Search form

Luka 12

Mwiko kwa wasongaganyi

Matayo 10:26-27

1Umo milongo mlongo ya wantu wamemile hamwenga kubula wajatana, Yesu niyo akonga kulonga na wanampina wakwe, “Msinyise mahinyo ya Mafalisayo kugamba ni wasongaganyi.” 2Hahana chintu chochose chifisigwe nachiswese kubunkulwa, naho hahana chinyele nachiswese kumanywa. 3Kwaivyo, chila mchilongile mwe chiza nachivike nomsi, naho mbuli zozose na mtakalisane mwi wenye mwe chumba nazimpwinkulwe namlonge kulaila kwedigulu.

Wakogohigwa

Matayo 10:28-31

4“Nawagambilani, wambuya zangu, msekuwogoha wadya wakudaha kukoma umwili mna hawakudaha kudamanya chochose chihise.” 5Naniwalagiseni yudya mkungwa mumogohe, mwogoheni Chohile, yudya, akaheza kukoma, nuyo mta udahi wa kumdula mntu kwe bome hedina uhelo. Chindedi nawagambilani, nuyo mkungwa mumogohe!

6“Togolani! Wadege washano hawakutagwa kwa matundu maidi? Naho hahana yumwenga akujalwa ni Chohile.” 7Mna hata fili zimwe mitwi yenyu ziwazwa. Elo msekogoha, nyuwe mna yombe kujinka wadege walozize!

Kumhitukila Chohile na kumlemela Yesu.

Matayo 10:32-33; 12:32; 10:19-20

8“Nawagambilani kugamba kwa wadya wakulonga mwa wantu kugamba we kwangu, Mwana ywa Mntu nawadamanyize ivyo mwa meso ya wandima wa kwembingu wa Chohile. 9Mna wadya wakunilemela mwa wantu, Mwana ywa Mntu nawalemele mwa meso ya wandima wa kwembingu wa Chohile.”

10“Mntu yoyose akusimwila vihiye mwa Mwana ywa Mntu adaha kulekeilwa, mna chila mntu akuhuluta Muye Ukukile halekeilwe.”

11“Umo wakawegala mkalahwe mwe nyumba zo kuvikila hegu mwa meso ya wakulu we vilongozi, msekwogoha chiya mkunga mhitule hegu mkunga mlonge. 12Kwaviya Muye Ukukile nawahinye aho chiya mkunga mlonge.”

Mliganyo wa mgoli mhezi

13Mntu mwe difyo amgamba Yesu, “Mhinya, mgambile mlukolo ywangu chipangane ulisi chasizwe ni tatiyetu.”

14Yesu amhitula, “Mbuyangu, niyani aninkile kulamula hegu kwinkiza ugoli mgati mwenyu nyuwe waidi?” 15Naho ajendeleza kuwagambila wose, “Mkaulise naho mwesinye wenye mwe chila tama ya ugoli, kwaviya wikazi wa chindedi wa mntu haukulawana na vintu ananavyo, hata akatenda na ugoli wi vivihi.”

16Niyo Yesu awagambila mliganyo uno, “Hendaga na mntu yumwenga mgoli endaga na mgunda una ulozo utendese. 17Akonga kwefanyanya mwenye, ‘Sina hohose hakwika ulozo wangu wose. Nitende mbwani?’ 18Egamba mwenye, ‘vino nivyo nanidamanye,’ ‘Nanitule magulu yangu niyo nazenga matuhu makulu yatendese, umo nanike nkande yangu na vintu vituhu vyose. 19Niyo elongela mwenye, Mntu atendile mbafu! Una chila vintu vyedi vyose ukunga kwa mihilimo ilozize. Ikala wikazi wedi, dya, nywa, naho ubwede mwenye!’ 20Mna Chohile niyo amgamba, ‘Mhezi weye! Dyelo dino nechilo walavya ujima wako, haluse ni yuhi akunga aguhe vintu vino vyoseni weikiye?’ ”

21Yesu niyo akomeleza kugamba, “Vino nivyo vili kwa wose wakweikiya ugoli utendese mna sawo wagoli mwa meso ya Chohile.”

Mzumile Chohile

Matayo 6:25-34

22Akaheza Yesu awagamba wanampina wakwe, “Nivyo vilekile huwagambani msekwehelwa mwe nkande mkunga iwenkeni ujima hegu mwe suche mkunga kwachausa che mili yenyu. 23Ujima ni wedi kujinka nkande, na mwili nawo waungiswa kujinka suche. 24Kaulani wadege hawakuhanda hegu hawakuvuna, hawana magulu hegu vihenge, Chohile awalisa! Nyuwe mwawagila vidala kujinka wadege! 25Niyuhi mgati mwenyu akudaha kweongezeza hata zuwa dimwenga kujinka chipindi cho wikazi wakwe? 26Uneva hamkudaha kudamanya chintu chidodo enga chino, ni mbwani una nkama na vintu vituhu? 27Kaula maluwa ya kumbago ivyo yakusuka, hayakudamanya ndima hegu kwesumila suche. Mna nawagambilani kugamba hata Zumbe Sulemani na ugoli wakwe woseni hendaga na suche ntana saviya yano maluwa. 28Ni Chohile akuvisa mani ya kumbago mani yakutenda hano dyelo nakwaga luvi, yakokwa mwe moto. Hatendese na ukanuni wakuwavisa? Ujeche wani wa uzumizi mnanawo!

29“Elo msekwehanganya, chila nkanana mfanyanye chiya namdye na kunywa. 30Kwaviya wantu sawo Wayahudi mno mwe isi nawo wakulonda vintu vyoseni ivyo. Tati yenyu kavimanya kugamba mwavyunga vintu ivyo.” 31Mna, mwevinye no Useuta wakwe, naye nawenkeni vino vintu.

Ugoli wi kwembingu

Matayo 6:19-21

32“Msekogoha, nyuwe bunga dodo, kwaviya Tati yenyu kelelwa kuwenka Useuta.” 33Tagani vintu vyenyu vyose na muwenke wachiwa izihela. Kweikiyeni hela hezikusakala, naho mweikiye ugoli wenyu kwembingu, kudya hekudaha kuhunguka, kwaviya hakuna mbavi akudaha kuubwila, na matele hayakudaha kuubalanga. 34Kwaviya myoyo yenyu chila nkanana naitende kudya ugoli wenyu wili.

Wandima wakanuni

35“Mwikale enga wandima wakumgoja mkulu ywawo kwa ntendwa hamwenga na taa zenyu zikaka, 36mtende saviya wandima wakumgoja mkulu ywawo auye kulaila kwembwedo wa nyinka. Umo akeza nakugong'onda ulwivi, nawamvugwile aho.” 37Chinyemi chivivihi kwa wadya wandima wakunga wabwilwe ni mkulu ywawo wakacheleza chipindi akuwiya! Nawagambilani chindedi, nahambule suche yakwe, awaunge wekale hasi wadye nkande, na kuwasankanila. 38Nawatende na chinyemi wandima wadya nawabwile wakacheleza kubula nechilogati hegu nyumani mwe saa idya! 39Naho mvimanya kugamba hegu mta nyumba anamanya muda akwizila mbavi, hamlekele avune nakwingila mnyumba.

40“Nyuwe, nanywi, mwaungwa mwemalanye, kwaviya Mwana ywa Mntu neze mwe chipindi hemwikuifanyanya.”

Mndima mchindedi na suyo mchindedi

Matayo 24:45-51

41Petulo agamba, “Zumbe, mliganyo uno ni wetu suwe, hegu ni kwa chila yumwenga?”

42Zumbe ahitula, “Ni yuhi, naho, mzumizi na mmanyi na msankani? Ni yudya aikigwe ni mkulu ywakwe achimaile weyawe, na kumlagiza awenke nkande mwe chipindi chikigwe.” 43Mndima uyo natende na chinyemi chivivihi hegu zumbe dyakwe anambwila akadamanya vino umo akauya kukaya! 44Chindedi, nawagambilani, mkulu namtende mndima uyo achimaile vintu vyakwe vyose. 45Mna hegu mndima uyo akelongela mo moyo kugamba mkulu ywakwe akawa kuya niyo akonga kuwatowa wandima watuhu, wagosi na wavyele, na kudya na kunywa nakukolwa, 46ivyo mkulu ywo mndima uyo neze mwe zuwa hemanyize na saa heimanyize. Naho namtowe enga wantu sawo wazumizi.

47“Mndima akumanya chiya mkulu ywakwe akunga adamanyizwe, mna hakwemalanya kuchidamanya, na asulumizwe kwa kutoigiswa. 48Mna yudya mndima hemanyize mbuli hekunga mkulu ywakwe, na akudamanya mbuli zikuwagila nkanto, natoigwe nkome njeche. Kwaviya chila mntu enkigwe vilozise, naho enkigwe ukulu utendese nauzwe vitendese.”

Yesu nkongelo ya kwenegana

Matayo 10:34-36

49“Siza kuchulika moto isi, nasivyungisa vyatendile uchuikwa kale! 50Nina ubatizo wa kuhokela, nkunto yani ninanayo kubula uchinte! 51Mwafanyanya kugamba nasiza kwigala utondowazi mwe si? Sivyo ivyo, siyo utondowazi, mna mwenegano. 52Kukongela haluse wantu washano wa lukolo lumwenga nawenegane, watatu nawahigane na waidi na wahigane na watatu. 53Watate nawahigane na wanawawo, wana nawo na watati zawo, wavyele nawahigane na wanachiche wawo, na wanachiche mwe mamizawo, wakwe wa chivyele nawahigane na wakaza wana wawo, wakaza wana nawo mwe wakwe zawo wa chivyele.”

Kukombaganya chipindi

Matayo 16:2-3

54Yesu alonga naho kwa wantu, “Umo mkawona ingu kulaila ntendele za mwingilo wa zuwa, aho mwalonga kugamba fula yaunga inye naho yavitenda. 55Naho umo mkeva mpeho ikavumila, mwalonga kugamba kwatenda na chivuguto naho chalaila. 56Nyuwe wasongaganyi! Mmanya kubunkula ivyo isi ili no ulanga, nimbwani hamkudaha kubunkula chipindi cha haluse?

Mwivane na mlemanyi ywako

Matayo 5:25-26

57“Nimbwani nyuwe wenye hamkwelamwila wedi? 58Uneva ukaita kwe chitala na mlahi ywako, mwivane mwe isila hemnati kubula kwechitala. Hegu sivyo nakwigale kwe chitala mkanti, akunga awenke wankondo, naho namjelwe mndani. 59Uko nawikale, nawagambilani, mkabula kuliha hela ya udumo kwa maliho yenyu ya malaho.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index