Search form

Luka 13

Lekani Masa yenyu na Mbanike

1Chipindi icho wantu wamwenga nawehadya wamgambilaga Yesu mbuli za Wagalilaya wakomagwa ni Pilato umo nawakachinja wanyama chani walavye ntambiko zawo kwa Chohile. 2Yesu niyo awagamba, “Mwafanyanya kugamba Wagalilaya awo wendaga na masa yatendese kujinka watuhu, hambwe kwaviya wasulumizwa saivyo? 3Ichindedi sivyo ivyo! Naho nawagambilani kugamba hegu hamnaeile masa yenyu, nyoseni nambanike saviya wabanike. 4Hegu mwafanyanya kugamba wadya wantu mlongo na mnane wagwelagwa nu mnala kudya ko mzi wa Silowamu niyo wabanika wana masa kujinka wekazi wose nawakekala Yelusalemu? 5Ichindedi sivyo ivyo! Naho nawagambilani kugamba hamneile masa yenyu, nyose nambanike saviya wabanike.”

Mliganyo wa mtini hewina hokweleka

6Yesu niyo awasimwila mliganyo uno, “Hendaga na mntu yumwenga mta mti wa mtini mwe nkonde yakwe. Mntu uyo aitaga chani akazungule tini mo mtini uwo, mna niyo aubwila mti uwo haweleke hata ntunda dimwenga. 7Niyo amgamba yudya msinya inkonde, ‘Kaula! Ni mihilimo mitatu neza hano kuzungula tini mo mtini uno, mna silondole chochose. Ukante! Nimbwani ukujendeleza kujeseza isanga vya bule?’ 8Mna yudya msinyi wo mgunda ahitula, ‘Zumbe, ndakuuleka, ujinke mhilimo umwenga, naniuhaile nakuujeila mboleya. 9Hegu uneva uneleka mhilimo ukutimila, navitende vyedi vidala, hegu sivyo ivyo, wadaha kuukanta.’ ”

Mvyele mta mpepo ahonywa mwe Zuwa dya kuhumula

10Zuwa dimwenga dya kuhumula Yesu na kahinya mwe nyumba yo kuvikila. 11Mvyele yumwenga endaga mnyonje, engilagwa ni mpepo zihiye kwa chipindi cha mihilimo mlongo na mnane, mgongo wakwe wendaga uhinda hakudaha kuchuluka. 12Yesu eze amwone niyo amwitanga, “Mnala, kuhonywa unyonje wako!” 13Amwikiya mikono yakwe, ahadya echulusa mwenye na kumtunya Chohile.

14Mkulu ywe nyumba yo kuvikila kehiwa kwaviya Yesu kahonya mwe Zuwa dya kuhumula, ivyo alonga kwa wantu, “Kuna mazuwa mtandatu yakudamanya ndima, ivyo wize mwe mazuwa ayo chani uhonywe, siyo mwe Zuwa dya kuhumula!”

15Zumbe amhitula, “Nyuwe wasongaganyi! Chila yumwenga ywenyu mwe Zuwa dya kuhumula hakukomweila njeku yakwe au mpunda kulaila mwe didewa na kuigala ko kuinywesa mazi? 16Haluse mwelekwa yuno ywa Bulahimu nuyo avugailagwa ni Shetani kwa mihilimo mlongo na mine, hakungigwa alekeilwe chifungo chakwe mwe Zuwa dya kuhumula?” 17Hitulo dyakwe ditenda wahigani wakwe wahuze, mna wantu watuhu niyo welelwa mwe mbuli zose zikwehela adamanye.

Mliganyo wa Mbeyu ya Haladali

Matayo 13:31-32; Mako 4:30-32

18Yesu kauza, “Useuta wa Chohile wi savihi? Nadaha kuuliganya na mbwani? 19Wikala savino. Mntu aguha mbeyu nddo ikwitangwa haladali nakuihanda mwe nkonde yakwe. Yakula na kutenda mti, na wadege wo ulanga wazenga masasa mwa matambi yakwe.”

Mliganyo wa Hamila

Matayo 13:33

20Yesu kauza naho, “Useuta wa Chohile naniuliganye na mbwani? 21Wekala savino. Mvyele aguha hamila njeche na kuihanganya na madebe maidi na nusu ukajika unga wose niyo wagwaduka.”

Lwivi lufinyu

Matayo 7:13-14, 21-23

22Yesu niyo ajendeleza na ntambo yakwe kwita Yelusalemu, kajinkila kwe mizi na kaya, akahinya wantu Mbuli Yedi. 23Yumwenga kamwuza, “Zumbe, nawahonywe wantu wajeche du?”

Yesu kawahitula, 24“Damanyani viya mkudaha kwingila mwe lwivi lufinyu, kwaviya wantu walozize nawajeze kwingila mna hawadahe. 25Mkulu ywa nyumba nenuke nakuvugala ulwivi, niyo umo mkachimala kuse nakukonga kulonga mo ulwivi nakugamba, ‘Zumbe chivugwile ulwivi!’ Nawahituleni, ‘Sivimanyize mwalawahi!’ 26Niyo mwahitula, ‘Chidya na kunywa hamwenga na nyuwe kuhinya mo mzi wetu!’ 27Mna nagambe naho, ‘Simanyize uko mkulaila. Halaweni hangu, nyuwe wose mkudamanya yehiye!’ 28Namwile vivihi nakusigina meno yenyu umo mkamwona Bulahimu, Isaka na Yakobo na wawoni woseni mo Useuta wa Chohile, umo nyuwe mduligwe kuse! 29Wantu na weze kulaila ulailo wa zuwa na uswelo wa zuwa, na kulaila kwa mwenye mzi na chibula, nakwikala he ngasu mo Useuta wa Chohile. 30Niyo wadya we waudumo haluse nawatende wankongo, na wadya wankongo haluse nawatende wa udumo.”

Yesu ayunga Yelusalemu

Matayo 23:37-39

31Mwe chipindi icho Mafalisayo wamwenga weza kwa Yesu na kumgamba, “Waungwa uhalawe hano wite hantu hatuhu, kwaviya Helode aunga akukome.”

32Yesu awahitula, “Hitani mkadigambe diya uzi, ‘Nagulusa mpepo nakuhonya dyelo na luvi, mwe dizuwa dya katatu nanibindilize ndima yangu.’ 33Havinati naungwa nitende mwe sila dyelo, luvi, nachisindo siyo vyedi kwa muwoni kukomwa hatuhu mna Yelusalemu.

34“Yelusalemu, Yelusalemu! Weye ukuwakoma wawoni na wasigilwe ni Chohile kwenyu kwa kuwaduila mayuwe! Nkanana zilozize nasunga niwachisanye wekazi wako saviya nguku akufugasila wanawe hasi mwa mawawa yakwe, mna nyuwe hamnungile! 35Na kwaivyo Nyumba yenyu nkulu ya kuvikila nailekwe. Nawagambilani kugamba hamniwone naho kubula umo namgambe, ‘Kajimbikwa uyo akwiza kwa zina dya Zumbe.’ ”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index