Search form

Luka 1

1Mkulu Teofilo,

Wantu walozize wajezaga kuwandika mbuli ziya zadamanyagwa mgati mwetu. 2Wawandikaga saviya chigambilwe ni wadya waukuzi naho wavionaga, na wandima wa udya ulosi kukongela nkongo, 3Ivyo mkulu Teofilo siwona vyawagila nikaule uchindedi we zimbuli izo zose kukongela nkongo, siwona ni vyedi niwandike kwa untanda mbuli izo ivyo zilaile. 4Sidamanya ivyo chani nawe umanye uchindedi we izimbuli ziya uhinyigwe.

Kwelekwa kwa Yohana Mta kubatiza kwalongwa

5Mwe dizuwa hadya Helode endaga seuta ywa Yudeya, hendaga na mlavyantambiko yumwenga akwitangwa Zakaliya, endaga ywa bunga dya walavyantambiko wa lukolo lwa Abiya. Na mkaziwe naketangwa Elizabeti naye endaga wo lukolo lwa mlavyantambiko mkulu akwitangwa Haluni. 6Wose waidi wendaga wawoneka wedi kulongozi kwa Chohile, nawatoza kwa ukanuni miko na malagizo yose ya Zumbe. 7Mna wendaga hawena mwana, kwaviya Elizabeti nendile hana cheleko, naho wose waidi wendaga wadalahala.

8Zuwa dimwenga, Zakaliya endaga akamsankanila Chohile, akadamanya ndima yakwe ya ulavyantambiko kwaviya yendaga zamu ye dibunga dyakwe. 9Kulawana na mazwela ya walavyantambiko, uyo asagulagwa kwa sila ya kumtoila tegatega kwa kwingila mndani mwe nyumba yo kuvikila ya Zumbe, chani akafunkize ubani. 10Fyo kulu dya wantu nendile dikuse dikalombeza mwe saa idya Zakaliya awoka ubani.

11Niyo mndima ywa kwembingu ywa Zumbe amlaila Zakaliya, kachimala ntendele ya kulume ye nchanja yo kufunkiziza ubani. 12Zakaliya eze amwone, niyo ehelwa na kwingilwa ni woga. 13Mna yudya mndima ywa kwembingu niyo amgamba, Zakaliya, “Use kogoha! Kwaviya Chohile keva malombeza yako, na mkaziwo Elizabeti nakwelekele mwana ywa chilume. Wenawe naumwitange Yohana. 14Wenawe na utende na mbwedo na chinyemi, na wantu walozize nawabwede mo kwelekwa kwakwe. 15Kwaviya nauwazwe kutenda mntu mkulu kulongozi kwa Zumbe. Hanywe divai hegu mpombe, naho namemezwe Muye Ukukile kukongela mwe nda ya nine. 16Nawahitule Waizulaeli walozize kwa kumuwiya Zumbe Chohile ywawe. 17Namlongweile Zumbe, naho na atende na nguvu na udahi wa Muye saviya muwoni Eliya. Na wevanye vituhu watati zamntu na wana wawo, na kuwahitula wehi watendwe na umanyi saviya wakuwoneka wedi, naho na watende wantu wemalanye kale kumhokela Zumbe.”

18Zakaliya amuza yudya mndima ywa kwembingu, “Nanimanye vivihi ichindedi che imbuli ino? Miye sidalahala, mkazangu naye kadalahala.”

19Mndima ywa kwembingu amgamba, “Miye ni Gabulieli, akwikala haguhi na Chohile, anisigile nize kulonga na weye na kukugambila mbuli yedi ino. 20Mna kwaviya huzumile ulosi wangu, ukunga uchinte mwe chipindi chikigwe. Kwaviya huzumile, haudahe kulonga, naho naunyamale kubula mwe dizuwa diya dye ndagano nadichinte.”

21Wantu wendile wakamgoja Zakaliya wehelwa kwaviya kekalisa mwe nyumba yo kuvikila. 22Eze afose, hakudaha kulonga nawo, wantu niyo wamanya kugamba kawona uwoni mndani mwe nyumba yo kuvikila. Niyo alonga nawo kwa vilagiso mwe mikono yakwe.

23Eze abinde ndima yakwe, Zakaliya auya kwe kaya yakwe. 24Yeze yomboke mazuwa majeche, mkaziwe Elizabeti niyo atenda msoka ekala hekaya yakwe miezi mishano. 25Elongela, “Vino nivyo anitendele Zumbe,” akagamba. “Kanusiza soni zangu za kuleka kweleka!”

Kwelekwa kwa Yesu kwalongwa

26Mwezi wa mtandatu we inda ya Elizabeti Chohile amsigilaga mndima ywa kwembingu Gabulieli aite kwe isi ya Galilaya ikwitangwa Nazaleti. 27Nakasigilwa kwa mwana chiche akwitangwa Maliyamu henati kudugana na mgosi. Mwana chiche uyo nakalombwa ni mgosi akwitangwa Yusufu, akulaila mo lukolo lwa Daudi. 28Mndima ywa kwembingu niyo amlaila Maliyamu na kumlamsa, “Utondowazi utende naweye! Zumbe ehamwenga na weye naye kakujimbika vidala!”

29Maliyamu niyo engilwa ni chinyulu eze eve ulosi uwo, niyo ehelwa mbuli idya yagaze. 30Akaheza mndima ywa kwembingu amgamba, “Maliyamu, usekogoha, kwaviya Chohile kakufila mbazi. 31Nawinule nda, naho naweleke mwana chilume, namwitange zina dyakwe Yesu. 32Uyo natende mkulu naho netangwe Mwana Chohile Mkulu. Zumbe Chohile namwinke chigoda chakwe cho useuta, saviya endaga mwelesi ywakwe Daudi, 33naho natende seuta ywa lukolo lwa Yakobo mazuwa yose, useuta wakwe hauna udumo!”

34Maliyamu niyo amuza mndima ywa kwembingu, “Navidahike, vivihi, mbuli ino?” Miye simmanyize mgosi.

35Mndima ywa kwembingu amhitula, “Muye Ukukile nakwizile, na nguvu za Chohile nazikugubike. Kwa chausa icho mwana uyo nomwitange Mwana ywa Chohile. 36Naho umanye mlukolo ywako Elizabeti, yudya wantu wamanyize hakweleka, mna haluse ana nda ya myezi mtandatu, hatahegu kadalahala. 37Kwaviya hamna hedikudahika kwa Chohile.”

38Maliyamu niyo agamba, “Kaula, miye ni mtumwa ywa Zumbe,” “navitende saivyo ulongile.” Niyo mndima ywa kwembingu ahalawa.

Maliyamu amtalamkila Elizabeti

39Mwa mazuwa yadya Maliyamu kahalawa aita kwa kuchinyinta kwita ko mzi wendile kwa magulu ye mwe si ya Yudeya. 40Niyo engila mwe nyumba ya Zakaliya na kumlamsa Elizabeti. 41Elizabeti eze eve indamsa yakwe Maliyamu, kazana mwe inda yakwe katugusa. Elizabeti niyo amemezwa Muye Ukukile. 42Niyo alonga kwa izwi kulu, “Kujimbikwa weye kujinka wavyele wose, na umwana ukunga weleke kajimbikwa! 43Ilaila vivihi mbuli ino, vikaleka mame ywa Zumbe ywangu anitalamkile? 44Nize nive indamsa yako, kazana mwe nda yangu niyo katugusa kwa chinyemi. 45Chinyemi kwa weye uzumile longa mbuli ziya ugambilwe kulaila kwa Zumbe nazichinte!”

Uchemi wa Maliyamu wa kumtogola Chohile

46Maliyamu niyo alonga,

“Umoyo wangu wamtogola Zumbe,

47no muye wangu wamwelelwa Chohile Mwambula ywangu,

48kwaviya kanikumbuka, mtumwa wakwe mnyanyahala!

Kukongela vino haluse na kujendeleza,

vyeleko vyose navinitange mjimbikwa,

49kwaviya Chohile mta Udahi anidamanyiza vintu vikulu.

Zina dyakwe ni ukuka.

50Mbazi zakwe zekala vyeleko na vyeleko

kwa wadya wakumwogoha.

51Kadamanya vintu vikulu kwa mkono wakwe.

Kawasambalagasa wata kweduvya fanyanyi zawo mwe myoyo yawo.

52Kawaseleza maseuta wata nguvu kulaila mwe vigoda vyawo vyo useuta,

na kuwakweza wachiwa.

53Kawegusa wata sala kwa vintu vyedi,

na kuwabalaza wagoli mikono ibule.

54Kamwambiza Izulaeli, mndima ywakwe,

naho kawafila mbazi wantu wakwe mazuwa yose.

55Saviya alongile kwa wababa zetu Bulahimu

na lweleko lwakwe lose mazuwa yose!”

56Maliyamu niyo ekala na Elizabeti myezi mitatu, niyo auya kaya.

Kwelekwa kwa Yohana Mta kubatiza

57Mazuwa ya Elizabeti yo kwefungula yeze yabule, niyo efungula mwana chilume. 58Wantu we haguhi hakwe hamwenga na walukolo wakwe weze weve ivyo Zumbe amfilise mbazi, niyo wose weleleswa hamwenga naye.

59Mwana eze abule mazuwa mnane, weza kumjela ngasu. Niyo waunga wamwinke zina dya tati yakwe, etangwe Zakaliya. 60Mna nine niyo agamba, “Bule! Zina dyakwe netangwe Yohana.”

61Wamhitula, “Mna hahana mntu mo lukolo lwenyu akwitangwa zina idyo!” 62Niyo walonga na Zakaliya kwa vilagiso chani wamanye ivyo akunga amwitange mwanawe.

63Zakaliya niyo alombeza wamwinke chibawo awandike, niyo awandika vino, “Zina dyakwe netangwe Yohana.” Wose niyo wehelwa vidala! 64Ahadya Zakaliya niyo adaha kulonga naho, niyo akonga kumjimbika Chohile. 65Wantu we haguhi hakwe niyo wogoha, na mbuli za vintu ivyo niyo zalongwa kose kwa wagulu wose we isi ya Yudeya. 66Chila evile mbuli izo, afanyanya mo moyo wakwe na kweuza, “Ivyo mwana uyo natende mntu ywani? Kwaviya udahi wa Zumbe wi hamwenga naye.”

Uwoni wa Zakaliya

67Zakaliya, ise dya Yohana, amemezwa Muye Ukukile, naye kalonga mbuli ino kwa uwoni kulaila kwa Chohile.

68Ajimbikwe Zumbe, Chohile ywa Izulaeli!

Kwaviya keza kuwambiza wantu wakwe na kuwambula.

69Kachinka suwe Mwambula mta nguvu,

kulaila mo lukolo lwa Daudi, mtumwa ywakwe.

70Saviya alongaga kukongela nkongo,

kujinkila kwa wawoni wakwe wakukile,

71kugamba na chambulwe kulaila mwe wankondo wetu,

na kulaila mwe mikono ya wadya wose wakuchihiwa.

72Alongaga nawawonele mbazi wadalahala wetu,

na kudikumbuka lagano dyakwe dikukile.

73Elisaga kwa Bulahimu mkale ywetu,

74kugamba nachambule kulaila mwa wankondo wetu.

Naho nachitende chidahe kumsankanila Chohile hehena kogoha,

75kwa ukuka na kwa kuwoneka wedi kwakwe,

mazuwa yose yo ujima wetu.

76“Nawe mwanangu, nawitangwe muwoni ywa Chohile Mkulu.

Kwaviya naulongole kubula kulongozi kwa Zumbe,

chani umdamanyize sila.

77Kuwagambila wantu wakwe kugamba nawambulwe

kwa kulekeilwa masa yawo.

78Kwaviya Chohile ywetu ni mta mbazi.

Nachigaile mmweko wa wambulwa kulaila kulanga,

79na kuwalangaziza wadya wose wakwikala mwe chiza,

na chizuli cha file,

na kuvilongoza iviga vyetu mwe isila ya utondowazi.”

80Yudya mwana niyo akula umwili no muye. Ekalaga mwe nyika kubula zuwa diya eze awalaile wantu wa Izulaeli.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index