Search form

Luka 10

Yesu awasagula milongo mfungate na waidi

1Eze yajike ayo, Zumbe niyo asagula wantu watuhu milongo mfungate na waidi. Awasigila waididi wamlongwele kujinkila chila mzi na chila hantu endile uyo mwenye nakaunga aite. 2Awagamba, “Ulozo utendesa, mna wata kuvuna ni wajeche. Mlombezeni Zumbe ywenkonde egale wavuni mwe nkonde yakwe. 3Hitani! Mkaulise nawasigilani saviya ngoto mgatigati mwe mauzi. 4Msekwinula hela hegu mkwiji hegu vilatu, naho msekumlamsa mntu yoyose mwe sila. 5Mkengila mwe nyumba, kongani kugamba, ‘Utondowazi utendeke mwe nyumba ino.’ 6Uneva akwikala umo ni mntu akunga utondowazi, utondowazi wenyu neikale hamwenga nauyo, hegu bule, ndamsa yenyu yo utondowazi ne iwawiyeni wenye. 7Ikalani mwe nyumba iyo, mkadya na kunywa vyo vyose wakuwenkani, kwaviya wandima waugwa wenkigwe maliho yawo. Msekujenda jenda kulaila nyumba imwenga kwita ntuhu. 8Mkengile mwe mzi wowose niyo wantu wawahokeleni, dyani viya wakuwenkani, 9honyani wanyonje we mo mzi uwo, naho wagambeni wantu wa uko, ‘Useuta wa Chohile wiza haguhi henyu.’ 10Mna mkengila mwe mzi niyo hamhokelwe, fosani mo lwazo kuno mkagamba, 11‘Hata tifili dikulaila mo mzi wenyu dimamatile mwe viga vyetu chadikung'untila mwenyu. Mna mkumbuke kugamba Useuta wa Chohile wiza haguhi henyu!’ 12Nawagambilani chindedi kugamba mwe dizuwa dyo kukantilwa ni Chohile mzi uwo nawafile mbazi kujinka mzi wa Sodoma!

Mizi heikumzumila

Matayo 11:20-24

13“Nauluwone weye, Kolazoni! Nauluwone weye mzi wa Betisaida! Uneva mpituko zidamanywe kwenyu zadamanywe uko Tilo na Sidoni, wantu wa uko na weila chikale, wavala suche za majuniya, na kwehaka maivu, kulagisa kugamba waleka masa yawo! 14Chohile nawafile mbazi Tilo na Sidoni mwe dizuwa dyo kukantilwa kujinka kwenyu. 15Na kwachausa chako weye Kapelinaumu! Waunga wekweze wenye kwembingu? Naudulwe hasi kwe bome hedina uhelo!”

16Yesu alonga kwa wanampina wakwe, “Akuwategelezani nyuwe anitegeleza miye, na akuwalemelani nyuwe anilemela miye, na akunilemela miye amlemela yudya anisigile.”

Kuya kwa wadya milongo mfungate na waidi

17Wadya wantu milongo mfungate na waidi wauya weleleswa vidala. Wagamba, “Zumbe,” “hata mpepo zichiva hadya chize chizikwahile kwe dizina dyako!”

18Yesu niyo awahitula, “Simuwona Shetani akagwa kulaila kwembingu saviya lumwemwe. 19Tegelezani! Siwenkani udahi, chani mdahe kujata nyoka na visuse na nguvu zose za kumhuda yudya mwihi, naho hahana chikunga chiwalumize. 20Hata ivyo msekwelelwa kwaviya mpepo zawevani, mna mwelelwe kwaviya mazina yenyu yawandikwa kwembingu.”

Yesu elelwa

Matayo 11:25-27; 13:16-17

21Mwe chipindi ichiya Yesu niyo amemezwa chinyemi kwa udahi wa Muye Ukukile, niyo agamba, “Tate, Zumbe dya kwembingu ne isi! Nakuhongeza kwaviya mbuli ufisize kwa wantu wata ubala na umanyi. Kuzivugula kwa wadodo. Heye Tate, zose izo ni kulawana neivyo vikuwagile.

22“Tate kaninka vintu vyoseni. Hahana akumanya Mwana ukaleka Tate, naho hahana amanyize Tate ukaleka Mwana na yoyose yudya Umwana akunga amlagise kwakwe.”

23Akaheza Yesu niyo awahitukila wanampina wakatenda wechedu, awagamba, “Watogolwe ni wantu wakuwona mbuli ziya mkuziwona! 24Nawagambilani kugamba wawoni na maseuta walozize nawakaungisa wayawone yadya mkuyawona nyuwe, mna hawayawone, nakuyeva yadya mkwiva, mna hawayevile.”

Mliganyo wa Mfambazi ywedi

25Akaheza mhinya yumwenga ywa Sigilizi niyo achimala amuza Yesu kwa kumjeza. Akamuza, “Mhinya,” “naungwa nitende mbwani chani nihokele ujima wa mazuwa yose?”

26Yesu amhitula, “Iwandikwa mbwani mwe Sigilizi? Wamanya mbwani ukaisoma?”

27Yudya mntu ahitula, “ ‘Munge Zumbe Chohile ywako kwa moyo wako wose, kwa muye wako wose, hamwenaga na nguvu zako, na kwa fanyanyi zako zose,’ ” naho “ ‘Munge mnyawo saviya ukweunga we mwenye.’ ”

28Yesu ahitula, “Kuhitula vikungwa,” “damanya ivyo nawe nawikale.”

29Mna yudya mhinya Sigilizi nakaunga awoneke ywedi, niyo amuza Yesu, “Mnyangu ni yuhi?”

30Yesu ahitula, “Handaga na mntu yumwenga akulaila ko mzi wa Yelusalemu akasela kwita Yeliko mwesila adugana na wapolaganyi wamhuta, niyo wamwasa ehaguhi na kubanika. 31Niyo kwalaila mlavyantambiko yumwenga nakajinka mwe sila idya, mna eze amwone yudya mntu, niyo ajinkila mnkanda. 32Seivyo Mlawi yumwenga naye kabula aho, kajinka nakumsinya yudya mntu, niyo ajinkila mnkanda. 33Mna Mfambazi yumwenga endile akatamba mwe sila iyo kabula hayudya mntu, naye eze amwone, moyo wakwe wingilwa ni mbazi. 34Amsogeila, amwitila mavuta na divai mwe zinkwenje zakwe na kumzingiliza katambala, niyo amkweza mnanga mwe mpunda yakwe amwigala mwe nyumba ya kufikila wajeni, na kumuuguza. 35Zuwa ditimile alavya matundu maidi ya hela nakumwinka yudya msinya idya inyumba. Amgamba yudya msinya inyumba, ‘Msinye,’ umo haogola nanuye ne sila ino, ‘nahulihe chochose ukunga ujeseze mo kumsinya,’ ”

36Yesu niyo amuza yudya mhinya Sigilizi, “Mwezifanyanyanyi zako, niyuhi mwa wano watatu amwonele mbazi yudya mntu atoigwe na wapolaganyi?”

37Yudya mhinya sigilizi amhitula, “Ni yudya afile mbazi.”

Yesu ahitula, “Jenda, naho, na ukadamanye saivyo.”

Yesu awatalamkila Masa na Maliyamu

38Umo Yesu na wanampina wakwe we mwe ntambo, kengila mwe mzi umwenga kudya na kuna mvyele yumwenga akwitagwa Matha kamhokela mwe nyumba yakwe. 39Masa na ana lumbudye akwitagwa Maliyamu ekale hasi mwe viga vya Zumbe na kwetegeleza mahinyo yakwe. 40Matha endaga na ndima zilozize mnyumba, ivyo kambasa Yesu na kumgamba, “Zumbe, hukuviwona vino lumbu dyangu anasize nisankane ichedu? Mgambe eze anambize!”

41Zumbe amhitula, “Matha, Matha! Wangadika na kwevinya mwe mbuli zilozize, 42mna kuna chintu chimwenga du chikungwa. Maliyamu kasagula chintu chikungiswa, na chiya hahana mntu namhoke.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index