Search form

Yohana 8

Mvyele agwiligwe mwe ugonyi

1Yesu niyo aita ko lugulu lwa Mizeituni. 2Mtondo wakwe niyo aita vituhu kwe Nyumba nkulu ya Chohile, wantu wose niyo wambasa, naye niyo ekala awahinya. 3Wahinya sigilizi na Mafalisayo wamwigaila mvyele yumwenga afingigwe mwe ugonyi, wamchimalisa hagatigati hawo. 4Wamgamba Yesu, “Mhinya! Mvyele yuno kafingwa akagonywa. 5Mwe Sigilizi yetu Musa achilagizaga mvyele esavino atoigwe mayuwe. Haluse weye wagaze?” 6Walonga ivyo chani wamtegele, chani wamlahe. Mna Yesu enama hasi, awandika hasi nedidole dyakwe.

7Umo wachimale aho wakamuza, Yesu enuka, awagamba, “Mntu hena masa mgati mwenyu namtowe yuwe dya nkongo.” 8Akaheza enama vituhu, awandika hasi. 9Weze weve ivyo, niyo wakonga kuhalawa yumwe yumwe, wakalongola wadalahala. Yesu niyo asigala ichedu, na yudya mvyele, kachimala ahadya. 10Yesu eze enuke, amuza yudya mvyele, “Wadya wantu wekuhi? Togola, hahali hata yumwenga akukantile?”

11Uyo mvyele niyo amhitula, “Zumbe, hahali hata yumwenga!”

Yesu naye amgamba, “Miye nami sahukantile. Hita kwako, na kukongela vino haluse usekudamanya masa vituhu.”

Yesu Ulangazi we isi

12Yesu eze alonge nawo vituhu, awagamba, “Miye nuyo ulangazi we isi. Mntu yoyose akunitimila miye hajende mwechiza, mna natende na ulangazi wa ujima.”

13Mafalisayo wamgamba, “Weye weukwila mwenye, kwaivyo kwelongela kwako siyo chindedi.”

14Yesu awahitula, “Hata hegu nelongela mwenye, ulongelo wangu ni wachindedi kwaviya miye simanya kudya nilaile na kudya hwita. Mna nyuwe hammanyize uko hulawa hegu kudya hwita. 15Nyuwe mwakanta kwa fanyanyi za chimtu, mna miye sikumkantila mntu. 16Hata hakanta, nkanto dyangu ni dya chindedi kwaviya miye sichedu, Tate, anisigile ehamwenga na miye. 17Iwandikwa mwe Isigilizi yenyu kugamba ukuzi wa wantu waidi ni wachindedi. 18Miye neukwila mwenye, Tate naye anisigile, anukwila ivyo.”

19Aho niyo wamwuza, “Tati yako ekuhi?”

Yesu awahitula, “Uneva nyuwe hamnimanyize miye iviya hamummanyize Tate.”

20Yesu alongaga milosi iyo mwe chumba che hazina endaga akahinya mwe Nyumba nkulu ya Chohile. Naho hahali mntu amgwile, kwaviya chipindi chakwe chendaga hachinati kubula.

Hamkudaha kwita kudya miye hwita

21Yesu niyo awagamba vituhu, “Naita, nanywi namnilonde, mna nambanike mwe masa yenyu. Uko hwita miye nyuwe hamkudaha kubula.”

22Vilongozi wa Wayahudi niyo wagamba, “Togola, nekome mwenye? Ni mbwani agamba, ‘Uko hwita nyuwe hamkudaha kubula?’ ”

23Yesu niyo awagamba, “Nyuwe mlawa ahano hasi, miye silaila kulanga, nyuwe ni we isi ino, miye suyo we isi ino. 24Nivyo vikuleka siwagambilani nambanike mwe masa yenyu. Uneva hamnazumile kugamba ‘Miye Nuyo’, nambanike mwa masa yenyu.”

25Wowo niyo wamwuza, “Weye ni yuhi?”

Yesu ahitula, “Siwagambilani kukongela nkongo! 26Nina yalozize ya kulonga, na kuwakantila. Yudya anisigile ni chindedi, miye nami nawagambila wantu wose we isi mbuli ziya du nivile kulaila kwakwe.”

27Hawavimanyaga kugamba Yesu endaga akalonga nawo ya Tati yakwe. 28Yesu awagamba, “Umo namheze kumwinula Mwana ywa Mntu, aho naho nammanye kugamba, ‘Miye Nuyo’, naho kugamba sikudamanya chochose kwa udahi wangu, mna nalonga du yadya Tate anihinyize. 29Yudya anisigile ehamwenga na miye, uyo hanilekile ichedu kwaviya mazuwa yose nadamanya yadya yakumwelela.”

30Eze alonge ayo wantu walozize niyo wamzumila.

Chindedi nachikutende ulekeilwe

31Yesu niyo awagamba wadya Wayahudi wamzumile, “Uneva mnayatoza mahinyo yangu, namtende wanampina wangu chindedindedi. 32Ivyo nammanye chindedi, naho chindedi nachiwalekeileni.”

33Wowo wamhitula, “Suwe ni welekwa wa Bulahimu, naho hachinati chitende watumwa wa mntu yoyose yudya. Ni mbwani ukugamba namlekeilwe?”

34Yesu awahitula, “Nawagambilani chindedi, chila mntu yoyose akudamanya masa ni mtumwa ywa masa. 35Mtumwa hana wikazi wa mnyumba mazuwa yose, mna Mwana ana wikazi wa mazuwa yoseni. 36Uneva Mwana awalekeileni namtende mlekeilwa chindedi. 37Simanya kugamba nyuwe mwi lukolo lwa Bulahimu. Mna mwaunga mnikome kwaviya hamnati kuzumila mahinyo yangu. 38Miye nalonga yadya anisigile Tate, mna nyuwe mwadamanya yadya mgambilwe ni tati yenyu.”

39Wowo wamhitula, “Suwe chi wana wa Bulahimu!”

Yesu awagamba, “Uneva nyuwe mwendile wana wa Bulahimu namdamanya saviya adamanye Bulahimu. 40Miye siwagambilani ichindedi nivile kwa Chohile, mna nyuwe mwaunga mnikome. Bulahimu hatendile ivyo! 41Nyuwe mwadamanya mbuli iziya adamanye tati yenyu.”

Wowo niyo wamgamba, “Suwe hachi wana wa halamu! China Tati yetu yumwenga du nuyo Chohile.”

42Yesu awagamba, “Uneva Chohile endile Tati yenyu chindedi, namkanunga miye, kwaviya miye nasilawa kwa Chohile haluse ni hano. Sizile kwa udahi wangu miye mwenye, mna kwa uyo anisigile. 43Ni mbwani hammanyize ayo hulonga? Ni kwaviya hamkudaha kwetegeleza ulosi wangu. 44Nyuwe mwi wana wa tati yenyu Mwavu naho mwonga du kudamanya tama za tati yenyu. Uyo endaga mkomi kukongela nkongo, hana uchimailo mwe chindedi, kwaviya chindedi hachimuli mndani mwakwe. Chila aho akulongela lulimi, alonga kulawana na ihali yakwe yo kumbigwa, kwaviya mwenye ni mlulimi naho tati yamntu ywa udanti wose. 45Mna kwaviya miye nalonga chindedi, nivyo vikuleka nyuwe hamkunizumila. 46Ni yuhi mgati mwenyu akudaha kulagisa kugamba miye sidamanya masa? Uneva nalonga chindedi, ni mbwani hamkunizumila? 47Mntu ywa Chohile ategeleza mbuli za Chohile, mna nyuwe hamkutegeleza kwaviya nyuwe hamwi wantu wa Chohile.”

Yesu neyaho Bulahimu henati kwelekwa

48Wayahudi wamhuluta Yesu wamgamba, “Togola, hachilongile chindedi kugamba weye wi Msamaliya, naho una mpepo?”

49Yesu ahitula, “Miye sina mpepo. Miye namtunya Tate, mna nyuwe hamkunitunya. 50Miye sikwelondela ntunyo yangu mwenye, eyuko yumwenga mta kuilonda ntunyo iyo, uyo ni mkanti. 51Nawagambilani chindedi, mntu yoyose akutozesa mahinyo yangu habanike mazuwa yose.”

52Wayahudi wagamba, “Weye una mpepo! Bulahimu abanikaga, na wawoni nawo wabanikaga. Nawe wagamba, akutozesa mahinyo yangu habanike mazuwa yose! 53Togola, wetenda mkulu kujinka tati yetu Bulahimu yudya abanikaga, hata wawoni wabanikaga. Weye wetenda wi yuhi?”

54Yesu awahitula, “Hegu nasetunya miye mwenye, ntunyo yangu siyo chintu. Tate yudya nyuwe mkugamba ni tati ywenyu, Chohile nuyo akunitunya. 55Nyuwe hamwammanyaga, mna miye simmanya. Mna ninagamba simmanyize, nanitende mlulimi saviya nyuwe. Miye simmanya naho natoza ulosi wakwe. 56Bulahimu, tati yenyu endaga na chinyemi awone idizuwa dyangu dyokwizila, adionaga, niyo elelwa.”

57Wayahudi wamgamba, “Weye hunati kubuza mihilimo milongo mishano, weye nawe kumwona Bulahimu?”

58Yesu awagamba, “Nawagambilani chindeni, Bulahimu hanati kwelekwa, ‘Miye Niyaho’ ”

59Aho niyo walogota mayuwe chani wamtowe, mna Yesu niyo agila, alawa mwe Nyumba nkulu ya Chohile.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index