Search form

Yohana 7

Yesu na wanduguze

1Eze viheze, Yesu na akatalamka uko Galilaya. Haungile kutalamka ko mkoa wa Yudeya kwaviya Wayahudi nawakaunga wamkome. 2Ngasu ya Wayahudi ikwitangwa ngasu ya makumbi naihaguhi. 3Walukolo wa Yesu niyo wamgamba, “Halawe hano wite Yudeya chani wanampina wako waziwone ndima ukudamanya. 4Hahana mntu akudamanya mbuli kwa chefiso kuno aunga amanyike mwa wantu. Elo Kwaviya wadamanya mbuli sazino, kwelagise mwa wantu we isi yose.” 5Hata walukolo wakwe welekanywe hawamzumile.

6Yesu awagamba, “Chipindi changu chiligane hachinati kubula. Mna kwenyu nyuwe chila chipindi chaligana. 7Wantu wa mwe isi ino hawakudaha kuwaihiwa mna wanihiwa miye kwaviya naukuila mbuli zakwe kugamba ziha. 8Nyuwe hitani kwe ngasu iyo, miye sikwita, kwaviya saa yangu iligane hainati kubula.” 9Kalonga ayo akaheza asigala uko Galilaya.

Yesu Kwe ngasu ya wakumbi

10Walukolo wa Yesu weze waite kwe ngasu, Yesu naye niyo aita, mna haitile mo lumpe mna kwa kwefisa. 11Vilongozi wa Wayahudi nawakamlonda kwe ngasu iyo wauza, “Ekuhi?”

12Nakuna ntakalisi zilozize mwedifyo dya wantu. Wamwe wawo wagamba, “Ni mntu ywedi.”

Watuhu wagamba, “Bule! Awaza wantu.” 13Mna hahana mntu ajezize kulonga mbuli zakwe mwolumpe kwa kogoha vilongozi wa Chiyahudi.

14Ngasu iyo ize ibule mgati, Yesu naye niyo aita mwe nyumba nkulu ya Chohile, akonga kuhinya. 15Wayahudi wehelwa nakugamba, “Mntu yuno kamanya vivihi naye hasomile mwe shule?”

16Aho Yesu awahitula, “Mahinyo huhinya sayo yangu, mna ni yayudya anisigile. 17Mntu akunga adamanye yadya akunga Chohile, namanye kugamba mahinyo yangu yalaila kwa Chohile, hegu yalaila kwangu mwenye. 18Mntu akulonga kwa udahi wakwe mwenye elondela ntogozi yakwe mwenye. Mna yudya akulonda ntogozi ya yudya amsigile ni mkanuni, naho mndani mwakwe hamna wihi wowose. 19Togolani, Musa hawenkile Sigilizi? Hata ivyo hahana hata yumwenga ywenu akuitoza. Ni mbwani mkunga mnikome?”

20Aho fyo dya wantu wamhitula, “Una mpepo weye! Ni yuhi akunga akukome?”

21Yesu awahitula, “Kuna mbuli imwenga nidamanye, nanywi mwayehelwa. 22Musa awenkagani sigilizi ya kujela ngasu mwe zuwa dya kuhumula, Kwa chindedi sigilizi iyo hailaile kwa Musa mna kwa wababa zenyu. 23Mna hegu mntu ajelwa ngasu hata mwe zuwa dyo Kuhumula chani msekubalanga Sigilizi ya Musa, ni mbwani mwanihiwa kwa chausa cha kumhonya mntu mwe zuwa dya Kuhumula? 24Msekukantila kwa kukaula mbuli za kuse du. Lavyani kanto dikuwagila.”

Togola yuno ni Kulisito?

25Wantu wamwenga wa Yelusalemu walongaga, “Togola yudya mntu wakumlonda wamkome suyo yuno? 26Kaulani haluse! Awafunda mo lumpe, hahali mntu wa kumgambila ulosi. Vyadahika vilongozi wabunkula chindedi kugamba yuno nuyo Kulisito? 27Kulisito aho akwizila hahana mntu na amanye hantu alaile, mna suwe chimanya uko alaile mntu yuno!”

28Umo Yesu nakahinya mdya mwe nyumba nkulu ya Chohile, niyo alonga kwa kuguta, agamba, “Hambwe mnimanya naho uko nilaile mkumanya? Sizile kwa udahi wangu mwenye, uyo anisigile miye ni ywa chindedi! 29Mna miye simmanya kwaviya silaila kwakwe, uyo nuyo anisigile.”

30Wantu nawakaunga wamgwile, mna hahana mntu ajezize kumgwila kwaviya saa yakwe nahainati kubula. 31Wantu walozize mwe idifyo wamzumila, niyo wagamba, “Togola, Kulisito akeza nadamanye chilagiso chikulu chitendese chikujinka adamanye yuno?”

Wankondo wasigilwa kumgwila Yesu

32Mafalisayo nawaweva wantu wa katakalisana mbuli zawo zikumlanga Yesu. Wowo hamwenga na walavyantambiko wakulu niyo wawasigila wankondo wamgwile. 33Yesu agamba, “Nichei na nyuwe kwa chipindi chidodo, haheza nanite kwa yudya anisigile. 34Namnilonde mna hamniwone, na hadya hwita nyuwe hamdahe kubula.”

35Vilongozi wa Wayahudi walonga wowo wenye, “Mntu yuno naite kuhi kudya hachikudaha kumwona? Naite kwa Wagiliki wazagale mgati mwa Wayunani, na kuwahinya Wayunani? 36Uyo alonga kugamba, nachimlonde mna hachimuwone, naho kugamba hachidahe kwita kudya natendeke. Alonga vivihi?”

Mito ya mazi ya ujima

37Mwe zuwa dya uhelo naho zuwa kulu dya ngasu Yesu nakachimala, akaguta, “Mntu yoyose mta nchilu neze kwangu anywe. 38Saviya Mawandiko Yakukile yawandikwe, akunizumila miye, mito ya mazi yakwinkiza ujima naijuluzike kulaila mo moyo wakwe!” 39Nakalonga ayo kwa Muye Ukukile yudya nahokelwe ni wadya nawamzumile Yesu. Mwe chipindi icho Muye Akukile nendile hanati kusigilwa, kwaviya nendile hanati kutogolwa.

Mswesano mgati mwa wantu kwa mbuli ya Yesu

40Wantu wamwenga mgati mwe difyo weze weva izimbuli izo, niyo wagamba, “Chindedi mntu yuno ni muwoni aungigwe eze!”

41Wantu watuhu wagamba, “Yuno nuyo Kulisito Mwambula!”

Mna watuhu wagamba, “Togola, naidahike vivihi Mkombozi alawe Galilaya? 42Mawandiko Yakukile hayagambile kugamba Kulisito nelekwe Beselehemu, mzi wa Daudi!” 43Niyo kwalaila maswesano mwe idifyo kwa mbuli ya Yesu. 44Wantu wamwenga nawakaunga wamgwile, mna hahana ajezize kumgwila.

Vilongozi wa Wayahudi hawakuzumila

45Wakaheza wadya wamizi niyo wauya kwa walavyantambiko wakulu na Mafalisayo. Niyo wawauza, “Nimbwani hammwigale?”

46Wamizi wawahitula, “Hahana mntu ajezaga kulonga savino akulonga mntu yuno!”

47Mafalisayo wawauza, “Togolani, nanywi mdantika? 48Togolani, mumwona kale yumwenga mwe vilongozi wa wantu hegu yumwenga mwa Mafalisayo amzumile? 49Mna wantu hewemanyize Sigilizi ya Musa, waligitwa!”

50Yumwenga ywa Mafalisayo endaga aketangwa Nikodemo, yudya aho nkongo amwitilaga Yesu. Niyo awagamba, 51“Togolani, Sigilizi zenyu zamkantila mntu henati kumwiva na kumanya adamanya mbwani?”

52Wowo wamhitula, “Togola, weye nawe kulaila Galilaya? Haya, kayakaule Mawandiko Yakukile weye nawe nauwone kugamba Galilaya hakukulawa muwoni!” 53Niyo chila yumwenga aita kwe kaya yakwe.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index