Search form

Luka 11

Mahinyo ya Yesu mwe Kumlombeza Chohile

Matayo 6:9-13; 7:7-11

1Zuwa dimwenga Yesu nakalombeza hantu hamwenga. Eze abinde, yumwenga mwe wanampina wakwe amgamba, “Zumbe, chihinye kumlombeza Chohile, saviya Yohana awahinyaga wanampina wakwe.”

2Yesu awagamba, “Mkalombeza, gambani vino,

‘Tate,

Zina dyako ditunywe,

Useuta wako wize.

3Chinke nkande yetu ya chila zuwa.

4Chilekeile masa yetu,

kwaviya suwe chawalekeila wadya wachidamanyize vihihe.

Naho usekuchijela mwe majezo.’ ”

5Niyo Yesu awagamba wanampina wakwe, “Fanyanyani yumwenga mgati mwenu aite kukaya kwa mbuyaye chilogati nakugamba, ‘Mbuyangu, nikopesha migate mitatu. 6Kwaviya sizilwa ni mbuyangu emwentambo mna sina nkande yoyose ya kumwinka!’ 7Fanyanya mbuyayo akuhitula kulaila kunyumba, ‘Use kunilonda ulosi! Lwivi luvugalwa kale, miye hamwenga na wanangu chimwe zisazi. Sikudaha kwinuka hwinke chochose.’ 8Ni vyedi, chikutimila ni chihi? Nawagambilani kugamba hata hegu henuke nakukwinka umgate kwaviya wi mbuyaye, mna nenuke na kukwinka vyoseni ukunga kwaviya huna soni kujendeleza kulombeza.

9“Na ivyo nalonga kwenyu, lombeza, nauhokele, londa, namwinkwe, towani hodi, na uvugwilwe ulwivi. 10Kwaviya woseni wakulombeza nawahokele, wadya wakulonda nawenkwe, lwivi nalwo naluvugulwe kwa yoyose akutowa hodi. 11Mwana anamlombeza tatiyakwe samaki, togola namwinke nyoka siyo samaki? 12Hegu wamwinka chisuse uneva kalombeza tagi? 13Wihi wenyu mnanawo, mvimanya kuwenka wana wenyu vintu vyedi. Haluse chihimo chani Tati yenyu ywa kwembingu na wenke Muye Ukukile kwa wadya wakumlombeza!”

Yesu na Baizebuli

Matayo 12:22-30; Mako 3:20-27

14Yesu nakagulusa mpepo heikulonga, mpepo ize ite, yudya mntu niyo akonga kulonga. Idifyo dyehelwa, 15mna wantu wamwenga wagamba, “Ni Belizebuli, mkulu ywa mpepo, amwinkile udahi wa kuzigulusa.”

16Watuhu nawakaunga wamhime Yesu, ivyo wamlombeza awadamanyize vilagiso kulagisa kugamba udahi wakwe ulaila kwembingu kwa Chohile. 17Mna Yesu nakamanya viya nawakafanyanya, ivyo awagamba, “Wantu wa useuta wowose wakalemana wowo wenye useuta uwo naugwe. Naho wantu wa lukolo lumwenga wakalema wowo wenye, lukolo ulo lwagwa. 18Ivyo uneva useuta wa Shetani wepanga wenye mwe mafyo yakutowana, nawikale vivihi? Mwagamba Nagulusa mpepo kwaviya Belizebuli aninka udahi wa kudamanya ivyo. 19Uneva nagulusa mpepo kwa udahi wa Belizebuli, ivyo wantu we difyo dyenyu wazigulusa kwa udahi wayuhi? Wantu awo nawawone kwa sila ya ntendwa zawo kugamba nyuwe mkantilwa! 20Sivyo, nagulusa mpepo kwa udahi wa Chohile, vino vyalagisa kugamba Useuta wa Chohile wiza kale kwenyu.

21“Mntu mta nguvu, akadima ikaya yakwe kwa viziha, ugoli wakwe wose wikala mpeho. 22Mna mta nguvu kumjinka aneza nakumtowa, ataha viziha vyakwe na ananavyo nakuvilavya viya abaile.

23“Yoyose hehamwenga namiye ahigana namiye, yoyose hekunambiza kuchisanya amwaganisa.

Kuya kwa Mpepo

Matayo 12:43-45

24“Mpepo nchafu ikamlawa mntu, yatamba mwe si nkavu ikalonda hantu hakuhumula. Uneva inalonda haiwone, yelongela, ‘Nanuye kwe nyumba yangu.’ 25Ivyo yauya nakubwila inyumba ihagilwa na kuhambwa. 26Akaheza yahalawa yakuguha mpepo ntuhu zihise mfungate kujinka yoyo yenye, niyo zeza nakwikala aho. Vyoseni vikaheza, yudya mntu nalumiswe kujinka ivyo neli aho nkongo.”

Chinyemi cha chindedi

27Yesu eze alonge vino, mvyele yumwenga alaila kulonga mwe diya idifyo nakumgamba, “Chinyemi chivivihi cha mvyele akweleke nakonkeza!”

28Mna Yesu ahitula, “Iviya, chinyemi chivivihi kwa wadya wakwiva mbuli ya Chohile nakuitimila!”

Kunga mpituko

Matayo 12:38-42

29Umo wantu wamemile wamzunguluke Yesu, kajendeleza kulonga, “Wantu wa dyelo wana wihi wi vivihi! Waunga vilagiso, hawenkigwe yoyose mna mpituko ya Yona. 30Mwe ivyo kugamba muwoni Yona nani chilagiso kwa wantu wa Ninawi, ivyo Mwana ywa Mntu natende chilagiso kwa wantu wa dyelo. 31Mwe dizuwa dyo kukantila Seuta ywa chivyele ywa Sheba nachimale nakuwalaha wantu wa dyelo, kwaviya atambaga kulaila kwe isi yakwe kwita kwetegeleza milosi ya chimanyi ya Seuta Sulemani, naho nawagambilani hano hana mkulu kumjinka Solomoni. 32Mwe dizuwa dyo kukantilwa wantu wa Ninawi nawachimale hamwenga na wantu wa dyelo na kuwalahani, kwaviya weilaga masa yawo weze wamwive Yona akalonga, naho nawagambilani chindedi hano hana yudya mkulu kumjinka Yona!

Ulangazi wa mwili

Matayo 5:15; 6:22-23

33“Hahana akuwasha taa niyo aifisa he ntangulu hegu kuika hasi hedivungu, Mawandiko matuhu hayana hegu kuika hasi hedivungu. Mna aika he chiya cha kwikiya taa, chani wantu wawone ulangazi umo wakengila. 34Meso yako yekala saviya taa kwachausa cho mwili. Uneva meso yako ni yedi, umwili mjima niwedi, mna hegu meso yako sayo yedi, umwili wako mjima nautende nachiza. 35Haluse, kaulisa kugamba ulangazi wi mwako unase kutenda chiza. 36Ivyo uneva umwili wako mjima niwedi, naung'aile mazuwa yoseni, saviya taa ikulangaza na ulangazi wakwe.”

Yesu Akantila Mafalisayo na Wahinya Sigilizi

Matayo 23:1-36; Mako 12:38-40

37Yesu eze akomeleze kulonga, Falisayo yumwenga amgonekaga akadye hamwenga naye, ivyo kengila nakwikala hasi kudya. 38Falisayo uyo nakehelwa eze awone kugamba Yesu hahakile henati kudya. 39Ivyo Zumbe amgamba, “Kaula, nyuwe Mafalisayo mwelengusa kuse mwe vyampa na sahani, mna mndani mwenyu mmema wihi na finju. 40Wahezi nyuwe! Suyo Chohile adamanye kuse naho nuyo adamanye mndani? 41Mna lavyani viya vimwevyampa vyenyu na sahani kwa wachiwa, chila chintu nachitende chilenguka kwachausa chenyu.

42“Namluwone nyuwe Mafalisayo! Mwamlaviza Chohile fungu dya mlongo dya wabwanga vintu saviya nkande na chila mboga zesimile, mna mwabela wedi wa Chohile. Mbuli saizo nizo nendile mkaungwa mzitozese mkaleka kujala ntuhu.

43“Namluwone nyuwe Mafalisayo! Mwaunga vigoda vikigwe koso mwe nyumba zo kuvikila nakulamswa kwa ntunyo mwa magwilo. 44Namluwone! Mwi saviya mbila hezikuwoneka na zikujendelwa ni wantu hewekuvimanya.”

45Yumwenga mgati mwa wahinya Sigilizi amgamba, “Mhinyi, kwa kulonga ivyo, wachihuluta suwe naswi!”

46Yesu ahitula, “Naho namluwone nyuwe wahinya Sigilizi! Mwaika mizigo mwe migongo ya wantu heikwinulika, mna nyuwe wenye hamchuluse kadole kuwambiza kwinula imizigo iyo. 47Namluwone! Mwadamanyiza wawoni mbila zedi wadya wawoni wakomigwe ni wadalahala wenyu. 48Nyuwe wenye mwaukula kugamba, kuzumila wababa zenyu, kwaviya wowo wawakomaga wadya wawoni, niyo mwazenga izimbila zawo. 49Kwachausa chino Umanyi wa Chohile wagamba, ‘Nanisigile kwenyu wawoni na wasigilwa, nawakome wamwenga mgati mwenyu nawawasulumize watuhu.’ 50Ivyo wantu wa chipindi chino nawakantilwe kwa ukomi wa wawoni woseni wakomagwa kukongela uumbi we isi, 51Kukongela ukomi wa Habili kubula ukomi wa Zakaliya, akomigwe hagati he Nyumba ya Chohile mwe nchanja yo kulaviza ntambiko na Hantu Hakukile. Chindedi nawagambilani, wantu wa chipindi chino nawakantilwe kwachausa cha woseni!

52“Namluwone wahinya Sigilizi! Mtoza dikomwelo dikuvugula ulwivi lwe nyumba yo umanyi, nyuwe wenye hamwingile mndani, naho mwahiga wadya wakujeza kwingila mndani!”

53Umo Yesu akahasa hadya hantu, wahinya Sigilizi na Mafalisayo wakonga kumvinya kwa usungu nakumuza mbuli zilozize, 54wakajeza kumtegela wamgwile akalonga chintu chihiye.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index