Search form

Luka 14

Yesu Ahonya Mntu Mnyonje

1Zuwa dimwenga dya kuhumula Yesu nakaita kudya nkande mwe nyumba ya chilongozi yumwenga ywa Mafalisayo, wantu nawo nawakamsinya Yesu kwa hajihi. 2Mntu yumwenga mta viga na mikono ivimbile kamwizila Yesu, 3Yesu naye awauza wahinya Sigilizi na Mafalisayo, “Sigilizi yaunga kuhonya mwe Zuwa dya kuhumula hegu bule?”

4Mna wowo niyo wanyamala. Yesu niyo amtoza uyo umnyonje na kumhonya, amleka aite zakwe. 5Niyo awagamba, “Uneva yoyose yumwenga ywenyu mta mwana hegu njeku igwele mwe bome mwe Zuwa dya kuhumula, hamvilavye aho mwe Zuwa dya kuhumula?”

6Mna hawadahile kumhitula mwe vino.

Untu na Wikazi wedi

7Yesu nakabunkula viya wajeni wamwenga nawakasagula hantu hedi, ivyo kawagambila woseni umliganyo uno. 8“Umo yumwenga anakugoneke kwe nyinka, usekwikala hantu hedi. Vyadahika kagonekwa yumwenga wa awagile kujinka weye, 9mkaya wako, awagoneke woseni waidi, neze nakulonga kwenyu, ‘Mlekeni ekale hano.’ Niyo nawingile soni nakwikala hantu hasi. 10Mna, ukagonekwa, jenda ukekale hantu hasi, chani mkaya ywako akeza kulonga kwako, ‘Mbuyangu, so hantu hedi,’ Ino naikwinke ntunyo mwa wajeni woseni. 11Kwa wadya woseni wakwetenda wakulu nawaselezwe, na wadya wakweseleza nawatendwe wakulu.”

12Niyo Yesu amgamba mkaya ywakwe, “Ukalavya nkande ya msi hegu ya chisingi, usekugoneka mbuyazo hegu walukolo wako wakwelekwa hegu wehaguhi wagoli kwaviya nawakugoneke, usekunga kulihwa kwa chiya udamanye. 13Ukadamanya ngasu, wagoneke wachiwa, vilema na waholomale na mantuntu, 14naujimbikwe, kwaviya hawadahe kukuliha. Chohile nawalihe mwe zuwa dya uyuso kwa wantu wedi.”

Mliganyo wa Ngasu Nkulu

Matayo 22:1-10

15Yumwenga mwa wadya wekale mwe meza eze eve vino, amgamba Yesu, “Chinyemi chivivihi kwa wekale he ngasu mo Useuta wa Chohile!”

16Yesu amgamba, “Kwendaga na mntu yumwenga nana ngasu nkulu niyo agonekaga wantu walozize. 17Chipindi che ngasu chizechibule, kasigila wandima wakwe kugambila wajeni wakwe, ‘Soni, chila chintu chajika!’ 18Mna woseni wakonga kulavya uzulu yumwenga kutimila mtuhu. Wankongo kamgamba uyo mndima, ‘Sigula mgunda naungwa nite haukaule, hake netegeleza.’ 19Mtuhu agamba, ‘Sigula jozi shano za njeku ivyo nimwesila kwita hazijeze, hake netegeleza.’ 20Mtuhu agamba, ‘Nivyo silawa mwe kusola, kwa ivyo sikudaha kwiza.’

21“Yudya mndima niyo auya nakumgambila zumbe dyakwe yoseni yano. Zumbe kehiwa nakumgamba mndima ywakwe, ‘Guluka wite kwe zisila nkulu na ndodo zo umzi, walete wachiwa na vilema na mantuntu na waholomale.’ 22Aho mndima agamba, ‘Zumbe, viya ungile vidamanyika kale, mna hechei na hantu ha kwikala.’ 23Ivyo zumbe amgamba mndima, ‘Jenda wite kwe zisila nkulu na ndodo ze isi uwalete wantu, chani nyumba yangu imeme. 24Nawagambilani kugamba hamna hata yumwenga mwe wadya wagonekwe nalume nkande yangu ya chisingi!’ ”

Maliho ya kutenda Mwanampina

Matayo 10:37-38

25Aho mafyo makulu ya wantu nayakatimilizana na Yesu, kahituka nakuwagamba, 26“Wadya wakwiza kwangu hawakudaha kutenda wanampina wangu hegu wakanungisa miye kujinka tati zawo na mami zawo, mvyele na wanawe, walukolo wawo na walumbu zawo, na kujinka ujima wawo wenye. 27Wadya hewekwinula misalaba yawo wenye na kunitimila hawakudaha kutenda wanampina wangu.

28“Uneva yumwenga ywenyu afanyanya kuzenga mnala, wakonga kwikala hasi nakukaula kugamba wonga uzengwe kwa yombe dyani, kukaula hegu una hela ya kuchinta kubindiliza indima iyo. 29Huna vitendile ivyo, haudahe kukomeleza umnala uwo ukaheza kuzenga msingi, woseni wakuwona chilaile nawakuseke. 30Nawagambe, ‘Yuno mntu kakonga kuzenga mna hakudaha kubindiliza indima!’

31“Uneva Seuta yumwenga anafosa na wantu mlongo magana mlongo kutowana na seuta mtuhu akwiza na wantu milongo midi magana mlongo, nandekwikala hasi nakukaula hegu ana udahi wa kudaha kuhigana na zumbe mtuhu uyo. 32Hegu hakudaha, nasigile wantu kudugana na zumbe uyo, kulombeza utondowazi umo yeye achei hale. 33Mwe ivyo,” Yesu akomeleza, “Hahana yumwenga mwenyu akudaha kutenda mwanampina ywangu uneva hana lekile chila chintu ananacho.

Munyu Ubanike

Matayo 5:13; Mako 9:50

34“Munyu ni wedi, mna hegu unaza umunyu wakwe, hakuna sila yakuvuza umunyu wakwe naho. 35Suwo wedi kwa ulongo hegu zala, wadulwa. Tegelezani, hegu mna magutwi!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index