Search form

Luka 15

Ngoto yagile

Matayo 18:12-14

1Zuwa dimwenga umo wachisanya kodi na wata masa watuhu weza kumwetegeleza Yesu, 2Mafalisayo na wahinya Sigilizi wakonga kung'ung'uzika, “Yuno mntu ahokela wata masa naho adya hamwenga nawo!” 3Ivyo Yesu awagambila mliganyo uno.

4“Fanyanya yumwenga mwenyu ana ngoto gana niyo imwenga mwe izo yaga natende mbwani? Wasa ntuhu mlongo chenda na chenda zikadya nakwita ukalonde iyo imwenga yagile kubula aho nailondole. 5Unailondola, watenda na chinyemi nakwihagata mayega yako, 6nakuivuza kukaya. Niyo wetanga wambwiyazo na wajihi wako hamwenga na kuwagamba, ‘Nina chinyemi vidala silondola ngoto yangu yagaga. Nachivineni!’ 7Mwe ivyo, nawagambilani, nakutende na chinyemi vidala kwembingu mwe mta masa yumwenga akweila masa kujinka wantu milongo chenda na chenda wakuwoneka wedi kulongozi kwa Chohile.

Tundu dyagile

8“Hegu fanyanya mvyele mta matundu mlongo ya hela aza dimwenga mwe ayo natende mbwani? Awasha taa, ahagila nyumba yakwe, nakusinyisa chila hantu kubula aho nadilondole. 9Anadilondola, etanga wambuya zakwe na wajihi wakwe hamwenga, nakuwagamba, ‘Nina chinyemi vidala silondola tundu dyangu dyagaga. Nachivineni!’ 10Mwe ivyo, nawagambilani, wandima wa kwembingu wa Chohile watenda na chinyemi mwe yumwenga akweila masa yakwe.”

Mwana Agile

11Yesu ajendeleza kulonga, “Kwendaga na mntu mta wana waidi. 12Umdodo amgamba, ‘Tate, ninka hantu ho ugoli wangu haluse.’ Ivyo yudya mntu enkiza vintu vyakwe mwa wanawe waidi. 13Mazuwa majeche yeze yakajinke mwana umdodo niyo ataga ntendele ya ugoli wakwe nakuhalawa hanyumba na hela. Kaita kwe si ya hale, uko kajeseza hela zakwe mwe wikazi wihiye. 14Kajeseza chila chintu nananacho. Niyo kwengila gumbo kulu mwe si yose, naye kasigwa hena chintu. 15Ivyo aita kwa mkaya yumwenga mwe isi iyo kwe kudamanya ndima, amwigale kwe nkonde yakwe akalise nguluwe. 16Nakaunga hegu nakadaha kudya mwe zae dye zinguluwe, mna hahana amwinkile chochose cha kudya. 17Ko udumo ezilwa ni fanyanyi na kugamba, ‘Wandima woseni wa tate wana chimemile cha kudya, miye hano nonga kukomwa nisala! 18Nanihalawe na kwita kwa tate nakumgamba, Tate, sidamanya masa kwembingu na kwa Chohile hamwenga na weye. 19Sikuwagila kwitangwa mwanawo, nitenda saviya yumwenga ywa wandima wako.’ 20Ivyo achimala nakukonga ntambo kuya kwa tati yakwe.

“Nachei hale kulaila kukaya umo tati yakwe amwone, moyo wakwe naumema mbazi, niyo aguluka, edula mwe mikono yakwe kumzunguluka mwanawe nakumsesa. 21Yudya mwana agamba, ‘Tate,’ ‘Sidamanya masa kwa Chohile hamwenga na weye na kwembingu. Sikuwagila kwitangwa mwanawo.’ 22Mna tati yamntu ketanga wandima wakwe. Agamba, ‘Sunguzani!’. ‘Igalani suche yedi vidala mumvise. Mviseni mpete mwa kadole kakwe na vilatu mwe viga vyakwe. 23Mkaheza mwite mkaguhe ndama idamane mchinje, chivineni ngasu! 24Kwaviya yuno mwanangu nakabanika, mna haluse ni mjima, nakaga, mna haluse kalondoka.’ Aho ngasu yakonga.

25“Mwe chipindi icho mwana ywa yudya mdalahala nekwenkonde. Umo emwe sila akauya, eze abule hajihi na hakaya, eva nchelejele na ngoma. 26Ivyo etanga yumwenga mwa wandima nakumuza, ‘Ni chibwani chikujendeleza?’ 27Yudya mndima ahitula, ‘Mlukolo ywako kauya kukaya, tati yako naye kachinja ndama idamane, kwaviya kamhokela emjima.’

28“Yudya mwana umkulu nakehelwa vidala vilekile hengile kunyumba, ivyo tati yakwe afosa na kumlombeza engile. 29Mna kamhitula tati yakwe, ‘Kaula, mihilimo ino yoseni sikusankanila enga mtumwa, naho salemelaga lagizo dyako. Kuninka mbwani? Hata mbuzi hadamanye ngasu na wambuya zangu! 30Mna mwanawo yuno kaza ugoli wako kwa uchilanga, naho eze auye kaya, wamchinjiza ndama idamane!’ 31Tati yamntu ahitula, ‘Mwanangu, wi hano mazuwa yose hamwenga na miye, chila chintu ninanacho ni chako. 32Mna chaungwa chidamanye ngasu naho chitende na chinyemi, kwaviya mlukolo ywako nakabanika, mna haluse ni mjima nakaga, mna haluse kalondoka.’ ”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index