kwita kudya endaga nkongo? 63Muye wa Chohile nuyo ukuleta ujima, mna nguvu za mntu hazikutenda chintu. Mbuli zino niwagambileni ni za Muye Ukukile zikuleta ujima. 64Mna weyaho mgati mwenyu hewekuzumila.” Yesu nakalonga ivyo kwaviya nakamanya kukongela nkongo ni wahi hawamzumile, naho ni yuhi namhituke. 65Akaheza agamba, “Nivyo vikuleka nasiwagambilani kugamba hahana akudaha kwiza kwangu hanadahizwe ni Tate.”

66Kulawana na ayo, watendile wanampina wakwe walozize wauya kunyuma, wasekutimilizana naye vituhu. 67Ivyo, Yesu niyo awauza wadya mlongo na waidi, “Togolani nanywi mwaunga mwite kwenyu?”

68Simoni Petulo amhitula, “Zumbe, chite kwa yuhi? Weye una ulosi ukujela ujima wa mazuwa yose. 69Suwe chazumila, naho chimanya kugamba weye nuyo Mkuka ywa Chohile.”

70Yesu niyo awagamba, “Togolani siwasagulani nyuwe mlongo na waidi? Mna yumwe ywenyu ni Mwavu!” 71Yesu nakalonga ayo kwachausa cha Yuda Isikaliote, mwana Simoni Isikaliyote kwaviya nuyo akunga amhituke, hata uneva nendile yumwe ywa wadya wanampina mlongo na waidi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index