Search form

Yohana 9

Yesu amhonya mntu elekwe tuntu

1Yesu umo akajinka, niyo amwona mntu yumwenga, tuntu ivyo elekwa. 2Wanampina wamuza, “Mhinyi, ni yuhi adamanye masa, mntu yuno, hegu welesi wakwe vilekile elekwe tuntu?”

3Yesu ahitula, “Mbuli ino hailaile kwa chausa cha masa yakwe uyo, hegu masa ya welesi wakwe. Mna elekagwa tuntu chani ndima za Chohile ziwoneke zikadamanya ndima mndani mwakwe. 4Kuche nomsi chongigwa chijendeleze kudamanya ndima ya yudya anisigile. Kwaviya chilo cheza hadya mntu hadahe kudamanya ndima. 5Chipindi nichei mwe isi, miye ni ulangazi we isi.”

6Eze alonge ayo, niyo atwa mate hasi, adamanya ntagata, amhaka yudya tuntu mwa meso. 7Amgamba, “Hita ukahake mwe ndiwa ya Silowamu.” Silowamu kugamba ni asigilwe. Aho uyo tuntu niyo aita, akuhaka, akaheza auya akawona.

8Wantu we haguhi naye na wadya wammanyize kugamba aho nkongo nanimchiwa akulombeza, wagamba, “Togola, yuno suyo yudya mchiwa nakekala na kulombeza?”

9Wamwenga wawo wagamba, “Nuyo.” Mna wamwenga wagamba, “Suyo uyo, mna wata kufanana du.”

Yudya endile tuntu agamba, “Ni miye!”

10Wamuza, “Haluse meso yako yafungulwa vivihi?”

11Uyo naye awahitula, “Yudya mntu akwitangwa Yesu kadamanya ntagata, anihaka mwa meso, niyo anigamba nite nikahake mwe ndiwa ya Silowamu. Aho miye naita, nahaka, niyo nawona.”

12Wamuza, “Uyo ekuhi?”

Awahitula, “Miye simanyize!”

Mafalisayo wauza mbuli ya kuhonywa mntu tuntu

13Akaheza wamwigala uyo mntu endaga tuntu kwa Mafalisayo. 14Zuwa idyo Yesu adamanye ntagata na kumfumbula ameso mntu uyo nendile ni zuwa dya Kuhumula. 15Mafalisayo niyo wamuza mntu uyo, “Kutenda vivihi niyo wawona?”

Mntu uyo awagamba, “Kanihaka ntagata mwa meso, miye nami niyo nahaka haluse nawona.”

16Mafalisayo watuhu wagamba, “Mntu yuno adamanye ivyo halaile kwa Chohile, kwaviya hakutoza sigilizi ya zuwa dya Kuhumula.”

Mna watuhu wagamba, “Mntu mta masa adaha vivihi kudamanya vilagiso savino?” Niyo kwatenda na mahigano mgati mwawo.

17Mafalisayo wamuza vituhu uyo mntu endaga tuntu, “Weye wamgaze mntu uyo akufumbule ameso yako?”

Mntu uyo awagamba, “Mntu uyo ni muwoni!”

18Vilongozi wa Wayahudi hawakuzumila kugamba mntu uyo endaga tuntu aho nkongo vino haluse awona, kubula hadya weze wawetange welesi wakwe. 19Ivyo wawauza awo welesi, “Togolani, yuno nuyo mwana wenyu mkugamba nakelekwa tuntu? Haluse katenda vivihi awona?”

20Welesi wakwe wahitula, “Suwe chimanya ni mwanetu, naho nakelekwa tuntu. 21Mna hachimanyize kawona vivihi, naho hachimmanyize yudya amfumbule ameso. Muzeni mwenye, uyo ni mntu mjima, adaha kwelongela mwenye.” 22Welesi wakwe walonga ivyo kwaviya nawakawogoha vilongozi wa Wayahudi kwaviya vilongozi awo nawevana kugamba mntu yoyose nazumile Yesu ni Kulisito nabalazwe kuse kwe nyumba yo kumvikila Chohile. 23Nivyo vilekile welesi wakwe walongaga kugamba, “Uyo ni mntu mjima, muzeni mwenye.”

24Niyo wamwitanga vituhu yudya endaga tuntu, wamgamba, “Mtogole Chohile! Suwe chimanya kugamba mntu yuno ni mta masa.”

25Mntu uyo niyo ahitula, “Uneva ni mta masa, miye simanyize. Mna chintu chimwenga nimanyize, nendaga tuntu, haluse nawona!”

26Wamuza, “Kakudamanya chibwani? Kakufumbula vivihi ameso yako?”

27Uyo mntu awahitula, “Siwagambilani kale, nyuwe nanywi hamkwiva. Ni mbwani hamkunga kwiva vituhu? Togolani nyuwe nanywi mwaunga mtende wanampina wakwe?”

28Mna wowo niyo wamhitula wakagamba, “Weye wi mwanampina ywakwe, suwe chi wanampina wa Musa. 29Suwe chimanya kugamba Chohile alongaga na Musa, mna mntu yuno hachimmanyize kalawahi!”

30Mntu yudya awahitula, “chino ni chilozo! Nyuwe hammanyize uko alaile, mna kanifumbula ameso yangu! 31Chivimanya kugamba Chohile hakuwetegeleza wantu wata masa, mna amwetegeleza yoyose mta kumzumila na kudamanya viya akunga. 32Kukongela kumbwa kwe isi hainati kwivika kugamba mntu kamhonya meso mntu elekwa tuntu. 33Uneva mntu uyo halaile kwa Chohile, nahekudaha kudamanya chochose!”

34Wowo wamhitula, “Weye kwelekwa na kukwila mwe masa. Vino wadaha vivihi kuchihinya suwe?” Niyo wambalaza mwe nyumba yo kumvikila Chohile.

Utuntu wa Chimuye

35Yesu eva kugamba wambalaza mwe nyumba yo kuvikila yudya mntu amhonyize. Eze amwone, amuza, “Togola, weye wamzumila Mwana ywa Mntu?”

36Uyo mntu ahitula, “Zumbe, nigambila ni yuhi chani nimzumile!”

37Yesu amgamba, “Kuheza kumwona, uyo akulonga na weye haluse nuyo.”

38Uyo mntu agamba, “Zumbe, nazumila!” Niyo amvikila Yesu.

39Yesu agamba, “Miye siza mwe isi kuwakantila wantu, chani matuntu wawone, na wadya wakufanyanya wawona watende matuntu.”

40Mafalisayo wamwenga wendaga hamwenga weze weve izimbuli izo, wamuza, “Togola, wachigamba suwe naswi chi matuntu?”

41Yesu awahitula, “Uneva mwendile matuntu, hamwatendile na masa. Mna haluse nyuwe mwagamba, ‘Suwe chawona!’ Ivyo yalagisa kugamba mche na masa.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index